ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Innovative ( IH1 N AH0 V EY2 T IH0 V) farmers ( F AA1 R M ER0 Z), sculptors ( S K AH1 L P T ER0 Z), exceptional ( IH0 K S EH1 P SH AH0 N AH0 L) navigators ( N AE1 V AH0 G EY2 T ER0 Z), they ( DH EY1) were ( W ER1) caught in ( K AA1 T IH0 N) the ( DH AH0) vise ( V AY1 S) of ( AH1 V) overpopulation ( OW2 V ER0 P AA2 P Y AH0 L EY1 SH AH0 N) and ( AH0 N D) dwindling ( D W IH1 N D AH0 L IH0 NG) resources ( R IY1 S AO0 R S IH0 Z).

 


 
Innovative
 • เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่ [LongdoEN]
 • /IH1 N AH0 V EY2 T IH0 V/ [CMU]
 • /IH1 N OW0 V EY2 T IH0 V/ [CMU]
farmers
 • /F AA1 R M ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /f'aːməz/ [OALD]
  [farmer]
 • ชาวนา: ชาวไร่, คนทำนา, เจ้าของฟาร์ม [Lex2]
 • (ฟาร์ม'เมอะ) n. ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าของฟาร์ม,ผู้รับเลี้ยง (เด็ก) ###S. grower [Hope]
 • (n) ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าภาษี,เจ้าของฟาร์ม [Nontri]
 • /F AA1 R M ER0/ [CMU]
 • (n) /f'aːmər/ [OALD]
sculptors
 • /S K AH1 L P T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /sk'ʌlptəz/ [OALD]
  [sculptor]
 • ช่างแกะสลัก: ประติมากร, คนแกะสลัก, ช่างสลัก, ช่างปั้น [Lex2]
 • (สคัลพฺ'เทอะ) n. ช่างแกะสลัก,ช่างปั้นรูป,ช่างหล่อรูป [Hope]
 • (n) ช่างปั้น,ช่างแกะสลัก,ช่างหล่อ [Nontri]
 • /S K AH1 L P T ER0/ [CMU]
 • (n) /sk'ʌlptər/ [OALD]
exceptional
 • ยอดเยี่ยม: ดีเป็นพิเศษ, พิเศษ, ดีเด่น [Lex2]
 • (adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น [Nontri]
 • /IH0 K S EH1 P SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'ɪks'ɛpʃənl/ [OALD]
navigators
 • /N AE1 V AH0 G EY2 T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /n'ævɪgɛɪtəz/ [OALD]
  [navigator]
 • ต้นหน: ผู้นำทาง [Lex2]
 • นักเดินทางสำรวจทะเล: นักเดินเรือ, นักบุกเบิกทางทะเล [Lex2]
 • (แนฟ'วิเกเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการเดินหรือขับเครื่องบิน,ผู้สำรวจทะเล,คนขุดดินสร้างถนน หนทาง หรือคลอง,กรรมกร [Hope]
 • (n) นักบิน,นักเดินเรือ,ผู้สำรวจทะเล [Nontri]
 • /N AE1 V AH0 G EY2 T ER0/ [CMU]
 • (n) /n'ævɪgɛɪtər/ [OALD]
they
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
were
 • กิริยาพหูพจน์ช่องที่ 2 ของ be[Lex2]
 • (เวอ) v. กริยาช่อง 2 ของ be [Hope]
 • (vt) pt ของ are [Nontri]
 • /W ER1/ [CMU]
 • (v) /wɜːʳr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
caught in
  [catch in]
 • ติดอยู่กับ: เกี่ยวอยู่กับ [Lex2]
 • พบโดยบังเอิญ (ที่บ้าน, ที่ทำงานหรือที่อื่นๆ)[Lex2]
 • ผูกให้แน่น (เพื่อให้เล็กลง)[Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
vise
 • เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้หนีบจับวัตถุให้แน่น[Lex2]
 • หนีบจับ[Lex2]
 • คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน [LongdoEN]
 • (ไวสฺ) n. คีมจับ,ที่จับ,ที่หนีบ,เครื่องหนีบ. vt. จับให้แน่นยึดให้แน่น ###SW. viselike adj. [Hope]
 • (n) การตรวจประทับตรา [Nontri]
 • (n) เครื่องกลึง,เครื่องหนีบ,คีมจับ [Nontri]
 • /V AY1 S/ [CMU]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
overpopulation
 • /OW2 V ER0 P AA2 P Y AH0 L EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌɒuvəpˌɒpjul'ɛɪʃən/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
dwindling
 • /D W IH1 N D AH0 L IH0 NG/ [CMU]
 • /D W IH1 N D L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /dw'ɪndlɪŋ/ [OALD]
  [dwindle]
 • หดตัว[Lex2]
 • (ควิน'เดิล) {dwindled,dwindling,dwindles} vi. เล็กลง,หด,ลดน้อยลง,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หกลง ###S. decrease,diminish,fade [Hope]
 • (vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม [Nontri]
 • /D W IH1 N D AH0 L/ [CMU]
 • (v) /dw'ɪndl/ [OALD]
resources
 • ทรัพยากรของประเทศ[Lex2]
 • ทรัพย์สินของบริษัท[Lex2]
 • /R IY1 S AO0 R S IH0 Z/ [CMU]
 • (n) /r'ɪz'ɔːsɪz/ [OALD]
  [resource]
 • แหล่งที่มา: วิธีการ [Lex2]
 • ทรัพยากร[Lex2]
 • ปฏิภาน: ไหวพริบ [Lex2]
 • (รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร ###SW. resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กำลังเงิน,กำลังวัตถุ,ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj. ###S. resort,means [Hope]
 • (n) ทรัพยากร,วิธการ,แหล่งที่มา,หนทาง [Nontri]
 • /R IY1 S AO0 R S/ [CMU]
 • (n) /r'ɪz'ɔːs/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top