Search result for

aviation

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aviation-, *aviation*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aviation(n) ศิลปและศาสตร์ในการบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aviation(เอวิเอ' เชิน) n. วิธีการบิน, วิชาการบิน, การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องบิน (flying)
civil aviation)n. การบินพลเรือน

English-Thai: Nontri Dictionary
aviation(n) การบิน, วิชาการบิน, วิธีการบิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aviation assuranceการประกันภัยการบิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aviation hull insuranceการประกันภัยตัวเครื่องบิน มีความหมายเหมือนกับ aircraft hull insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aviation medicineเวชศาสตร์การบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aviation sickness; sickness, aerial; sickness, air; sickness, airplaneการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aviation, civilการบินพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aviationการบิน [การแพทย์]
Aviation insuranceการประกันภัยทางอากาศ [เศรษฐศาสตร์]
Aviation medicineเวชศาสตร์การบิน [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
aviation(n) the aggregation of a country's military aircraft, Syn. air power
aviation(n) the operation of aircraft to provide transportation
aviation(n) the art of operating aircraft, Syn. airmanship

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Aviation

n. The art or science of flying. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Naval aviator stroking at his age?เหมือนระเบิดเวลา ผมจำได้ นักร้องเสียง Basso Profundo อนาคตไกลคนนึงในลอนดอน Yankee White (2003)
But what caused them to develop in a healthy young aviator?แต่ยังไม่เจอที่เกี่ยวข้อง Yankee White (2003)
That's where we can buy all our aviator clothes.ซื้อหาชุดนักบิน Flyboys (2006)
There was no aviation at the time and I wanted to learn something useful that would help me repair planes.ตอนนี้ไม่มีการบิน ฉันต้องเรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ ที่จะช่วยให้ซ่อมเครื่องบินเป็น Rescue Dawn (2006)
Aviation Three to Central.ศูนย์การบินที่สาม Veritas (2008)
Central to Aviation Three.ศูนย์การบินที่สาม.. Veritas (2008)
With four naval aviators.กับทหารอากาศ 4 คนน่ะหรอ Today Is the Day: Part 1 (2009)
BOOTH: Reflective aviators.แว่นกันแสงนักบิน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Father's an aviation mechanic. Mother...พ่อเป็นช่างซ่อมเครื่องบิน แม่เป็น... The Gift (2009)
...one of the worst days in recent US aviation history when four planes crash-landed across as many states, from Maine to Miami.วันนี้นับว่าเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดวันหนึ่งในประวิติศาสตร์การบิน ของอเมริกา เมื่อ เกิดเหตุเครื่องบินตก สี่ ลำ ในหลายรัฐ จากเมือง Maine ไปสู่ Miami Knowing (2009)
Federal Aviation Administration official said that it's possible that an electrostatic burst might have caused the Lexington air disaster of two days ago.กรมสืบสวน แจ้งว่า มันเป็นไปได้ ที่ต้นเหตุเกิดจาก กระแสไฟฟ้าลัดวงจร เหตุเครื่องบินตกที่ Lexington เมื่อสองวันก่อน Knowing (2009)
Not yet. I got Housing doing verticals in the projects, and aviation's en route to check rooftops.ยังครับ ผมต้องจัดการบ้านที่อยู่ ในโครงการแนวนี้ไปอีก Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aviationCompared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.
aviationThe aviation expert analyzed the statistics in detail.
aviationThe world's aviation industry is growing increasingly worried about crashes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินอากาศ(n) aviation, Syn. การบิน, Example: เขาคิดจะทำกิจการด้านเดินอากาศ, Thai Definition: ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบิน[kānbin] (n) EN: aviation ; aeronautics  FR: aviation [ f ] ; aéronautique [ f ]
การบินพลเรือน[kānbin phon reūoen] (n, exp) EN: civil aviation   FR: aviation civile [ f ]
ลานบิน[lānbin] (n, exp) EN: airfield ; landing field  FR: aérodrome [ m ] ; terrain d'aviation [ m ] ; champ d'aviation [ m ]
สถาบันการบินพลเรือน[sathāban kān bin phon reūoen] (n, exp) EN: civil aviation training center  FR: centre de formation de l'aviation civile [ m ]
เที่ยวการบิน[thīo kān bin] (n) EN: flight  FR: vol (aviation) [ m ]
อุตสาหกรรมการบิน[utsāhakam kānbin] (n, exp) EN: aviation industry  FR: industrie aéronautique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
aviation
aviation's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aviation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航空[háng kōng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ,  ] aviation #3,275 [Add to Longdo]
飞行[fēi xíng, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] aviation; flying #3,347 [Add to Longdo]
空难[kōng nàn, ㄎㄨㄥ ㄋㄢˋ,   /  ] aviation accidents and incidents #23,055 [Add to Longdo]
航空业[háng kōng yè, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄧㄝˋ,    /   ] aviation industry #31,731 [Add to Longdo]
中国航空工业公司[zhōng guó háng kōng gōng yè gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ,         /        ] Aviation Industries of China (AVIC) #830,549 [Add to Longdo]
航空事业[háng kōng shì yè, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄕˋ ㄧㄝˋ,     /    ] aviation industry [Add to Longdo]
航空学[háng kōng xué, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] aviation science [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftfahrtversicherung { f }aviation insurance [Add to Longdo]
Luftfahrtwerte { f }aviation stocks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
航空[こうくう, koukuu] (n, adj-no) aviation; flying; (P) #674 [Add to Longdo]
飛行[ひこう, hikou] (n) (1) aviation; (vs) (2) to fly; to take a flight; (P) #1,439 [Add to Longdo]
エレベーター(P);エレベータ[erebe-ta-(P); erebe-ta] (n) (1) elevator; lift; (2) (See 昇降舵) elevator (aviation); (P) #7,657 [Add to Longdo]
アビエーション[abie-shon] (n) (See 航空・こうくう) aviation [Add to Longdo]
コミューター航空[コミューターこうくう, komyu-ta-koukuu] (n) commuter aviation [Add to Longdo]
航空医学[こうくういがく, koukuuigaku] (n) aviation medicine [Add to Longdo]
航空機燃料税[こうくうきねんりょうぜい, koukuukinenryouzei] (n) aviation fuel tax [Add to Longdo]
航空燃料[こうくうねんりょう, koukuunenryou] (n) aviation fuel [Add to Longdo]
航空保険[こうくうほけん, koukuuhoken] (n) aviation insurance; aerial insurance [Add to Longdo]
昇降舵[しょうこうだ, shoukouda] (n) elevator (aviation) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA) [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top