ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

It ( IH1 T) took ( T UH1 K) Cannon ( K AE1 N AH0 N) decades ( D EH0 K EY1 D Z) to ( T UW1) classify ( K L AE1 S AH0 F AY2) the ( DH AH0) spectral ( S P EH1 K T R AH0 L) character ( K EH1 R IH0 K T ER0) of ( AH1 V) hundreds ( HH AH1 N D R AH0 D Z) of ( AH1 V) thousands ( TH AW1 Z AH0 N D Z) of ( AH1 V) stars ( S T AA1 R Z) according to ( AH0 K AO1 R D IH0 NG T UW1) the ( DH AH0) scheme ( S K IY1 M) that ( DH AE1 T) she ( SH IY1) devised ( D IH0 V AY1 Z D).

 


 
It
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
took
 • กริยาช่องที่ 2 ของ take[Lex2]
 • (ทุค) v. กริยาช่อง 2 ของ take [Hope]
 • (vt) pt ของ take [Nontri]
 • /T UH1 K/ [CMU]
 • (v) /t'uk/ [OALD]
  [take]
 • เอาไป: เอา [Lex2]
 • ยึด: เอาไปโดยใช้กำลัง [Lex2]
 • ควบคุมตัว[Lex2]
 • ถือ: จับ [Lex2]
 • ชนะ: พิชิต [Lex2]
 • เลือก: ซื้อ, เช่า [Lex2]
 • นำมา: ได้มา, ได้ [Lex2]
 • พาไป: นำไป [Lex2]
 • ทาน: กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน [Lex2]
 • เข้าใจ: ตีความ [Lex2]
 • ใช้: ใช้เวลา [Lex2]
 • ยอมรับ: อนุมัติ [Lex2]
 • เรียน: เรียนรู้ [Lex2]
 • เดินทางโดย: โดยสารด้วย [Lex2]
 • ทำ: ปฏิบัติ, จัดการ [Lex2]
 • ได้รับ (ตำแหน่ง): ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ [Lex2]
 • วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ: วัดอุณหภูมิ [Lex2]
 • จดบันทึก: จด [Lex2]
 • ถ่ายหนัง: ถ่ายภาพ [Lex2]
 • ขึ้นรถ: ลงเรือ [Lex2]
 • คัดลอก[Lex2]
 • ต้องการ[Lex2]
 • เจ็บป่วย[Lex2]
 • โกง[Lex2]
 • ร่วมประเวณี[Lex2]
 • การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง: ช่วงตอนของละคร [Lex2]
 • (เทค) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (การ) เอา,เอามา,หยิบ,จับ,ยึด,นำ,ได้,ได้มา,พา,จัด,ใช้,จด,มีผล,ครอบครอง,อุทิศตัว,ไป,ไปยัง,กลายเป็น,สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) ###SW. takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย) - [Hope]
 • (vt) จับ,กิน,หยิบ,เอา,ดื่ม,นึก,ได้รับ,ทำให้หลงใหล [Nontri]
 • /T EY1 K/ [CMU]
 • (v) /t'ɛɪk/ [OALD]
Cannon
 • ชน[Lex2]
 • ปืนใหญ่[Lex2]
 • (แคน'เนิน) {cannoned,cannoning,cannons} n. ปืนใหญ่,ปืนครก,ปืน,ขโมย. vi.,vt. ระดมยิง [Hope]
 • (n) ปืนใหญ่,ปืนครก [Nontri]
 • /K AE1 N AH0 N/ [CMU]
 • (n) /k'ænən/ [OALD]
decades
 • /D EH0 K EY1 D Z/ [CMU]
 • /D EH1 K EY0 D Z/ [CMU]
 • (n) /d'ɛkɛɪdz/ [OALD]
  [decade]
 • กลุ่มที่ประกอบด้วยสิบ[Lex2]
 • ทศวรรษ: รอบสิบปี, สิบปี, ระยะเวลา 10 ปี [Lex2]
 • ระยะเวลา 10 ปี[Lex2]
 • (เดค'เคด) n. ระยะเวลา 10 ปี,กลุ่มที่ประกอบด้วย10 ###SW. decadal adj. ดูdecade [Hope]
 • (n) ทศวรรษ,รอบสิบปี [Nontri]
 • /D EH0 K EY1 D/ [CMU]
 • /D EH1 K EY0 D/ [CMU]
 • (n) /d'ɛkɛɪd/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
classify
 • จัดกลุ่ม[Lex2]
 • (แคลส'ซิไฟ) ฐclassified,classifying,classifies} vt. แยกประเภท,แยกหมวดหมู่,จัดให้เป็นประเภทความลับ. ###SW. classifiable adj. ดูclassify [Hope]
 • (vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น [Nontri]
 • /K L AE1 S AH0 F AY2/ [CMU]
 • (v) /kl'æsɪfaɪ/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
spectral
 • เกี่ยวกับผีปีศาจ[Lex2]
 • (สเพค'เทริล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ,คล้ายภูตผีปีศาจ,คล้ายหรือมีลักษณะของspectrum (ดู) ###SW. spectrality,spectralness n. [Hope]
 • (adj) รางๆ,เหมือนผี,เป็นเงา [Nontri]
 • /S P EH1 K T R AH0 L/ [CMU]
 • (j) /sp'ɛktrəl/ [OALD]
character
 • คนที่มีนิสัยไม่เหมือนใคร: คนแปลก, คนนิสัยประหลาดๆ [Lex2]
