ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

His ( HH IH1 Z) office ( AO1 F IH0 S) says ( S EH1 Z) the ( DH AH0) rafting ( R AE1 F T IH0 NG) group ( G R UW1 P) will ( W IH1 L) be out of ( B IY1 AW1 T AH1 V) cell ( S EH1 L) range ( R EY1 N JH) for ( F AO1 R) another ( AH0 N AH1 DH ER0) day ( D EY1) or so ( AO1 R S OW1).

 


 
His
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
office
 • สำนักงาน: ที่ทำการ, ที่ทำงาน, หน่วยงาน, สถานที่ทำงาน [Lex2]
 • หน่วยงานของรัฐ[Lex2]
 • ตำแหน่ง[Lex2]
 • หน้าที่: ภาระหน้าที่ [Lex2]
 • (ออฟ'ฟิซฺ) n. สำนักงาน,ที่ทำการ,สถาบัน,ร้านค้า,กระทรวง,กรม,กอง,ตำแหน่ง,การทำงาน,หน้าที่,ภาระหน้าที่,สมรรถนะ,งาน,การบริการ ###SW. offices n.,pl. ที่ทำงานบ้านในบ้าน (เช่นครัวหรือที่ซักหรือรีดผ้า) ###S. function,position [Hope]
 • (n) ตำแหน่ง,ที่ทำการ,สำนักงาน,พิธี,กระทรวง [Nontri]
 • /AO1 F IH0 S/ [CMU]
 • (n) /'ɒfɪs/ [OALD]
says
 • (เซซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของsay [Hope]
 • /S EH1 Z/ [CMU]
 • /S IH1 Z/ [CMU]
 • (v) /s'ɛz/ [OALD]
  [say]
 • พูด: เล่า, บอก, แจ้ง, กล่าว, เอ่ย [Lex2]
 • พูด: กล่าว, เอ่ย, แสดงความคิดเห็น [Lex2]
 • คาดเดา: ประมาณ, [Lex2]
 • ยกตัวอย่าง[Lex2]
 • สิทธิในการพูด: สิทธิในการแสดงความเห็น [Lex2]
 • (เซ) vt.,vi. พูด,กล่าว,บอก,เล่า,ว่า,แสดงความเห็น adv. ประมาณ,ยกตัวอย่าง,เช่น n. สิ่งที่พูด,คำพูด,สิทธิในการพูด,คราวที่จะพูด, -Phr. (have the say มีอำนาจ) ###SW. sayer n. ###S. utter,pronounce [Hope]
 • (vt) บอก,พูด,กล่าว,เล่า,ว่า [Nontri]
 • /S EY1/ [CMU]
 • (v) /s'ɛɪ/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
rafting
 • การแข่งแพ: การเดินทางด้วยแพ [Lex2]
 • /R AE1 F T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'aːftɪŋ/ [OALD]
group
 • กลุ่ม: คณะ, พวก, ฝ่าย, หมู่, เหล่า [Lex2]
 • รวมกลุ่ม: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม [Lex2]
 • ี่รวมกลุ่ม: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม [Lex2]
 • (กรูพ) n.,v. (จัดเป็น) กลุ่ม,หมู่,พวก,เหล่า,ชุด,ฝูง [Hope]
 • (n) หมู่,พวก,กลุ่ม,ฝูง,เหล่า,ชุด [Nontri]
 • (vt) เข้าหมู่,เข้าพวก,เข้ากลุ่ม,แบ่งพวก [Nontri]
 • /G R UW1 P/ [CMU]
 • (v) /gr'uːp/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
be out of
 • อยู่ข้างนอก: ไม่อยู่ใน, อยู่ด้านนอก [Lex2]
 • ถูกนำออกไป: กำจัดออกไป [Lex2]
 • หมด: ขาด, ไม่มี [Lex2]
 • เป็นอิสระจาก: เลิก (สถานภาพหรือการมีสภาพบางอย่าง) [Lex2]
cell
 • เซลล์: หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต [Lex2]
 • เซลล์ไฟฟ้า[Lex2]
 • โพรงหรือช่องเล็กๆ[Lex2]
 • หน่วยเล็กๆในหน่วยใหญ่ เช่น กลุ่มเล็กๆในพรรคการเมือง[Lex2]
