ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diffidently

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diffidently-, *diffidently*, diffident
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diffidently[ADV] อย่างประหม่า, See also: อย่างเหนียมอาย, Syn. shyly

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diffidently (a) dˈɪfɪdəntliː (d i1 f i d @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diffidently \Dif"fi*dent*ly\, adv.
   In a diffident manner.
   [1913 Webster]
 
      To stand diffidently against each other with their
      thoughts in battle array.        --Hobbes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diffidently
   adv 1: in a diffident manner; "`Oh, well,' he shrugged
       diffidently, `I like the work.'"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top