ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

{ \fnSimHei \bord1 \shad1 \pos ( P AA1 S)(200, 288) } (dào) ()投機 (tóu jī)失敗 (shī bài)破產 (pò chǎn)自殺 (zì shā) (de)時候 (shí hou)

 


  

 
pos
 • (พีโอเอส) ย่อมาจาก point of sale (ณ จุดขาย) ในวงการคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง การขายทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในราคาขายปลีก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หมายรวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยเป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (bar code reader) [Hope]
 • /P AA1 S/ [CMU]
 • /P IY1 OW1 EH1 S/ [CMU]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
投機
 • (とうき) (n) speculation; venture; stockjobbing; gambling (on stocks); (P) [EDICT]
 • (tóu jī, ㄊㄡˊ ㄐㄧ) to speculate (on financial markets); opportunistic; congenial; agreeable [CE-DICT]
失敗
 • (しっぱい) (n,adj-no,vs) failure; mistake; blunder; (P) [EDICT]
 • (shī bài, ㄕ ㄅㄞˋ) to be defeated; to fail; to lose [CE-DICT]
破產
 • (pò chǎn, ㄆㄛˋ ㄔㄢˇ) to go bankrupt; to become impoverished; bankruptcy [CE-DICT]
自殺
 • (じさつ) (n,vs) suicide; (P) [EDICT]
 • (zì shā, ㄗˋ ㄕㄚ) to kill oneself; to commit suicide [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
時候
 • (じこう) (n) season; time of the year [EDICT]
 • (shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙) time; length of time; moment; period [CE-DICT]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top