ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Cites ( S AY1 T S) are ( AA1 R) designated ( D EH1 Z IH0 G N EY2 T IH0 D) on ( AA1 N) this ( DH IH1 S) map ( M AE1 P) as ( AE1 Z) red ( R EH1 D) dots ( D AA1 T S).

 


 
Cites
  [cite]
 • อ้าง: อ้างอิง, กล่าวอ้าง [Lex2]
 • (ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา. ###SW. citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj. [Hope]
 • (vt) อ้างถึง,อ้างอิง,กล่าวถึง,ส่งหมาย,ออกหมายเรียก [Nontri]
 • /S AY1 T/ [CMU]
 • (vt) /s'aɪt/ [OALD]
 • CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ [LongdoEN]
 • /S AY1 T S/ [CMU]
 • (vt) /s'aɪts/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v,vi,n (count)) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v,vi) /biː/ [OALD]
designated
 • /D EH1 Z IH0 G N EY2 T IH0 D/ [CMU]
 • (vt,vt) /d'ɛzɪgnɛɪtɪd/ [OALD]
  [designate]
 • กำหนด (มักใช้รูป passive voice): อธิบาย, ระบุ, เลือก [Lex2]
 • ให้ชื่อ: ตั้งชื่อ, ใส่ยศ, ติดยศ, แต่งตั้งเป็น [Lex2]
 • (เดซ'ซิเนท) vt. กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น ###SW. designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate ###S. name,select [Hope]
 • (vt) กะ,เรียกขาน,ระบุ,ตั้งชื่อ,บ่งชี้,กำหนด [Nontri]
 • /D EH1 Z AH0 G N EY2 T/ [CMU]
 • /D EH1 Z IH0 G N EY2 T/ [CMU]
 • (vt,adj) /d'ɛzɪgnɛɪt/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (adv,prep) /ɒn/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (adj,adv,pron) /ðɪs/ [OALD]
map
 • แผนที่[Lex2]
 • ทำแผนที่: วาดแผนที่, ร่างแผนที่ [Lex2]
 • (แมพ) n. แผนที่,กะ,ใบหน้า (คำสแลง) vt. ทำแผนที่ ###SW. mappable adj. [Hope]
 • (n) แผนที่,กระ,ใบหน้า [Nontri]
 • (vt) กะแผนการ,ทำแผนที่,วางแผน [Nontri]
 • /M AE1 P/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /m'æp/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (conj) /æz/ [OALD]
red
 • สีแดง[Lex2]
 • (สี) แดง[Lex2]
 • ฝ่ายซ้าย: คอมมิวนิสต์ [Lex2]
 • (เรด) n. สีแดง,สิ่งที่มีสีแดง,ผู้นิยมซ้ายจัด (โดยเฉพาะคอมมิวนิสต์) -Phr. (in the red ขาดทุน,เป็นหนี้) adj. สีแดง,มีรอยแดง, (การเมือง) ซ้ายจัด,คอมมิวนิสต์ ###SW. redly adv. redness n. [Hope]
 • (adj) สีแดง,n [Nontri]
 • /R EH1 D/ [CMU]
 • (n,adj) /r'ɛd/ [OALD]
dots
 • /D AA1 T S/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /d'ɒts/ [OALD]
  [dot]
 • จุด: แต้ม, จุดทศนิยม, จุดประ [Lex2]
 • ใส่จุด: จุด, แต้ม [Lex2]
 • (ดอท) {dotted,dotting,dots} n.จุด,แต้ม,จุดกลม,แต้มกลม,ตัวอย่างเล็กน้อย,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สินเดิมของหญิงvt.,vi. จุด,แต้ม,ประ,พรม,ใส่จุด,ใส่แต้ม. -Id. (dot one's i's and cross one's t's ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างพิถีพิถัน) -S... [Hope]
 • (n) จุด,รอยแต้ม,จุดทศนิยม [Nontri]
 • (vt) แต้มจุด,ใส่จุด,พรม [Nontri]
 • /D AA1 T/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /d'ɒt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top