ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Let ( L EH1 T) them ( DH EH1 M) know ( N OW1) you ( Y UW1) provide ( P R AH0 V AY1 D) superior ( S UW0 P IH1 R IY0 ER0) customer ( K AH1 S T AH0 M ER0) service ( S ER1 V AH0 S),

even though ( IY1 V IH0 N DH OW1) your ( Y AO1 R) responsibilities ( R IY0 S P AA2 N S AH0 B IH1 L AH0 T IY0 Z) are ( AA1 R) not ( N AA1 T) fiduciary ( F AH0 D UW1 SH IY0 EH2 R IY0).

 


  

 
Let
 • ปล่อยให้ผ่านไป[Lex2]
 • เป็นเหตุให้: ทำให้ [Lex2]
 • ให้เช่า: เช่า [Lex2]
 • อนุญาต: ให้, ยอม [Lex2]
 • จิ๋ว: เล็ก [Lex2]
 • (เลท) {let,let,let,letting,lets} vt. ให้,อนุญาต,ขอให้,ปล่อย,ทำให้เกิด vi. ให้เช่า. -Phr. (let alone ปล่อยตามลำพังไม่รบกวน.) -Phr. (let down ทำให้ผิดหวัง ทรยศ ละทิ้ง,ลดลง) [Hope]
 • (vt) ปล่อย,อนุญาต,บอก,ให้เช่า,เปิดเผย,ขอให้,จง [Nontri]
 • /L EH1 T/ [CMU]
 • (v) /l'ɛt/ [OALD]
them
 • พวกเขา (รูปกรรมของ they)[Lex2]
 • (เธม) pron. กรรมของthey [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 M/ [CMU]
 • /DH AH0 M/ [CMU]
 • (prp) /ðɛm/ [OALD]
know
 • เข้าใจ: ตระหนัก, ดูออก, มองออก [Lex2]
 • จำได้[Lex2]
 • รับทราบ: รับรู้ [Lex2]
 • รู้: รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก [Lex2]
 • รู้จัก: คุ้นเคย [Lex2]
 • เรียนรู้: รู้, มีประสบการณ์ [Lex2]
 • (โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน) ###S. un [Hope]
 • (vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ [Nontri]
 • /N OW1/ [CMU]
 • (v) /n'ɒu/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
provide
 • จัดหาให้: จัดเตรียมไว้ให้ [Lex2]
 • (พระไวดฺ') vt. จัดหาให้,ให้,เตรียมการ. vi. เตรียมการ,จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ. ###SW. providable adj. provider n. [Hope]
 • (vt) จัดหา,ทำให้,กำหนด,ตระเตรียม,ให้,บัญญัติ [Nontri]
 • /P R AH0 V AY1 D/ [CMU]
 • (v) /pr'əv'aɪd/ [OALD]
superior
 • เหนือกว่า: สูงกว่า, ใหญ่กว่า, เยี่ยมกว่า, ดีกว่า [Lex2]
 • หยิ่งยโส: โอหัง [Lex2]
 • ผู้บังคับบัญชา: ผู้ที่เหนือกว่า, ผู้ที่อาวุโสกว่า [Lex2]
 • ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่เขียนอยู่ด้านบนหรือมุมขวา[Lex2]
 • เจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนัก[Lex2]
 • (ซะเพีย'เรีย) adj. อยู่เหนือ,เบื้องบน,ดีกว่า,เหนือกว่า,สูงกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ, (ดาวนพเคราะห์) มีวงจรนอกวงจรโลก,ยโส,โอหัง. n. สิ่งที่เหนือกว่า,ผู้บังคับบัญชา,ผู้อาวุโส,เจ้าอาวาสหรือสำนักนางชี ###S. important,higher,chief,better,gr [Hope]
 • (adj) ดีกว่า,สูงกว่า,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ [Nontri]
 • (n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ที่ดีกว่า,ผู้อาวุโส,เจ้าอาวาส [Nontri]
 • /S UW0 P IH1 R IY0 ER0/ [CMU]
 • (n) /s'uːp'ɪəʳrɪəʳr/ [OALD]
customer
 • ลูกค้า: ผู้ซื้อ [Lex2]
 • (คัส'เทิมเมอะ) n. ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ผู้จ่ายตลาด,คนเข้าร้าน,ผู้ว่าจ้าง [Hope]
 • (n) ผู้บริโภค,ลูกค้า,ผู้ซื้อ [Nontri]
 • /K AH1 S T AH0 M ER0/ [CMU]
 • (n) /k'ʌstəmər/ [OALD]
service
 • การรับใช้: การให้บริการ, การต้อนรับ, การให้ความช่วยเหลือ [Lex2]
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์[Lex2]
 • การส่งลูก: การเสิร์ฟลูก [Lex2]
 • (เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ [Hope]
 • (n) การเสิร์ฟลูก,เครื่องถ้วยชาม,การส่งหมายศาล [Nontri]
 • /S ER1 V AH0 S/ [CMU]
 • /S ER1 V IH0 S/ [CMU]
 • (v) /s'ɜːʳvɪs/ [OALD]
even though
 • ถึงแม้ว่า: ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, ถึงแม้, แม้ว่า [Lex2]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
responsibilities
 • /R IY0 S P AA2 N S AH0 B IH1 L AH0 T IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /r'ɪspˌɒnsəb'ɪlɪtɪz/ [OALD]
  [responsibility]
 • ความรับผิดชอบ[Lex2]
 • หน้าที่: ภาระ, สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ [Lex2]
 • (ริสพอนซะบิล'ลิที) n. ความรับผิดชอบ,ภาระ,ภาระหน้าที่,สิ่งที่รับผิดชอบ,สิ่งที่เป็นภาระหน้าที่ ###S. accountability [Hope]
 • (n) ภาระหน้าที่,ความรับผิดชอบ [Nontri]
 • /R IY0 S P AA2 N S AH0 B IH1 L AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /r'ɪspˌɒnsəb'ɪlɪtiː/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (a) /n'ɒt/ [OALD]
fiduciary
 • ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน: ผู้ได้รับความไว้วางใจ [Lex2]
 • (ฟีดู'เชียรี) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน,ผู้ได้รับความไว้วางใจ adj. ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจ [Hope]
 • /F AH0 D UW1 SH IY0 EH2 R IY0/ [CMU]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top