ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

The ( DH AH0) king ( K IH1 NG) is ( IH1 Z) unhappy ( AH0 N HH AE1 P IY0) with ( W IH1 DH) his ( HH IH1 Z) mistress ( M IH1 S T R AH0 S) and ( AH0 N D) seeks ( S IY1 K S) revelry ( R EH1 V AH0 L R IY0) to ( T UW1) lift ( L IH1 F T) his ( HH IH1 Z) spirits ( S P IH1 R IH0 T S).

 


 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
king
 • กษัตริย์: พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, พระราชา [Lex2]
 • ผู้บริหารสูงสุด: ผู้ที่มีอำนาจสูงสุด [Lex2]
 • หมากรุกตัวพระราชา[Lex2]
 • (คิง) n. กษัตริย์,ประมุข,ผู้นำ,เผ่า,ราชา,หมากรุกที่เดินข้ามกระดานจนได้เป็นเจ้า. vt. ทำให้เป็นกษัตริย์ vi. ปกครองเป็นกษัตริย์. ###SW. kinghood ดูking ###S. ruler,sovereign, [Hope]
 • (n) พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา [Nontri]
 • /K IH1 NG/ [CMU]
 • (n) /k'ɪŋ/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
unhappy
 • เสียใจ: เศร้าใจ, เศร้า, โศกเศร้า [Lex2]
 • โชคร้าย: ี่ [Lex2]
 • (อันแฮพ'พี) adj. เศร้า,ไม่มีความสุข,เป็นทุกข์,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,น่าเสียใจ,ไม่บังควร,ไม่เหมาะสม. ###SW. unhappily adv. unhappiness n. ###S. miserable [Hope]
 • (adj) เป็นทุกข์,เศร้า,เคราะห์ร้าย [Nontri]
 • /AH0 N HH AE1 P IY0/ [CMU]
 • (j) /'ʌnh'æpiː/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • /W IH0 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
mistress
 • ภรรยาลับ: อนุภรรยา, ภรรยาน้อย, เมียน้อย, เมียเก็บ [Lex2]
 • นายผู้หญิง: เจ้านายผู้หญิง, เจ้าของที่ผู้หญิง [Lex2]
 • ผู้หญิงผู้ชำนาญด้านใดด้านหนึ่ง: ผู้เชี่ยวชาญหญิง [Lex2]
 • (มิส`เทรส) n. นายผู้หญิง ภรรยาลับ [Hope]
 • (n) นายผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง,ครูหญิง [Nontri]
 • /M IH1 S T R AH0 S/ [CMU]
 • (n) /m'ɪstrɪs/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
seeks
 • /S IY1 K S/ [CMU]
 • (v) /s'iːks/ [OALD]
  [seek]
 • ค้นหา: ค้น, เสาะหา, แสวงหา, สำรวจ, มุ่งค้นหา [Lex2]
 • มองหา: แสวงหา, เสาะหา, สำรวจ [Lex2]
 • สอบถาม: สอบหา, สืบหา [Lex2]
 • (ซีค) (sought,sought,seeking,seeks} vt. ค้นหา,หา,ค้นคว้า,แสวงหา,สอดส่องหา,สืบหา,พยายามได้มา,ถามหา,สอบหา,สำรวจ. vi. สอบถาม,สอบหา ###SW. seeker n. ###S. search for,request,inquire [Hope]
 • (vt) แสวงหา,ค้นหา,สืบหา,ถามหา,สำรอง [Nontri]
 • /S IY1 K/ [CMU]
 • (v) /s'iːk/ [OALD]
revelry
 • การเที่ยวหาความสนุกสนาน[Lex2]
 • (เรฟ'เวลรี) n.,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา ###S. boisterous festivity [Hope]
 • (n) ความครึกครื้น,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา [Nontri]
 • /R EH1 V AH0 L R IY0/ [CMU]
 • (n) /r'ɛvəlriː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
lift
 • การโดยสาร: การโดยสารไปด้วย, การพาไปส่ง, การให้ติดรถไปด้วย [Lex2]
 • การยก: การแบกขึ้น [Lex2]
 • การลักทรัพย์ (คำสแลง): การหยิบฉวย, การขโมย [Lex2]
 • ขโมย (คำสแลง): ลักขโมย [Lex2]
 • ความกระปรี้กระเปร่า: ความดีใจ, ความร่าเริง [Lex2]
 • ทำให้ร่าเริง: ทำให้ดีใจ, ทำให้กระปรี้กระเปร่า, ทำให้มีความสุข [Lex2]
 • ยกขึ้น: ชูขึ้น [Lex2]
 • ยกระดับ: เลื่อนฐานะ, ยกฐานะ [Lex2]
 • ยกเลิก: ล้มเลิก, เพิกถอน [Lex2]
 • ลิฟต์[Lex2]
 • (ลิฟทฺ) {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,แบกขึ้น,เงยขึ้น,โยงขึ้น,ลำเลียงขึ้น,ยกระดับ,ถอน,เพิกถอน vi. ขึ้น,ลอยขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้นและกระจาย n. การยก,การแบกขึ้น,การยกระดับขึ้น,เครื่องยก,ลิฟต์,บันไดไฟฟ้า,ระดับชั้น ระดับนำขึ้น,การขนส่งด้วยเครื่องบิน [Hope]
 • (n) ลิฟต์,การยกขึ้น,การขนส่ง,การแบกขึ้น,ความช่วยเหลือ,การยกระดับ [Nontri]
 • (vi,vt) เลิกขึ้น,ชู,เงย,ขน,แบกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้น [Nontri]
 • /L IH1 F T/ [CMU]
 • (v) /l'ɪft/ [OALD]
spirits
 • อารมณ์[Lex2]
 • /S P IH1 R IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /sp'ɪrɪts/ [OALD]
  [spirit]
 • วิญญาณ: จิตใจ [Lex2]
 • เจตนา: ความมุ่งมั่น [Lex2]
 • อารมณ์: ความรู้สึก [Lex2]
 • ลักพาไป[Lex2]
 • (สพิ'ริท) n. จิตใจ,วิญญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หัวใจ,ความในใจ,อารมณ์,ความเด็ดเดี่ยว,ความมุ่งมั่น,ความองอาจ,ภูติผีปีศาจ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,สารละลายแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ,ปลุกใจ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์ [Hope]
 • (n) ผี,จิตใจ,กำลังใจ,ความกล้า,วิญญาณ,อารมณ์,ความมุ่งมั่น [Nontri]
 • (vt) ให้กำลังใจ,ลักพา,กระตุ้น,ปลุกใจ,เร้าใจ [Nontri]
 • /S P IH1 R AH0 T/ [CMU]
 • /S P IH1 R IH0 T/ [CMU]
 • (v) /sp'ɪrɪt/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top