ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Here ( HH IY1 R) we ( W IY1) explain ( IH0 K S P L EY1 N) about ( AH0 B AW1 T) creating ( K R IY0 EY1 T IH0 NG) outlines ( AW1 T L AY2 N Z) of ( AH1 V) characters ( K AE1 R AH0 K T ER0 Z) and ( AH0 N D) paths ( P AE1 DH Z).

 


 
Here
 • ที่นี่: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้ [Lex2]
 • (เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ ###SW. here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้ [Nontri]
 • /HH IY1 R/ [CMU]
 • (adv) /h'ɪəʳr/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (pron) /wiː/ [OALD]
explain
 • อธิบาย: ชี้แจง, ขยายความ [Lex2]
 • (เอคซฺ'เพลน) {explained,explaining,explains} v. อธิบาย,ชี้แจง [Hope]
 • (vt) อธิบาย,ชี้แจง,บรรยาย [Nontri]
 • /IH0 K S P L EY1 N/ [CMU]
 • (vt) /'ɪkspl'ɛɪn/ [OALD]
about
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • ใกล้กับ[Lex2]
 • ทั่วๆ: ในที่ต่างๆ [Lex2]
 • ในทิศทางตรงข้าม[Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • แพร่หลาย[Lex2]
 • รอบ[Lex2]
 • (อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว ###S. regarding, concerning, around [Hope]
 • (adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ [Nontri]
 • /AH0 B AW1 T/ [CMU]
 • (adv,prep) /'əb'aut/ [OALD]
creating
 • /K R IY0 EY1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (vt) /kr'iː'ɛɪtɪŋ/ [OALD]
  [create]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • สร้าง[Lex2]
 • สร้างสรรค์: ประดิษฐ์ [Lex2]
 • (ครีเอท') {created,creating,creates} vt. สร้าง,สร้างสรรค์,ประดิษฐ์ขึ้น,ก่อให้เกิดขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น,แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น ###SW. createdness n. ดูcreate ###S. make,originate [Hope]
 • (vt) สร้าง,ก่อ,ประดิษฐ์,รังสรรค์,ตั้ง,ทำให้เกิดขึ้น [Nontri]
 • /K R IY0 EY1 T/ [CMU]
 • (vt) /kr'iː'ɛɪt/ [OALD]
outlines
 • /AW1 T L AY2 N Z/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /'autlaɪnz/ [OALD]
  [outline]
 • เส้นรอบนอก: เส้นขอบ [Lex2]
 • ภาพร่าง: ภาพคร่าวๆ [Lex2]
 • แผนการอย่างคร่าวๆ[Lex2]
 • ส่วนสรุปโดยย่อ[Lex2]
 • ร่างภาพ: ร่าง [Lex2]
 • สรุปส่วนสำคัญ: สรุป, แสดงจุดสำคัญ, สรุปความ [Lex2]
 • (เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ ###SW. outlines n.,pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ ###S. sketch,plan,draw [Hope]
 • (n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง [Nontri]
 • (vt) ร่าง,เขียนโครงร่าง,สรุปความ,สังเขปความ [Nontri]
 • /AW1 T L AY2 N/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /'autlaɪn/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (prep) /ɒv/ [OALD]
characters
 • /K AE1 R AH0 K T ER0 Z/ [CMU]
 • /K EH1 R AH0 K T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /k'ærəktəz/ [OALD]
  [character]
 • คนที่มีนิสัยไม่เหมือนใคร: คนแปลก, คนนิสัยประหลาดๆ [Lex2]
 • คุณลักษณะ: คุณประโยชน์ [Lex2]
 • ชื่อเสียงดี: ชื่อเสียง [Lex2]
 • ตัวแสดง: ผู้สวมบทบาท [Lex2]
 • ที่แสดงบทบาท: ที่สวมบท, ที่สวมบทบาท [Lex2]
 • นิสัย: ลักษณะ, บุคลิก, ลักษณะนิสัย, อุปนิสัย [Lex2]
 • บทบาทในละคร: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร์ [Lex2]
 • ใบรับรองงาน: ใบรับรองงานจากนายจ้าง [Lex2]
 • สถานภาพ: สถานะ, ตำแหน่ง [Lex2]
 • สลักอักษร: แกะสลักอักษร [Lex2]
 • อักษร: อักขระ, สัญลักษณ์, ตัวอักษร [Lex2]
 • (แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์ ###SW. characterisation,characterization n. [Hope]
 • (n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร [Nontri]
 • /K EH1 R IH0 K T ER0/ [CMU]
 • (n) /k'ærəktər/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (conj) /ænd/ [OALD]
paths
 • /P AE1 DH Z/ [CMU]
 • /P AE1 TH S/ [CMU]
 • (n (count)) /p'aːðz/ [OALD]
  [path]
 • ทุกข์: เกิดเป็นโรค, รู้สึก [Lex2]
 • ทางเดิน: เส้นทาง, ทางเดิน, ทางผ่าน, ทาง, วิถีทาง, แนวทาง [Lex2]
 • เส้นทาง [LongdoEN]
 • เส้นทางเป็นคำสั่งในระบบดอส ใช้ในแฟ้มข้อมูล autoexec.bat เพื่อให้สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่เก็บอยู่ได้ โดยไม่ต้องบอกที่เก็บทุกครั้ง ตัวอย่าง เช่นPATH=C:\\DOS; C: \\WINDOWS ; C:\\ WINWORD ; C: \\EXCEL [Hope]
 • (n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร [Nontri]
 • /P AE1 TH/ [CMU]
 • (n (count)) /p'aːth/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top