ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) design ( D IH0 Z AY1 N) was ( W AA1 Z) also ( AO1 L S OW0) given ( G IH1 V AH0 N) the ( DH AH0) finishing ( F IH1 N IH0 SH IH0 NG) touch ( T AH1 CH) to ( T UW1) have ( HH AE1 V) launch ( L AO1 N CH) impact ( IH2 M P AE1 K T) and ( AH0 N D) dynamism ( D AY1 N AH0 M IH2 Z AH0 M) provided ( P R AH0 V AY1 D AH0 D) by ( B AY1) the ( DH AH0) novelty ( N AA1 V AH0 L T IY0) of ( AH1 V) the ( DH AH0) arch ( AA1 R CH) shaped ( SH EY1 P T) logo ( L OW1 G OW0) design ( D IH0 Z AY1 N).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
design
 • การประดิษฐ์: การสร้างสรรค์, การออกแบบ [Lex2]
 • โครงการ: แผนการ [Lex2]
 • จุดประสงค์: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, เป้าหมาย [Lex2]
 • แบบ: พิมพ์เขียว, แบบบ้าน, ภาพร่าง [Lex2]
 • ลาย: ลวดลาย, งานศิลป์ [Lex2]
 • ออกแบบ: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์ [Lex2]
 • (ดิไซนฺ') v. ออกแบบ,วางแผน,มุ่งหมาย,คิด,กำหนด,ประสงค์. ###SW. designed adj. n. แบบ, [Hope]
 • (n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์ [Nontri]
 • (vt) ออกแบบ,คิด,กำหนด,เตรียมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา [Nontri]
 • /D IH0 Z AY1 N/ [CMU]
 • (v) /d'ɪz'aɪn/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
also
 • เช่นกัน: เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, ด้วย [Lex2]
 • ยิ่งกว่านั้น: ยิ่งไปกว่านั้น [Lex2]
 • ด้วย,เช่นเดียวกัน [LongdoEN]
 • เอาล่ะ, แล้ว [LongdoDE]
 • (ออล' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ ###S. and, besides [Hope]
 • (adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน [Nontri]
 • /AO1 L S OW0/ [CMU]
 • (a) /'ɔːlsɒu/ [OALD]
  [conjurer]
 • ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น[Lex2]
 • ผู้ที่ร่ายมนต์[Lex2]
 • (คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน ###S. magician [Hope]
 • (n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล [Nontri]
 • (n) /k'ʌnʤərər/ [OALD]
given
 • กริยาช่องที่ 3 ของ give[Lex2]
 • (กิฟ'เวิน) กริยาช่อง 3 ของ give. adj. ซึ่งมอบให้ไว้,ติดยา,เป็นของขวัญ,ที่กำหนดให้ [Hope]
 • /G IH1 V AH0 N/ [CMU]
 • /G IH1 V IH0 N/ [CMU]
 • (v) /g'ɪvn/ [OALD]
  [give]
 • ให้: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้ [Lex2]
 • แสดง[Lex2]
 • (กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้ [Hope]
 • (vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง [Nontri]
 • /G IH1 V/ [CMU]
 • (v) /g'ɪv/ [OALD]
finishing
 • /F IH1 N IH0 SH IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /f'ɪnɪʃɪŋ/ [OALD]
  [finish]
 • เสร็จ: เสร็จสิ้น [Lex2]
 • จบ: ยุติ, สำเร็จ [Lex2]
 • ตอนจบ: บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย [Lex2]
 • กิน (จนหมด): จัดการอาหาร (จนหมด) [Lex2]
 • ชักเงา: เคลือบเงา, ขัดผิวให้เงา [Lex2]
 • พื้นผิวที่เคลือบไว้หรือเนื้อของไม้หรือโลหะ[Lex2]
 • (ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา ###SW. fi [Hope]
 • (n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา [Nontri]
 • (vt) ทำให้เสร็จ,สิ้นสุด,ลงท้าย,หมด,ยุติ [Nontri]
 • /F IH1 N IH0 SH/ [CMU]
 • (v) /f'ɪnɪʃ/ [OALD]
touch
 • สัมผัส: แตะ, จับ [Lex2]
 • นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน[Lex2]
 • กดเบาๆ[Lex2]
 • มีอิทธิพล: มีผลกระทบ [Lex2]
 • ใช้หรือกิน[Lex2]
 • เกี่ยวข้อง: เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้องด้วย [Lex2]
 • ความรู้สึก: การสัมผัส [Lex2]
 • การสัมผัส: การแตะต้อง [Lex2]
 • จำนวนเล็กน้อย[Lex2]
 • รายละเอียด[Lex2]
 • การติดต่อสื่อสาร[Lex2]
 • (ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด) [Hope]
 • (n) การสัมผัส,การแก้ไข,การถู,การตกแต่ง,การแตะ [Nontri]
 • (vt) สัมผัส,แก้ไข,ทำอันตราย,แตะ,ถู,ตกแต่ง [Nontri]
 • /T AH1 CH/ [CMU]
 • (v) /t'ʌtʃ/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
launch
 • การปล่อย (เรือ เครื่องบินฯลฯ)[Lex2]
 • การเริ่มปฏิบัติการ: การออกตัวของสินค้า [Lex2]
 • ปล่อย (จรวด, ขีปนาวุธ, ดาวเทียม, ฯลฯ): ยิง [Lex2]
