ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

When ( W EH1 N) he ( HH IY1) was ( W AA1 Z) getting ( G EH1 T IH0 NG) tipsy ( T IH1 P S IY0) he ( HH IY1) picked up ( P IH1 K T AH1 P) the ( DH AH0) brush ( B R AH1 SH).

 


  

 
When
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • (a) /wɛn/ [OALD]
he
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
getting
 • /G EH1 T IH0 NG/ [CMU]
 • /G IH1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /g'ɛtɪŋ/ [OALD]
  [get]
 • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
 • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
 • ทำให้พอใจ[Lex2]
 • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
 • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
 • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
 • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
 • /G EH1 T/ [CMU]
 • /G IH1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛt/ [OALD]
tipsy
 • เมา: มึน, งง, มึนเมา [Lex2]
 • (ทิพ'ซี) adj. เมาเล็กน้อย,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ตรง,โกง. -tipsily adv. ###SW. tipsiness n. [Hope]
 • (adj) โซเซ,มึนเมา,ขี้เมา [Nontri]
 • /T IH1 P S IY0/ [CMU]
 • (j) /t'ɪpsiː/ [OALD]
picked up
  [pick up]
 • ยกขึ้น[Lex2]
 • รับ (ของหรือคน)[Lex2]
 • ช่วยชีวิต[Lex2]
 • ขับรถไปส่ง[Lex2]
 • ผูกมิตรกับ: พบปะ [Lex2]
 • จับ (ฆาตกรหรือผู้ร้าย)[Lex2]
 • ได้กลิ่น: ได้ยิน, มองเห็น [Lex2]
 • หาคลื่น (เสียง,ไฟฟ้า)[Lex2]
 • จัดให้เป็นระเบียบ: ทำให้เรียบร้อย [Lex2]
 • หารายได้ (จำนวนน้อย)[Lex2]
 • หาหรือซื้อในราคาถูก[Lex2]
 • เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการหรือโดยบังเอิญ[Lex2]
 • ปรับปรุง (อากาศ,ธุรกิจ)[Lex2]
 • ทำให้รู้สึกดีขึ้น / หายป่วย: ช่วยเยียวยา [Lex2]
 • เริ่มทำงาน[Lex2]
 • เริ่มใหม่: เริ่มต้นใหม่ [Lex2]
 • เตรียมจ่าย[Lex2]
 • ลุกขึ้น: ยืนหยัดขึ้น [Lex2]
 • ดุว่า: ว่ากล่าว, สั่งสอน [Lex2]
 • ขุด: เจาะ [Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
brush
 • ปัด[Lex2]
 • แปรง[Lex2]
 • การสัมผัสเบาๆ[Lex2]
 • กวาด[Lex2]
 • ถ่านเก็บไฟในไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้า[Lex2]
 • หมู่ไม้เตี้ยๆ: ไม้พุ่ม [Lex2]
 • (บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo [Hope]
 • (n) แปรง,พู่กัน,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ [Nontri]
 • (vi,vt) แปรง,ทำความสะอาด,ปัด,ทา [Nontri]
 • /B R AH1 SH/ [CMU]
 • (v) /br'ʌʃ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top