ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) sky ( S K AY1) lightened ( L AY1 T AH0 N D) as ( AE1 Z) it ( IH1 T) stopped ( S T AA1 P T) raining ( R EY1 N IH0 NG).

 


 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
sky
 • ท้องฟ้า[Lex2]
 • ตีหรือโยนให้สูง[Lex2]
 • (สคาย) n. ท้องฟ้า,ทางฟ้าเบื้องบน,สวรรค์,แดนสุขาวดี, -Phr. (out of a clear (blue) sky โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าฉับพลัน) [Hope]
 • (n) ฟากฟ้า,ท้องฟ้า,นภากาศ [Nontri]
 • /S K AY1/ [CMU]
 • (v) /sk'aɪ/ [OALD]
lightened
 • /L AY1 T AH0 N D/ [CMU]
 • (v) /l'aɪtnd/ [OALD]
  [lighten]
 • ทำให้สว่าง: ส่องแสงสว่าง [Lex2]
 • สว่างขึ้น[Lex2]
 • ทำให้เบาลง[Lex2]
 • เบาลง[Lex2]
 • (ไล'เทิน) vi.,vt. (ทำให้) เบาขึ้น,จางขึ้น,สว่างขึ้น,โล่งอก,เบิกบาน,ลดลง,ลดหย่อน,เบาขึ้น,ง่ายขึ้น,แวววับ,สว่าง,รู้,แวววับ ###SW. lightener n. ดูlighten ###S. brighten [Hope]
 • (vi) สว่างขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,เบาขึ้น [Nontri]
 • /L AY1 T AH0 N/ [CMU]
 • (v) /l'aɪtn/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
stopped
 • /S T AA1 P T/ [CMU]
 • (v) /st'ɒpt/ [OALD]
  [stop]
 • หยุด: ยุติ, เลิก [Lex2]
 • ระงับ: ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน [Lex2]
 • ปิดกั้น: อุด, จุก, ปิด [Lex2]
 • การหยุด: การยุติ, การเลิก [Lex2]
 • การแวะพัก: การแวะ, การพัก, การค้าง [Lex2]
 • ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ: สถานีรถประจำทาง, สถานีรถไฟ [Lex2]
 • สิ่งกีดขวาง[Lex2]
 • ที่ปิด: ฝาปิด, จุก, ฝา [Lex2]
 • (สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย '.',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด, [Hope]
 • (n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด [Nontri]
 • (vi) ยุติ,หยุด,เลิก,พักไว้ [Nontri]
 • /S T AA1 P/ [CMU]
 • (v) /st'ɒp/ [OALD]
raining
 • /R EY1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪnɪŋ/ [OALD]
  [rain]
 • ฝน: น้ำฝน [Lex2]
 • ฤดูฝน: หน้าฝน [Lex2]
 • ฝนตก[Lex2]
 • ตกลงมาเหมือนฝนเท: ไหลหลั่งราวกับฝน, ตกลงมาราวกับห่าฝน [Lex2]
 • (เรน) n. ฝน,น้ำฝน vi. ฝนตก,ตกลงมาคล้ายฝน. vt. ส่งลงมา,ทำให้ตกลงมาเป็นจำนวนมาก,ให้อย่างมากมาย,เสนอให้อย่างมากมาย, -Phr. (rain cats and dogs ฝนตกลงมาอย่างหนักหรือไม่ขาดสาย) ###SW. rains n. ฤดูฝน,หน้าฝน,การหลั่งไหลลงมาอย่างแรง [Hope]
 • (n) ฝน [Nontri]
 • (vi) โปรยปราย,ฝนตก [Nontri]
 • /R EY1 N/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪn/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top