ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

We ( W IY1) figure ( F IH1 G Y ER0) that ( DH AE1 T) entertainment ( EH2 N T ER0 T EY1 N M AH0 N T) would ( W UH1 D) draw ( D R AO1) gamblers ( G AE1 M B L ER0 Z) to ( T UW1) the ( DH AH0) casino ( K AH0 S IY1 N OW0).

 


 
We
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (pron) /wiː/ [OALD]
figure
 • ตัวเลข: จำนวนเลข, จำนวนเต็ม [Lex2]
 • รูปภาพ: รูป, ภาพ, ภาพร่าง, ภาพเหมือน, งานศิลปะ, รูปปั้น [Lex2]
 • รูปร่าง: รูปทรง, ร่างกาย, ทรวดทรง, ส่วนสัด [Lex2]
 • บุคคลสำคัญ[Lex2]
 • บุคลิกภาพ: ลักษณะท่าทาง, บคลิกลักษณะ [Lex2]
 • การใช้อุปมาอุปมัย: ถ้อยคำสำนวนโวหาร, ความเปรียบ [Lex2]
 • เป็นส่วนสำคัญ: มีส่วนร่วม [Lex2]
 • คิดคำนวน: ประเมิน, คาดคะเน [Lex2]
 • จินตนาการ: ฝันถึง, นึกถึง, วาดรูป, วาดภาพ [Lex2]
 • (ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน. [Hope]
 • (n) ตัวเลข,สถิติ,ภาพ,วิธีพูด,เครื่องหมาย,จำนวน,รูปร่าง,รูปสลัก,รูปหล่อ [Nontri]
 • (vt) นึก,คิด,กะ,ไตร่ตรอง,คำนวณ,แสดงเป็นรูป [Nontri]
 • /F IH1 G Y ER0/ [CMU]
 • (v,n (count)) /f'ɪgər/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (adj,adv,pron,pron,conj) /ðæt/ [OALD]
entertainment
 • ความบันเทิง: ความสนุกสนาน [Lex2]
 • มหรสพ, สันทนาการ[Lex2]
 • n. การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับแขก,สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน,การแสดง,การยอมรับ,การรับพิจารณา ###S. amusement [Hope]
 • (n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง [Nontri]
 • /EH2 N T ER0 T EY1 N M AH0 N T/ [CMU]
 • /EH2 N ER0 T EY1 N M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /ˌɛntət'ɛɪnmənt/ [OALD]
would
 • กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ will[Lex2]
 • คำกริยาที่ใช้สำหรับการขอร้องอย่างสุภาพ[Lex2]
 • (วูด) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ will (ใช้แสดงความหวัง) เช่นI would it were true (ใช้แทนที่willเพื่อตั้งคำถามหรือแสดงถ้อยคำอ้อม ๆ) เช่นWould you be so kind? [Hope]
 • /W UH1 D/ [CMU]
 • (v,vt) /wud/ [OALD]
draw
 • ชัก: ดึง, ลาก [Lex2]
 • ดึงดูดความสนใจ[Lex2]
 • ดูด[Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • ถอนเงิน: ถอน [Lex2]
 • ร่างเอกสาร[Lex2]
 • วาดภาพ: ร่างภาพ, วาดรูป [Lex2]
 • วิธีการเล่นฟุตบอลแบบหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งดึงดูด[Lex2]
 • สิ่งที่สุ่มดึงออกมา: สิ่งที่เลือกออกมา [Lex2]
 • สูดลมเข้าปอด: สูดควันเข้าปอด [Lex2]
 • (ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น [Hope]
 • (n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น [Nontri]
 • (vi,vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,ลาก,ดึง,ล่อใจ,ชักจูง,ดึงดูด,เคลื่อนตัว [Nontri]
 • /D R AO1/ [CMU]
 • (v,n (count)) /dr'ɔː/ [OALD]
gamblers
 • /G AE1 M B L ER0 Z/ [CMU]
 • (n (count)) /g'æmbləz/ [OALD]
  [gambler]
 • นักเสี่ยงโชค: นักเล่นพนัน [Lex2]
 • (n) นักการพนัน,นักเสี่ยงโชค [Nontri]
 • /G AE1 M B L ER0/ [CMU]
 • (n (count)) /g'æmblər/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (prep,particle) /tə/ [OALD]
 • (adv) /t'uː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
casino
 • บ่อนการพนัน: บ่อนคาสิโน [Lex2]
 • (คะซี'โน) n. บ่อนการพนัน,โรงบ่อน,อาคารหรือห้องใหญ่สำหรับการประชุมหรือเต้นรำ, [Hope]
 • (n) บ่อนการพนัน,บ่อนคาสิโน [Nontri]
 • /K AH0 S IY1 N OW0/ [CMU]
 • (n (count)) /k'əs'iːnɒu/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top