 • ปล่อยเรือลงน้ำ[Lex2]
 • เริ่มดำเนินการ: เริ่ม, เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่มทำงาน [Lex2]
 • เรือบด: เรือยนต์ [Lex2]
 • (ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม [Hope]
 • (n) เรือ [Nontri]
 • (vi) ลงมือทำ,เริ่มงาน,เริ่มดำเนินการ,เข้าร่วม [Nontri]
 • (vt) ปล่อยลงน้ำ,ปล่อย(จรวด),ส่งหมัด,ประกาศ,กล่าว,ยิง [Nontri]
 • /L AO1 N CH/ [CMU]
 • (v) /l'ɔːntʃ/ [OALD]
impact
 • การอัด: การชน [Lex2]
 • ผลกระทบ: ผลสะท้อน [Lex2]
 • ส่งผลกระทบ: มีผลกระทบ [Lex2]
 • (อิม'แพคทฺ) n. การกระทบ,การปะทะ,แรงกระทบ,แรงปะทะ,ผลกระทบ,อิทธิพล,ผล. vt. กระทบ,ปะทะ,อัดแน่น. vi. มีผลต่อ,กระทบ,ปะทะ ###S. shock,collision [Hope]
 • (vi) ประกัน,สะเทือน,กระทบ,ปะทะ [Nontri]
 • /IH2 M P AE1 K T/ [CMU]
 • /IH1 M P AE0 K T/ [CMU]
 • (n) /'ɪmpækt/ [OALD]
 • (v) /'ɪmp'ækt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
dynamism
 • /D AY1 N AH0 M IH2 Z AH0 M/ [CMU]
 • (n) /d'aɪnəmɪzəm/ [OALD]
provided
 • โดยมีเงื่อนไขว่า[Lex2]
 • (พระไว'ดิด) conj. ภายใต้เงื่อนไข,โดยมีข้อแม้ว่า ###S. in case,granted [Hope]
 • (con) ถ้าหาก,หากว่า,ถ้า,โดยมีเงื่อนไขว่า,โดยมีข้อแม้ว่า [Nontri]
 • /P R AH0 V AY1 D AH0 D/ [CMU]
 • /P R AH0 V AY1 D IH0 D/ [CMU]
 • (v) /pr'əv'aɪdɪd/ [OALD]
  [provide]
 • จัดหาให้: จัดเตรียมไว้ให้ [Lex2]
 • (พระไวดฺ') vt. จัดหาให้,ให้,เตรียมการ. vi. เตรียมการ,จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ. ###SW. providable adj. provider n. [Hope]
 • (vt) จัดหา,ทำให้,กำหนด,ตระเตรียม,ให้,บัญญัติ [Nontri]
 • /P R AH0 V AY1 D/ [CMU]
 • (v) /pr'əv'aɪd/ [OALD]
by
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
novelty
 • ความใหม่[Lex2]
 • (นอฟ'เวิลที) n. ความใหม่,ความแปลก,เหตุการณ์ใหม่,เรื่องหรือสิ่งใหม่,สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น adj. เกี่ยวกับของใหม่ ๆ แปลก ๆ [Hope]
 • (n) ความใหม่,ของใหม่,ของแปลก,ประสบการณ์ใหม่ [Nontri]
 • /N AA1 V AH0 L T IY0/ [CMU]
 • (n) /n'ɒvəltiː/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
arch
 • การก่อตัวของหินเป็นรูปโค้ง[Lex2]
 • โครงสร้างที่มีรูปโค้ง[Lex2]
 • ทางเดินใต้ประตูรูปโค้ง: ซุ้มประตู [Lex2]
 • ทำให้โค้ง: ทำให้งอ [Lex2]
 • มีรูปโค้ง: มีโครงสร้างโค้ง [Lex2]
 • สิ่งที่มีลักษณะโค้ง[Lex2]
 • ที่มีเล่ห์เหลี่ยม: เป็นหัวโจก [Lex2]
 • สำคัญ[Lex2]
 • หัวหน้า: สำคัญ [Lex2]
 • ผู้นำ[Lex2]
 • (a) eology (อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -arch (a) eologist n. [Hope]
 • (adj) สำคัญที่สุด,เอก,บรม,มหา,มารยา,เล่ห์กระเท่ห์ [Nontri]
 • (n) ประตูโค้ง [Nontri]
 • (vi) โค้ง,โก่ง [Nontri]
 • /AA1 R CH/ [CMU]
 • (v) /'aːtʃ/ [OALD]
shaped
 • /SH EY1 P T/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɛɪpt/ [OALD]
  [shape]
 • รูปร่าง: สัณฐาน, รูปทรง, ทรวดทรง, โครงร่าง, รูปแบบ, ฟอร์ม, ท่าทาง [Lex2]
 • สภาพ: สุขภาพ, ความสมบูรณ์ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อบางสิ่ง[Lex2]
 • ทำให้เป็นรูปร่าง: ทำให้เป็นรูปแบบ [Lex2]
 • บังเกิดขึ้น: ปรับให้เข้ารูปเข้าร่าง, เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, เป็นรูปแบบขึ้นมา [Lex2]
 • สภาพ, สุขภาพ เช่น In the middle of a very difficult period of my life, when I was in really, really bad shape, somebody very nice showed up. [LongdoEN]
 • (เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ [Hope]
 • (n) สัณฐาน,รูปร่าง,ทรวดทรง,แบบ,สถานการณ์,วิถีทาง [Nontri]
 • (vt) ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง,ปรับ,กำหนด,วิถีทาง [Nontri]
 • /SH EY1 P/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɛɪp/ [OALD]
logo
 • โลโก้ (คำย่อของ logotype): เครื่องหมาย [Lex2]
 • n. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์,รูปแบบเอกลักษณ์ โลโก (ภาษา) เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เขียนขึ้น ไว้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก ๆ ใช้ในการเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นภาษาเชิงสนทนา (conversational language) [Hope]
 • /L OW1 G OW0/ [CMU]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top