ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

New York ( N UW1 Y AO1 R K) cab ( K AE1 B) drivers ( D R AY1 V ER0 Z) are ( AA1 R) required ( R IY0 K W AY1 ER0 D) to ( T UW1) have ( HH AE1 V) chauffeurs' licenses ( L AY1 S AH0 N S IH0 Z). Now ( N AW1), what ( W AH1 T) is ( IH1 Z) the ( DH AH0) point ( P OY1 N T) of ( AH1 V) this ( DH IH1 S)?

 


 
New York
 • รัฐนิวยอร์ก (ของสหรัฐอเมริกา)[Lex2]
 • นิวยอร์ก (ของสหรัฐอเมริกา)[Lex2]
 • (proper noun) /njˌuː-j'ɔːk/ [OALD]
cab
 • โดยสารในรถรับจ้าง[Lex2]
 • รถรับจ้าง: รถเช่า, รถม้า, ห้องคนขับในรถ [Lex2]
 • (แคบ) n. รถแท็กซี่,รถม้า,รถเช่า,ห้องคนขับในรถ abbr. cooronary artery bypass [Hope]
 • (n) รถรับจ้าง,รถแท็กซี่,รถม้า [Nontri]
 • /K AE1 B/ [CMU]
 • (n (count)) /k'æb/ [OALD]
drivers
 • /D R AY1 V ER0 Z/ [CMU]
 • (n (count)) /dr'aɪvəz/ [OALD]
  [driver]
 • คนขับรถ: ผู้ขับขี่, คนขับขี่ [Lex2]
 • ตัวขับ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์): โปรแกรมขับ [Lex2]
 • ไม้กอล์ฟ[Lex2]
 • (ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนปศุสัตว์,เครื่องตอกเสาเข็ม,ค้อน,แรงผลักดัน,ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่ [Hope]
 • (n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม [Nontri]
 • /D R AY1 V ER0/ [CMU]
 • (n (count)) /dr'aɪvər/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v,vi,n (count)) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v,vi) /biː/ [OALD]
required
 • /R IY0 K W AY1 ER0 D/ [CMU]
 • /R IY0 K W AY1 R D/ [CMU]
 • (vt,vt) /r'ɪkw'aɪəd/ [OALD]
  [require]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • บังคับใช้ (กฎหมาย): กำหนด [Lex2]
 • เรียกร้อง[Lex2]
 • (รีไคว'เออะ) vt.,vi. ต้องการ,ประสงค์,ปรารถนา,ขอร้อง,เรียกร้อง,กำหนด ###SW. requirable adj. requirer n. ###S. need,demand [Hope]
 • (vt) เรียกร้อง,ต้องการ,บังคับ,ปรารถนา,ประสงค์ [Nontri]
 • /R IY2 K W AY1 ER0/ [CMU]
 • /R IY0 K W AY1 R/ [CMU]
 • /R IH0 K W AY1 ER0/ [CMU]
 • (vt) /r'ɪkw'aɪər/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (prep,particle) /tə/ [OALD]
 • (adv) /t'uː/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v,v) /hæv/ [OALD]
licenses
 • /L AY1 S AH0 N S IH0 Z/ [CMU]
 • (vt) /l'aɪsnsɪz/ [OALD]
  [license]
 • การอนุญาต[Lex2]
 • ใบอนุญาต[Lex2]
 • เสรีภาพ: ความเป็นอิสระที่จำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง [Lex2]
 • อนุญาต: ยินยอม, ยอมให้, ให้อำนาจ [Lex2]
 • (ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ. ###SW. licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence ###S. permit [Hope]
 • (n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ [Nontri]
 • (vt) อนุญาต,ออกใบอนุญาต [Nontri]
 • /L AY1 S AH0 N S/ [CMU]
 • (vt) /l'aɪsns/ [OALD]
Now
 • ตอนนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ [Lex2]
 • เนื่องจาก: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • ตอนนี้: ขณะปัจจุบัน [Lex2]
 • (เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้ [Hope]
 • (adv) เดี๋ยวนี้,ขณะนี้,ปัจจุบันนี้,บัดนี้,ประเดี๋ยว [Nontri]
 • /N AW1/ [CMU]
 • (adv,conj) /nau/ [OALD]
what
 • อะไร[Lex2]
 • อะไร: อันไหน; สิ่งไหน [Lex2]
 • อะไรก็ตาม[Lex2]
 • มากเท่าที่[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น[Lex2]
 • คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ[Lex2]
 • อย่างไร (เพื่อวัดระดับมากน้อย)[Lex2]
 • (วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ [Hope]
 • (adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร [Nontri]
 • (pro) อะไร,ใดๆ,เท่าไร,ชนิดใด [Nontri]
 • /W AH1 T/ [CMU]
 • /HH W AH1 T/ [CMU]
 • (adj,pron,pron) /wɒt/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v,vi) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v,vi) /biː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
point
 • ความคิดเห็น[Lex2]
 • จุดประสงค์: จุดมุ่งหมาย [Lex2]
 • ประเด็น: ข้อ, แง่, หัวข้อ, เรื่อง [Lex2]
 • จุด: ปลาย [Lex2]
 • คะแนน: แต้มคะแนน, แต้ม [Lex2]
 • จุดสำคัญ[Lex2]
 • จุดเวลา[Lex2]
 • สถานที่: ตำบล, ตำแหน่งแห่งหน [Lex2]
 • ขั้น: ตอน [Lex2]
 • หัวลูกศร[Lex2]
 • ระดับ: สถานะ [Lex2]
 • ทิศทาง[Lex2]
 • ชี้: ชี้ให้ดู, ชี้ไปทาง, ชี้ทาง [Lex2]
 • แสดงให้เห็น[Lex2]
 • ทำให้แหลม: ทำให้เรียวแหลม [Lex2]
 • (เรือ) แล่นรับลม: (เรือ) แล่นทวนลม, แล่นอิงลม [Lex2]
 • (พอยทฺ) n. จุด,จุดประสงค์,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สิ่งที่มีปลายแหลม,สถานที่,ตำแหน่ง,ทิศทาง,ขั้น,ตอน,สิ่งที่สำคัญที่เข้าใจ,ประเด็น,จุดสำคัญ,เอกลักษณ์,ข้อแนะ,ข้อคำขำ,หน่วย,หน่วยวัด,ขีด,คะแนน,การชี้,vt.,vi. ชี้,เล็ง,แจ้ง,ทำให้แหลม,เสริม,ใส่จุดทศนิยม -Phr. (inpoint เข้าประเด็น ทำได้,เกี่ยวข้อง) [Hope]
 • (n) จุด,ทิศทาง,ข้อ,จุดทศนิยม,ตำแหน่ง,ประเด็น,ใจความสำคัญ [Nontri]
 • (vt) ชี้,แสดงให้เห็น,เล็ง,แจ้ง,เสี้ยม,ใส่จุดทศนิยม [Nontri]
 • /P OY1 N T/ [CMU]
 • (v,n) /p'ɔɪnt/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (prep) /ɒv/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (adj,adv,pron) /ðɪs/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top