Search result for

glacier

(40 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glacier-, *glacier*
English-Thai: Longdo Dictionary
glacier(n) ธารน้ำแข็ง
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glacier[N] ธารน้ำแข็ง, See also: แผ่น / ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่, Syn. ice sheet, iceberg

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glacier(เกล'เชอะ) n ธารน้ำแข็ง., See also: glaciered adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
glacier(n) แม่น้ำ,น้ำแข็ง,ธารน้ำแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glacierธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glacierธารน้ำแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glacier breezeลมธารน้ำแข็ง หรือลมเฉลี่ยธารน้ำแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Glacier windลมธารน้ำเข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Glaciersธารน้ำแข็ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Negative. He's on an ice fishing trip in Glacier Bay.ไม่มาหรอก เขาไปตกปลาในน้ำแข็งที่อ่าวเกลเซียร์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Ice cool like a glacier. That's the glaciosity bit.ทำตัวเย็นชา นั่นแหละการเล่นตัว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Waterfalls, water vapor, clouds, rain, springs, rivers, seas, oceans, glaciers...น้ำตก, ไอน้ำ, เมฆ, ฝน, บ่อน้ำพุ, แม่น้ำ, Home (2009)
More and more of these glacier-fed rivers are merging together and burrowing though the surface.ธารน้ำแข็งละลายเพิ่มขึ้นทุกที สายน้ำไหลมารวมกัน เข้าสู่โพรงน้ำแข็ง Home (2009)
80% of its glaciers have disappeared.80%ของธารน้ำแข็งที่ปกคลุมละลายลงไป Home (2009)
Even on the world's highest peaks, in the heart of the Himalayas, eternal snows and glaciers are receding.แม้แต่จุดที่สูงที่สุดในโลก, ใจกลางเทือกเขาหิมาลัย หิมะและธารน้ำแข็งตลอดกาล กำลังลดลง Home (2009)
Yet these glaciers play an essential role in the water cycle.ซึ่งธารน้ำแข็งเหล่านี้มีบทบาท ที่สำคัญต่อวัฏจักรของน้ำ Home (2009)
The glaciers of the Himalayas are the source of all the great Asian rivers, the Indus, Ganges, Mekong, Yangtze Kiang... 2 billion people depend on them for drinking water and to irrigate their crops, as in Bangladesh.น้ำแข็งที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญ แม่น้ำสินธุ,แม่น้ำคงคา แม่น้ำโขง,แม่น้ำแยงซีเกียง กว่า2,000ล้านคนพึ่งพาแม่น้ำ สำหรับบริโภค Home (2009)
We still have half the world's forests, thousands of rivers, lakes and glaciers, and thousands of thriving species.เรายังเหลือป่าอีกครึ่งโลก แม่น้ำ, ทะเลสาบและธารน้ำแข็งนับพัน และสิ่งมีชีวิตที่เติบโตขึ้นนับพัน Home (2009)
I'm gonna shoot for that glacier.ฉันจะลงไปที่ธารน้ำแข็ง 2012 (2009)
You're a glacier.คุณเป็นธารน้ำแข็ง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
It crashed into the glacier, causing an avalanche of frozen Vikings!มันบินมาและชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็ง - ทำให้น้ำแข็งถล่มลงมาพร้อมไวกิ้งแช่แข็ง Legend of the Boneknapper Dragon (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glacierA satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.
glacierThe glacier moves but by inches.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตู้น้ำแข็ง[n.] (tū nām khaēng) EN: icebox   FR: glacière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLACIER    G L EY1 SH ER0
GLACIERS    G L EY1 SH ER0 Z
GLACIER'S    G L EY1 SH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glacier    (n) (g l a1 s i@ r)
glaciers    (n) (g l a1 s i@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gletscher {m} | Gletscher {pl}glacier | glaciers [Add to Longdo]
Gletschertisch {m} [geol.]glacier table [Add to Longdo]
Gletschertor {n} [geol.]glacier snout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレーシャー[, gure-sha-] (n) glacier [Add to Longdo]
シュルント[, shurunto] (n) (See ベルクシュルント) schrund (crevasse, esp. a bergschrund, a crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
ベルクシュルント[, berukushurunto] (n) bergschrund (crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
擦痕[さっこん, sakkon] (n) stria (carved out by a glacier, etc.) [Add to Longdo]
氷河[ひょうが, hyouga] (n) glacier; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰川[bīng chuān, ㄅㄧㄥ ㄔㄨㄢ, ] glacier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glacier \Gla"cier\, n. [F. glacier, fr. glace ice, L. glacies.]
   An immense field or stream of ice, formed in the region of
   perpetual snow, and moving slowly down a mountain slope or
   valley, as in the Alps, or over an extended area, as in
   Greenland.
   [1913 Webster]
 
   Note: The mass of compacted snow forming the upper part of a
      glacier is called the firn, or n['e]v['e]; the glacier
      proper consist of solid ice, deeply crevassed where
      broken up by irregularities in the slope or direction
      of its path. A glacier usually carries with it
      accumulations of stones and dirt called moraines, which
      are designated, according to their position, as
      lateral, medial, or terminal (see {Moraine}). The
      common rate of flow of the Alpine glaciers is from ten
      to twenty inches per day in summer, and about half that
      in winter.
      [1913 Webster]
 
   {Glacier theory} (Geol.), the theory that large parts of the
    frigid and temperate zones were covered with ice during
    the glacial, or ice, period, and that, by the agency of
    this ice, the loose materials on the earth's surface,
    called drift or diluvium, were transported and
    accumulated.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glacier
   n 1: a slowly moving mass of ice

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top