 • คุณลักษณะ: คุณประโยชน์ [Lex2]
 • ชื่อเสียงดี: ชื่อเสียง [Lex2]
 • ตัวแสดง: ผู้สวมบทบาท [Lex2]
 • ที่แสดงบทบาท: ที่สวมบท, ที่สวมบทบาท [Lex2]
 • นิสัย: ลักษณะ, บุคลิก, ลักษณะนิสัย, อุปนิสัย [Lex2]
 • บทบาทในละคร: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร์ [Lex2]
 • ใบรับรองงาน: ใบรับรองงานจากนายจ้าง [Lex2]
 • สถานภาพ: สถานะ, ตำแหน่ง [Lex2]
 • สลักอักษร: แกะสลักอักษร [Lex2]
 • อักษร: อักขระ, สัญลักษณ์, ตัวอักษร [Lex2]
 • (แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์ ###SW. characterisation,characterization n. [Hope]
 • (n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร [Nontri]
 • /K EH1 R IH0 K T ER0/ [CMU]
 • (n) /k'ærəktər/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
hundreds
 • /HH AH1 N D R AH0 D Z/ [CMU]
 • /HH AH1 N D ER0 D Z/ [CMU]
 • /HH AH1 N ER0 D Z/ [CMU]
 • (n) /h'ʌndrədz/ [OALD]
  [hundred]
 • หนึ่งร้อย: 100 [Lex2]
 • n. ร้อย,เลขร้อย [Hope]
 • (adj) ร้อย [Nontri]
 • /HH AH1 N D R AH0 D/ [CMU]
 • /HH AH1 N D R IH0 D/ [CMU]
 • /HH AH1 N ER0 D/ [CMU]
 • (n) /h'ʌndrəd/ [OALD]
thousands
 • /TH AW1 Z AH0 N D Z/ [CMU]
 • /TH AW1 Z AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /th'auzndz/ [OALD]
  [thousand]
 • หนึ่งพัน[Lex2]
 • หลักพัน[Lex2]
 • จำนวนมาก[Lex2]
 • ซึ่งมีจำนวนพัน[Lex2]
 • (เธา'เซินดฺ) n. หนึ่งพัน, adj. เป็นพัน ###SW. thousands n. จำนวนระหว่าง 1000 ถึง 9999 หลักพัน pl. thousands [Hope]
 • (adj) พัน,พันเท่า [Nontri]
 • (n) พัน [Nontri]
 • /TH AW1 Z AH0 N D/ [CMU]
 • /TH AW1 Z AH0 N/ [CMU]
 • (n) /th'auznd/ [OALD]
stars
 • /S T AA1 R Z/ [CMU]
 • (v) /st'aːz/ [OALD]
  [star]
 • ดวงดาว: ดาว [Lex2]
 • (สทาร์) n. ดาว,ดวงดาว,ดาวฤกษ์,ดวงชะตา,โชค,วาสนา,ดอกจัน,อินทรธนู,ดารา,ดาวกระจาย,แวววับของเพชรพลอย adj. ดัง,โด่งดัง,เป็นดารา,เกี่ยวกับดาว,ยอดเยี่ยม vt. ติดดาวประดับ,ทำให้เป็นดารา,แสดงเป็นตัวเอก,ทำเครื่องหมายดอกจัน. vi. แจ่มจรัสเหมือนดาว,เป็นดารา,นำแสดง [Hope]
 • (adj) เป็นดารา,ประดับด้วยดาว,ช่วงโชติ,เป็นตัวเอก,โด่งดัง [Nontri]
 • (n) ดารา,ดาว,เครื่องหมายดอกจัน,ตัวเอก,โชควาสนา [Nontri]
 • /S T AA1 R/ [CMU]
 • (v) /st'aːr/ [OALD]
according to
 • ตามแต่: ตามที่, ตาม [Lex2]
 • ที่กำหนดโดย: ตามข้อกำหนดของ [Lex2]
 • (in) /'ək'ɔːdɪŋ-tə/ [OALD]
scheme
 • รายการ: แผนการ [Lex2]
 • (สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย ###SW. schemer n. ###S. plan [Hope]
 • (n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด [Nontri]
 • (vt) กะโครงการ,วางอุบาย,วางแผนการ,วางแบบ [Nontri]
 • /S K IY1 M/ [CMU]
 • (v) /sk'iːm/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
she
 • เธอ: หล่อน [Lex2]
 • (ชี) pron. หล่อน,เธอ,ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) ,มัน (ใช้เป็นสรรพนามของเรือ,รัฐ,โลก,ดวงดาวเป็นต้น) .n. ผู้หญิง,สตรี,ตัวเมีย,เพศหญิง,สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง [Hope]
 • (pro) หล่อน,เขา(ผู้หญิง),เธอ [Nontri]
 • /SH IY1/ [CMU]
 • (prp) /ʃiː/ [OALD]
devised
 • /D IH0 V AY1 Z D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪv'aɪzd/ [OALD]
  [devise]
 • คิดขึ้นใหม่: ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ [Lex2]
 • (ดิไวซ') vt.,n. (การ) ประดิษฐ์,ออกแบบ,วางแผน,โอนทรัพย์สินให้โดยพินัยกรรม,คิด,คาดคะเน,พินัยกรรม,ทรัพย์สินที่ให้โดยพินัยกรรม ###S. contrive [Hope]
 • (vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน [Nontri]
 • /D IH0 V AY1 Z/ [CMU]
 • /D IH0 V AY1 S/ [CMU]
 • (v) /d'ɪv'aɪz/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top