ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I'm ( AY1 M) also ( AO1 L S OW0) arresting ( ER0 EH1 S T IH0 NG) you ( Y UW1) on ( AA1 N) suspicion ( S AH0 S P IH1 SH AH0 N) of ( AH1 V) the ( DH AH0) murder ( M ER1 D ER0) of ( AH1 V) Tim ( T IH1 M) Messenger ( M EH1 S AH0 N JH ER0) on ( AA1 N) May ( M EY1) 1st ( S T R IY1 T), of ( AH1 V) George ( JH AO1 R JH) Merchant ( M ER1 CH AH0 N T) on ( AA1 N) April ( EY1 P R AH0 L) 29th ( T IY1 EY1 CH) and ( AH0 N D) of ( AH1 V) Eve ( IY1 V) Draper ( D R EY1 P ER0) and ( AH0 N D) Martin ( M AA1 R T AH0 N) Blower ( B L OW1 ER0) on ( AA1 N) April ( EY1 P R AH0 L) 28th ( T IY1 EY1 CH).

 


 
I'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • /AH0 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
also
 • เช่นกัน: เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, ด้วย [Lex2]
 • ยิ่งกว่านั้น: ยิ่งไปกว่านั้น [Lex2]
 • ด้วย,เช่นเดียวกัน [LongdoEN]
 • เอาล่ะ, แล้ว [LongdoDE]
 • (ออล' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ ###S. and, besides [Hope]
 • (adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน [Nontri]
 • /AO1 L S OW0/ [CMU]
 • (a) /'ɔːlsɒu/ [OALD]
  [conjurer]
 • ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น[Lex2]
 • ผู้ที่ร่ายมนต์[Lex2]
 • (คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน ###S. magician [Hope]
 • (n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล [Nontri]
 • /K AA1 N JH AH0 R AH2 R/ [CMU]
 • (n) /k'ʌnʤərər/ [OALD]
arresting
 • ซึ่งดึงดูดความสนใจ[Lex2]
 • (อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม ###S. striking,notable ###A. dull [Hope]
 • /ER0 EH1 S T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'ər'ɛstɪŋ/ [OALD]
  [arrest]
 • การจับกุม[Lex2]
 • การชะงัก: การหยุดอย่างกระทันหัน [Lex2]
 • จับกุม: จับ [Lex2]
 • ดึงดูด: ดึงดูดความสนใจ [Lex2]
 • หยุด: ชะลอ, ทำให้ล่าช้า [Lex2]
 • (อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n. ###S. stop,halt) [Hope]
 • (n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง [Nontri]
 • (vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก [Nontri]
 • /ER0 EH1 S T/ [CMU]
 • (v) /'ər'ɛst/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
suspicion
 • ความคลางแคลงใจ: ความระแวง, ความสงสัย, ความหวาดระแวง, ความไม่ไว้วางใจ [Lex2]
 • ร่องรอย: สิ่งที่บอกเป็นนัย, รอยแต้มเล็กน้อย [Lex2]
 • (ซัสพิช'เชิน) n. ความสงสัย,ความกังขา,ความระแวง,ร่องรอย,นัย vt. สง-สัย. ###S. doubt,distrust ###A. trust [Hope]
 • (n) ข้อพิรุธ,ความสงสัย,ความระแวง,ร่องรอย [Nontri]
 • /S AH0 S P IH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /s'əsp'ɪʃən/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
murder
 • ฆาตกรรม: ฆ่า, สังหาร, ทำลายชีวิต [Lex2]
 • ทำลาย: ทำให้เสียหาย [Lex2]
 • การฆาตกรรม: การฆ่าฟัน, การสังหาร [Lex2]
 • (เมอ'เดอะ) n. ฆาตกรรม v. กระทำฆาตกรรม,ทำลาย ###SW. murderer n. murderess n. ###S. slay [Hope]
 • (n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย [Nontri]
 • (vt) ฆ่าคน,ทำลาย,สังหาร [Nontri]
