ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

When ( W EH1 N) a ( AH0) tree ( T R IY1) is ( IH1 Z) growing ( G R OW1 IH0 NG), it's ( IH1 T S) tender ( T EH1 N D ER0) and ( AH0 N D) fragile ( F R AE1 JH AH0 L), but ( B AH1 T) when ( W EH1 N) it's ( IH1 T S) dry ( D R AY1) and ( AH0 N D) hard ( HH AA1 R D), it ( IH1 T) dies ( D AY1 Z).

 


 
When
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • /W IH1 N/ [CMU]
 • (a) /wɛn/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
tree
 • ต้นไม้: ต้น [Lex2]
 • แผนผังรูปต้นไม้[Lex2]
 • ไล่ขึ้นต้นไม้[Lex2]
 • (ทรี) n. ต้นไม้ยืนต้น,ต้นไม้,vt. ไล่ขึ้นต้นไม้,แผ่ออกเป็นรูปต้นไม้. -up a tree ในสภาพที่ลำบาก. [Hope]
 • (n) ต้นไม้ [Nontri]
 • /T R IY1/ [CMU]
 • (v) /tr'iː/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
growing
 • ีอย่างเพิ่มขึ้น: อย่างมากขึ้น [Lex2]
 • /G R OW1 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /gr'ɒuɪŋ/ [OALD]
  [grow]
 • เติบโต: เจริญเติบโต, งอกงาม [Lex2]
 • พัฒนา: แผ่ขยาย [Lex2]
 • ปลูก: เพาะ, เลี้ยง [Lex2]
 • ทำให้เจริญเติบโต: ทำให้งอกงาม, ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้โตขึ้น [Lex2]
 • (โกร) vi.,vt. (ทำให้) เจริญ,เจริญงอกงาม,งอกขึ้น,ผุดขึ้น,เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น. ###S. increase,thrive,cultivate ###A. decrease,fail [Hope]
 • (vi,vt) เติบโต,ขึ้น,เจริญเติบโต,งอกงาม,ผุดขึ้น,ปลูก,เพาะปลูก [Nontri]
 • /G R OW1/ [CMU]
 • (v) /gr'ɒu/ [OALD]
it's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
tender
 • อ่อนนุ่ม[Lex2]
 • อ่อนโยน: ใจดี, ขี้สงสาร, อ่อนไหวง่าย [Lex2]
 • อ่อนเยาว์: เยาว์วัย, ซึ่งยังเติบโตไม่เต็มที่ [Lex2]
 • อ่อน (เช่น สีอ่อน)[Lex2]
 • ที่แสดงถึงความรักใคร่[Lex2]
 • (จิตใจ) เปราะบาง: มีความรู้สึกไว [Lex2]
 • ทำให้อ่อน: ทำให้เปื่อย, ทำให้นุ่ม [Lex2]
 • เสนอให้: ส่ง, มอบให้ [Lex2]
 • ยื่นประมูล: ประมูล [Lex2]
 • การยื่นประมูล[Lex2]
 • สิ่งที่เสนอให้[Lex2]
 • เรือเล็กรับส่งระหว่างฝั่งกับเรือใหญ่: เรือลำเลียง [Lex2]
 • รถบรรทุกน้ำมันหรือน้ำ[Lex2]
 • (เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล ###SW. tenderness n. -S... [Hope]
 • (adj) อ่อนโยน,กรุณา,บรรจง,อ่อนนุ่ม,ละเอียดลออ [Nontri]
 • (n) การขอให้รับสิ่งที่ให้ [Nontri]
 • (n) รถขนถ่าน,ผู้ดูแล,เรือรับส่งคนโดยสาร,การประมูลราคา,การเสนอ [Nontri]
 • (vt) ให้,มอบ,ยื่น,ประมูลราคา,ทำให้อ่อน [Nontri]
 • /T EH1 N D ER0/ [CMU]
 • (v) /t'ɛndər/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
fragile
 • เปราะแตกง่าย: ไม่แข็งแรงคงทน, ไม่ทนทาน, เสียหายง่าย [Lex2]
 • บอบบาง: อ่อนแอ, ป้อแป้, ไม่แข็งแรง [Lex2]
 • (แฟรก'ไจล์) adj. เปราะ,หักง่าย,แตกง่าย,เสียหายง่าย,อ่อนแอ,บอบบาง,อ่อน. -fragilely adv ###SW. fragility n. fragileness n. ###S. frail,brittle,feeble ###A. strong,durable [Hope]
