ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Five ( F AY1 V) miles ( M AY1 L Z) is ( IH1 Z) a ( AH0) long ( L AO1 NG) distance ( D IH1 S T AH0 N S) to ( T UW1) walk ( W AO1 K).

 


 
Five
 • ห้า: จำนวนห้า, เลขห้า [Lex2]
 • เกี่ยวกับจำนวนห้า[Lex2]
 • กลุ่มคนหรือของที่มีห้าจำนวน[Lex2]
 • (ไฟฟฺ) n.,adj. ห้า -take five หยุดพัก (สัก5นาที) . [Hope]
 • (adj) ห้า [Nontri]
 • (n) ห้า,เลขห้า,จำนวนห้า [Nontri]
 • /F AY1 V/ [CMU]
 • (n (count),adj) /f'aɪv/ [OALD]
miles
 • /M AY1 L Z/ [CMU]
 • /M AY1 AH0 L Z/ [CMU]
 • (proper noun) /m'aɪlz/ [OALD]
 • (n (count)) /m'aɪlz/ [OALD]
  [mile]
 • ไมล์ (เป็นหน่วยวัดความยาว): ระยะทางที่นับเป็นไมล์ [Lex2]
 • (ไมล์) n. ไมล์,หน่วยระยะทางที่เท่ากับ1760ฟุต,ช่องว่างขนาดใหญ่,ขอบใหญ่ -Phr. (statute mileหรือระยะทางที่เท่ากับ5270ฟุตหรือ1760 หลา;mi.) [Hope]
 • (n) ความยาวเป็นไมล์ [Nontri]
 • /M AY1 L/ [CMU]
 • (n (count)) /m'aɪl/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v,vi) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v,vi) /biː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (indef. article) /ə/ [OALD]
long
 • กางเกงขายาว[Lex2]
 • ยาว (จำนวน, ความสูง, ระยะเวลา, ระยะทาง)[Lex2]
 • ยาวนาน: นาน, มีระยะนาน [Lex2]
 • ยาวนาน (อดีต, ความทรงจำ): นาน [Lex2]
 • ยืดยาว (รายการต่างๆ)[Lex2]
 • เวลานาน: เวลาที่ยาวนาน [Lex2]
 • ปรารถนา: อยากได้, รอคอย, ต้องการ [Lex2]
 • (ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ช้า,สูง,เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน,สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ,อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตราบใดที่) [Hope]
 • (adj) ยาว,นาน,ไกล,ช้า [Nontri]
 • (vi) ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ต้องการ [Nontri]
 • /L AO1 NG/ [CMU]
 • (vi,n,adj,adv,) /l'ɒŋ/ [OALD]
distance
 • ความห่างไกล: ความห่างเหิน [Lex2]
 • ระยะห่าง: ระยะทาง [Lex2]
 • (ดิส'เทินซฺ) n.ระยะทาง,ระยะทางไกล,ช่วงเวลา,จุดหรือบริเวณที่อยู่ไกล,ทางไกล. vt. ทิ้งระยะไกล ###S. length,space,remove [Hope]
 • (n) ระยะทาง,หนทาง,ช่วงเวลา [Nontri]
 • /D IH1 S T AH0 N S/ [CMU]
 • (vt,n) /d'ɪstəns/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (prep,particle) /tə/ [OALD]
 • (adv) /t'uː/ [OALD]
walk
 • เดิน: ก้าวเดิน [Lex2]
 • ท่องเที่ยวไปด้วยการเดินเท้า: เดินทางด้วยเท้า [Lex2]
 • การเดินทางโดยทางเท้า[Lex2]
 • พาสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังด้วยการเดิน[Lex2]
 • ช่วยให้เดิน: พยุงให้เดิน [Lex2]
 • ระยะทางที่เดินทางด้วยเท้า[Lex2]
 • ช่วงเวลาที่เดินทางด้วยเท้า[Lex2]
 • ท่วงท่าในการเดิน[Lex2]
 • เคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ในลักษณะคล้ายการเดิน[Lex2]
 • วัดความยาวด้วยจำนวนก้าว[Lex2]
 • หายไป (คำไม่เป็นทางการ): ถูกขโมยไป [Lex2]
 • ประท้วงด้วยการเดิน (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ได้รับการปล่อยตัวจากคุก (คำสแลง): ได้รับการพิจารณาว่าบริสุทธิ์ [Lex2]
 • การเหยาะย่างของม้า[Lex2]
 • (วอล์ค) vi. vt. เดิน,ดำเนินวิถีชีวิต -Phr. (walk out ประท้วงโดยการเดินออกจากที่ประชุม) n. การเดิน,ระยะที่เดิน,ท่าทางการเดิน,ฐานะ,สภาพ,ทางเดิน,สถานที่เดิม,ไร่นา,กลุ่ม,ฝูง,ทางเร่ขาย ###SW. walkable adj. [Hope]
 • (n) การเดิน,ท่าเดิน,การเดินเล่น,ทางเดิน,ฐานะ [Nontri]
 • (vi) เดิน,เดินเล่น,ดำเนินชีวิต [Nontri]
 • (vt) เดินข้ามไป,พาเดิน,เดินผ่าน [Nontri]
 • /W AO1 K/ [CMU]
 • /W AA1 K/ [CMU]
 • (v,n (count)) /w'ɔːk/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top