 • /M ER1 D ER0/ [CMU]
 • (v) /m'ɜːʳdər/ [OALD]
Tim
 • /T IH1 M/ [CMU]
 • (n) /t'ɪm/ [OALD]
Messenger
 • คนแจ้งข่าว: คนส่งข่าว, ผู้ส่งสาร [Lex2]
 • (เมส'เซินเจอะ) n. ผู้ส่งสาร,ผู้ถือจดหมาย,ผู้นำข่าว,ทูตสวรรค์,เครื่องชี้บ่ง,ลาง [Hope]
 • (n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง [Nontri]
 • /M EH1 S AH0 N JH ER0/ [CMU]
 • /M EH1 S IH0 N JH ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɛsɪnʤər/ [OALD]
May
 • พฤษภาคม[Lex2]
 • อาจจะ (ใช้แสดงความเป็นไปได้): อาจ, คงจะ, น่าจะ [Lex2]
 • สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)[Lex2]
 • เดือนพฤษภาคม[Lex2]
 • ขอให้ เช่น May the best team win. ขอให้ทีมที่เก่งที่สุดชนะ [LongdoEN]
 • (เมย์) auxv. อาจจะ,อาจ,คงจะ,สามารถจะ,บางที,ขอให้ n. =maiden (ดู) [Hope]
 • (n) เดือนพฤษภาคม [Nontri]
 • (va) ขออนุญาต,อาจจะ,สามารถจะ,น่าจะ,บางที [Nontri]
 • /M EY1/ [CMU]
 • (n) /m'ɛɪ/ [OALD]
 • (v) /mɛɪ/ [OALD]
st
 • /S T R IY1 T/ [CMU]
 • /S EY1 N T/ [CMU]
 • (n) /s'ɛɪnt/ [OALD]
George
 • ร่วมเพศ: ร่วมประเวณี [Lex2]
 • /JH AO1 R JH/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɔːʤ/ [OALD]
Merchant
 • พ่อค้า: ผู้จำหน่าย, คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย, เซลล์แมน [Lex2]
 • เกี่ยวการค้า: ใช้เพื่อการค้า, สำหรับการค้า, เกี่ยวกับเรือพาณิชย์ [Lex2]
 • (เมอ'เชินทฺ) n. พ่อค้า,ผู้ค้า,เจ้าของร้าน,คนขายของ. adj. เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับเรือพาณิชย์สมุทร [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับธุรกิจ,เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับการค้า [Nontri]
 • (n) พ่อค้า,ผู้ค้าขาย,เจ้าของร้าน [Nontri]
 • /M ER1 CH AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /m'ɜːʳtʃənt/ [OALD]
April
 • เดือนเมษายน[Lex2]
 • เมษายน[Lex2]
 • |der, pl. Aprile| เดือนเมษายน [LongdoDE]
 • (เอ'พริล) n. เมษายน [Hope]
 • (n) เดือนเมษายน [Nontri]
 • /EY1 P R AH0 L/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪprəl/ [OALD]
th
 • สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ thorium[Lex2]
 • /T IY1 EY1 CH/ [CMU]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
Eve
 • ผู้หญิงคนแรกที่พระแจ้งสร้างขึ้นมาตามพระคัมภีร์ไบเบิล[Lex2]
 • วันก่อนวันหยุดหรือวันสำคัญ: วันก่อนวันเทศกาล, คืนก่อนวันเทศกาล [Lex2]
 • (อีฟว) n. เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,ช่วงระยะเวลาก่อนเหตุการณ์ ###S. evening [Hope]
 • (n) ตอนเย็น,เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,วันสุกดิบ,วันจ่าย [Nontri]
 • /IY1 V/ [CMU]
 • (n) /'iːv/ [OALD]
Draper
 • (เดร'เพอะ) n. พ่อค้าผัก,คนขายผ้า [Hope]
 • /D R EY1 P ER0/ [CMU]
 • (n) /dr'ɛɪpər/ [OALD]
Martin
 • นกนางแอ่น[Lex2]
 • (มาร์'ทิน) n. นกนางแอ่นชนิดหนึ่ง [Hope]
 • /M AA1 R T AH0 N/ [CMU]
 • /M AA1 R T IH0 N/ [CMU]
 • (n) /m'aːtɪn/ [OALD]
Blower
 • เครื่องเป่า[Lex2]
 • โทรศัพท์[Lex2]
 • (โบล'เออะ) n. ผู้เป่า,สิ่งที่เป่า,เครื่องเป่า,โทรศัพท์,หีบลม,เครื่องเพิ่มความกดดัน [Hope]
 • /B L OW1 ER0/ [CMU]
 • (n) /bl'ɒuər/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top