ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Leonard ( L EH1 N ER0 D) Susskind ( S AH1 S K IH0 N D) passionately ( P AE1 SH AH0 N AH0 T L IY0) disagrees ( D IH0 S AH0 G R IY1 Z).

 


 
Leonard
 • /L EH1 N ER0 D/ [CMU]
 • (proper noun) /l'ɛnəd/ [OALD]
Susskind
 • /S AH1 S K IH0 N D/ [CMU]
passionately
 • /P AE1 SH AH0 N AH0 T L IY0/ [CMU]
 • (adv) /p'æʃənətliː/ [OALD]
disagrees
 • /D IH0 S AH0 G R IY1 Z/ [CMU]
 • (vt) /dˌɪsəgr'iːz/ [OALD]
  [disagree]
 • ไม่เข้ากัน: ไม่สอดคล้องกัน [Lex2]
 • ไม่เห็นด้วย: ขัดแย้ง [Lex2]
 • (ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่ ###S. dissent,quarrel [Hope]
 • (vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง [Nontri]
 • /D IH0 S AH0 G R IY1/ [CMU]
 • (vt) /dˌɪsəgr'iː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top