 • ห้องเล็กๆ[Lex2]
 • อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ[Lex2]
 • (เซลล์) n. เซลล์,ห้องเล็ก ๆ ,กุฎิ,กลุ่มเล็ก ๆ ,ห้องขังนักโทษ,ช่องหนึ่ง ๆ ในหม้อแบตเตอรี่,อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า,ช่องในรังผึ้ง,กล่อง,ตลับ ###S. compartment [Hope]
 • (n) ตัวเซลล์,ห้องขัง,กรง,กุฏิ,ห้องเล็ก,รู,โพรงเล็กๆ,หม้อไฟฟ้า [Nontri]
 • /S EH1 L/ [CMU]
 • (n) /s'ɛl/ [OALD]
range
 • ขอบเขตหรือแนว[Lex2]
 • แถว: ลำดับ [Lex2]
 • วิถีกระสุน: วิถียิง, ระยะทางจากอาวุธถึงเป้า [Lex2]
 • สถานที่ฝึกซ้อม: สถานฝึกยิง [Lex2]
 • บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์: ทุ่งเลี้ยงสัตว์ [Lex2]
 • ทิวเขา: แนวเขา, เทือกเขา [Lex2]
 • เตาหุงต้มชนิดหนึ่ง[Lex2]
 • ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรที่น้อยที่สุดกับมากที่สุด[Lex2]
 • ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง: เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่ง [Lex2]
 • ปล่อยให้สัตว์ไปกินหญ้าในทุ่ง[Lex2]
 • จัดแถว: จัดแนว, จัดลำดับ [Lex2]
 • ตั้งวิถียิง[Lex2]
 • (เรนจฺ) n.,vt. (จัด) แถว,แนว,ลำดับ,ช่องระยะ,ทิว,ทิวเขา,เทือกเขา,ขอบเขต,เขต,วิถีกระสุน,วิถียิง,ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรน้อยที่สุดกับตัวแปรมากที่สุด,ตำแหน่ง,ชั้น,ประเภท,การจัดลำ-ดับ,กลุ่มค่าทางสถิติทั้งหมด vi. ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง,เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่ง,ขยายออก [Hope]
 • (n) เทือกเขา,แถว,แนว,ทุ่งเลี้ยงสัตว์,หม้อน้ำ,วิถีกระสุน [Nontri]
 • (vt) เที่ยวไป,จัดแถว,แผ่อาณาเขต,จัดระเบียบ,แบ่งประเภท,ตั้งระยะ [Nontri]
 • /R EY1 N JH/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪnʤ/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • /F R ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
another
 • ที่ไม่ใช่อันเดียวกัน: ที่เป็นอันอื่น [Lex2]
 • สิ่งอื่น: อีกอันที่แตกต่างกัน [Lex2]
 • อีก: อีกหนึ่ง [Lex2]
 • (อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า ###S. substitute, alternative) [Hope]
 • (adj) อื่น,อีก,อย่างอื่น [Nontri]
 • (n) สิ่งอื่น,อย่างอื่น,คนอื่น [Nontri]
 • /AH0 N AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (j) /'ən'ʌðər/ [OALD]
day
 • กลางวัน: เวลากลางวัน [Lex2]
 • ช่วงเวลา: เวลา [Lex2]
 • วัน: 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน [Lex2]
 • (เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป) ###S. age [Hope]
 • (n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย [Nontri]
 • /D EY1/ [CMU]
 • (n) /d'ɛɪ/ [OALD]
or so
 • ประมาณ[Lex2]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top