ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Think of ( TH IH1 NG K AH1 V) it ( IH1 T) as ( AE1 Z) inner ( IH1 N ER0) dialogue ( D AY1 AH0 L AO2 G). I'm ( AY1 M) reading ( R IY1 D IH0 NG) the ( DH AH0) novelization of ( AH1 V) Chronicles ( K R AA1 N IH0 K AH0 L Z) of ( AH1 V) Riddick ( R IH1 D IH0 K).

 


 
Think of
 • คิดถึง: นึกถึง [Lex2]
 • จำได้: นึกได้, นึกออก [Lex2]
 • พิจารณา[Lex2]
 • คิดถึง: คิดเกี่ยวกับ, นึกถึง [Lex2]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
inner
 • ข้างใน: ภายใน, ชั้นใน, ด้านใน [Lex2]
 • (อิน'เนอะ) adj. ภายใน,ข้างใน,ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,ซ่อนเร้น. ###SW. innerness n. ###S. internal [Hope]
 • (adj) ข้างใน,ภายใน,ลับเฉพาะ,ส่วนตัว,ซ่อนเร้น [Nontri]
 • /IH1 N ER0/ [CMU]
 • (j) /'ɪnər/ [OALD]
dialogue
 • การสนทนา (คำทางการ): การอภิปราย [Lex2]
 • บทสนทนา: บทพูด [Lex2]
 • สนทนา: อภิปราย [Lex2]
 • (ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา ###SW. dialoguer n. [Hope]
 • (n) บทสนทนา,การสนทนา [Nontri]
 • /D AY1 AH0 L AO2 G/ [CMU]
 • (n) /d'aɪəlɒg/ [OALD]
I'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • /AH0 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
reading
 • ซึ่งใช้ในการอ่าน[Lex2]
 • การอ่าน[Lex2]
 • (รีด'ดิง) n. การอ่าน,การอ่านออกเสียง,การพิจารณากฎหมายตามวิธีของรัฐสภา,ความรู้,การแปล,จำนวนตัวเลขที่อ่านได้จากอุปกรณ์ (เช่นจากปรอทวัดอุณหภูมิ) ,การอ่านบทละคร,การบรรเลงดนตรี adj. เกี่ยวกับการอ่าน,ใช้สำหรับอ่าน ###S. perusal,interpret [Hope]
 • (n) การอ่าน,หนังสือสำหรับอ่าน [Nontri]
 • /R IY1 D IH0 NG/ [CMU]
 • /R EH1 D IH0 NG/ [CMU]
 • (n) /r'ɛdɪŋ/ [OALD]
 • (v) /r'iːdɪŋ/ [OALD]
 • (word) en_desc [CE-DICT]
 • (word_trad) en_desc [CE-DICT]
  [read]
 • อ่าน: อ่านออกเสียง [Lex2]
 • เข้าใจความหมาย: อ่านเข้าใจ [Lex2]
 • แปล: ตีความ [Lex2]
 • อ่านข้อมูล[Lex2]
 • ได้ยิน[Lex2]
 • เรียน: เรียนรู้ [Lex2]
 • ทำนาย: คาดเดา, คาดหมาย, คาดการณ์, ทำนาย [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ตรวจปรู๊ฟ [Lex2]
 • ซึ่งมีความรู้จากการอ่าน: ซึ่งอ่านหนังสือมามาก [Lex2]
 • (รีด) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi. อ่าน,อ่านออกเสียง,เข้าใจความหมาย,ทำนาย,คาดการณ์,ดูนาฬิกา adj. อ่านหนังสือมามาก ###S. decipher,peruse [Hope]
 • (vi,vt) ดู,อ่าน,ทำนาย,แปล,คาดการณ์ [Nontri]
 • /R IY1 D/ [CMU]
 • /R EH1 D/ [CMU]
 • (v) /r'ɛd/ [OALD]
 • (v) /r'iːd/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
Chronicles
  [chronicle]
 • บันทึกเหตุการณ์: บันทึกเรื่องราวมตามลำดับเวลา [Lex2]
 • เหตุการณ์ในอดีต: ประวัติศาสตร์, เรื่องราวในอดีต [Lex2]
 • (ครอน'นิเคิล) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา,ประวัติศาสตร์,เหตุการณ์ประจำปี,จดหมายเหตุ,ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์ ###SW. chronicler n. [Hope]
 • (n) บันทึกเหตุการณ์,รายงานเหตุการณ์,จดหมายเหตุ [Nontri]
 • (vt) บันทึกเหตุการณ์ [Nontri]
 • /K R AA1 N IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (v) /kr'ɒnɪkl/ [OALD]
 • /K R AA1 N IH0 K AH0 L Z/ [CMU]
 • (v) /kr'ɒnɪklz/ [OALD]
Riddick
 • /R IH1 D IH0 K/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top