 • (adj) เปราะ,บอบบาง,แตกง่าย,หักง่าย,อ่อนแอ [Nontri]
 • /F R AE1 JH AH0 L/ [CMU]
 • (j) /fr'æʤaɪl/ [OALD]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
dry
 • ทำให้แห้ง: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง [Lex2]
 • ฝืด: (ตลก) ร้าย [Lex2]
 • ไม่ดื่มเหล้า: ห้ามขายเหล้า, ห้ามจำหน่ายสุรา [Lex2]
 • ไม่นำกระแสไฟฟ้า[Lex2]
 • ไม่มีน้ำนม: น้ำนมแห้ง [Lex2]
 • ไม่หวาน: จืดชืด, ขาดความหวาน [Lex2]
 • เย็นชา: ไร้อารมณ์, เฉยๆ, เงียบๆ [Lex2]
 • แห้ง: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง [Lex2]
 • แห้ง: ไม่เปียกชื้น, แห้งแล้ง, แห้งตึง, ไอแห้งๆ, คอแห้งผาก [Lex2]
 • (ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) . ###SW. dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry [Hope]
 • (adj) แห้ง,แห้งแล้ง,กระหายน้ำ,ไม่มีน้ำ,เรียบๆ [Nontri]
 • (vi) แห้ง,ไม่มีน้ำ,ไม่เปียก [Nontri]
 • /D R AY1/ [CMU]
 • (v) /dr'aɪ/ [OALD]
  [spin-dry]
 • (v) /sp'ɪn-draɪ/ [OALD]
hard
 • (อากาศ) รุนแรง: หนัก [Lex2]
 • แข็ง[Lex2]
 • แข็งกระด้าง: ดุดัน, ไร้เมตตา [Lex2]
 • โดยใช้สมาธิ[Lex2]
 • โดยแรง: อย่างแรง [Lex2]
 • เต็มไปด้วยปัญหา[Lex2]
 • ที่ต้องใช้ความพยายามมาก[Lex2]
 • เป็นจริง: แท้จริง [Lex2]
 • ยาก: ลำบาก [Lex2]
 • อย่างใช้ความพยายามมาก: อย่างทรหด [Lex2]
 • (ฮาร์ด) adj. แข็ง,แน่น,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,ดุเดือด,เลว,ทนไม่ได้,เข้มงวด,ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด,เสียใจจริง ๆ ,ใกล้,ใกล้ชิด,มากเกิน,ใกล้ชิด, [Hope]
 • (adj) หนัก,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,แข็ง,ทรหด,แน่น [Nontri]
 • (adv) อย่างแข็งขัน,อย่างเต็มกำลัง,อย่างเต็มที่,อย่างหนัก,อย่างยากลำบาก [Nontri]
 • /HH AA1 R D/ [CMU]
 • (j) /h'aːd/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
dies
 • สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ [LongdoDE]
 • /D AY1 Z/ [CMU]
 • (v) /d'aɪz/ [OALD]
  [die]
 • ตาย: สิ้นอายุขัย, หมดอายุ [Lex2]
 • พินาศ: ย่อยยับ, หายนะ, ล่มจม [Lex2]
 • หยุด: หยุดทำงาน [Lex2]
 • แม่พิมพ์ตอกโลหะ[Lex2]
 • ลูกเต๋า: สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า [Lex2]
 • คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเพศหญิง หรือพหูพจน์ (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ) [LongdoDE]
 • (ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย. ###SW. Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice [Hope]
 • (n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ [Nontri]
 • (vi) ตาย,สิ้นอายุขัย,อวสาน,พินาศ,หมดอายุ,หยุด [Nontri]
 • /D AY1/ [CMU]
 • (v) /d'aɪ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top