ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

And ( AH0 N D) we ( W IY1) could ( K UH1 D) improve ( IH2 M P R UW1 V) the ( DH AH0) logo ( L OW1 G OW0) and ( AH0 N D) general ( JH EH1 N ER0 AH0 L) style ( S T AY1 L) of ( AH1 V) the ( DH AH0) site ( S AY1 T),

make it ( M EY1 K IH1 T) look ( L UH1 K) much ( M AH1 CH) more ( M AO1 R) high ( HH AY1)-class ( K L AE1 S).

 


 
And
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (conj) /ænd/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (pron) /wiː/ [OALD]
could
 • กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can: สามารถ [Lex2]
 • (คูด) v. อดีตกาลของ can [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ can [Nontri]
 • /K UH1 D/ [CMU]
 • (v) /kud/ [OALD]
improve
 • ดีขึ้น: ปรับปรุง, ทุเลา [Lex2]
 • ทำให้ดีขึ้น: ปรับปรุง [Lex2]
 • (อิมพรูฟช') vt. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง, แก้ไข. -vi. ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น. ###SW. improve on (upon) ปรับปรุง, แก้ไข. improvable adj. improvability, improvableness n. improver n. ###S. incautious [Hope]
 • (vi) ดีขึ้น,มีพัฒนา [Nontri]
 • (vt) ปรับปรุง,พัฒนา,บำรุง,แก้ไข [Nontri]
 • /IH2 M P R UW1 V/ [CMU]
 • (v) /'ɪmpr'uːv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
logo
 • โลโก้ (คำย่อของ logotype): เครื่องหมาย [Lex2]
 • n. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์,รูปแบบเอกลักษณ์ โลโก (ภาษา) เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เขียนขึ้น ไว้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก ๆ ใช้ในการเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นภาษาเชิงสนทนา (conversational language) [Hope]
 • /L OW1 G OW0/ [CMU]
general
 • ทั่วไป: ไม่เฉพาะเจาะจง, ไม่จำกัด [Lex2]
 • นายพล: แม่ทัพ [Lex2]
 • (เจน'เนเริล) adj. ทั่วไป,โดยทั่วไป n. เรื่องทั่วไป,นายพล,สาธารณชน. -Phr. (in general โดยทั่วไป) m ###S. universal,common ###A. local,exact [Hope]
 • (adj) ทั่วไป,กว้างๆ,ธรรมดา,โดยปกติ [Nontri]
 • (n) พลเอก,แม่ทัพ,นายพล,สาธารณชน [Nontri]
 • /JH EH1 N ER0 AH0 L/ [CMU]
 • /JH EH1 N R AH0 L/ [CMU]
 • (n (count),adj) /ʤ'ɛnrəl/ [OALD]
style
 • รูปแบบ: ลีลา, ท่าทาง, วิธีการ [Lex2]
 • สำนวน: ท่วงทำนอง, โวหาร [Lex2]
 • ความเก๋ไก๋: ความงดงาม, รสนิยม [Lex2]
 • ความนิยม: สมัยนิยม, แฟชั่น [Lex2]
 • ทำให้เป็นรูปแบบ: ออกแบบ [Lex2]
 • ขนานนาม (คำเป็นทางการ): ตั้งชื่อ [Lex2]
 • (สไทลฺ) n. ชนิด,รูปแบน,ลักษณะ,ท่าทาง,สำนวน,โวหาร,ทำนอง,ท่วงทำนอง,วิธีการ,วิธีการเขียน,แบบอย่าง,ลีลา,คำขนานนาม,ปากกาสมัยโบราณสำหรับเขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,สิ่งที่คล้ายปากกาดังกล่าว,เข็มเครื่องเล่นจานเสียง,เข็มนาฬิกาแดด,วิธีการจับเวลา,แกนดอกไม้,เดือย,หนาม, [Hope]
 • (n) ลีลา,สมัย,ชนิด,รูปแบบ,ท่าทาง,ท่วงทำนอง [Nontri]
 • (vt) ขนานนาม,เรียกขาน,ตั้งชื่อ,ออกแบบ,ทำให้ทันสมัย [Nontri]
 • /S T AY1 L/ [CMU]
 • (vt,n) /st'aɪl/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (prep) /ɒv/ [OALD]
site
 • สถานที่ตั้ง: ไซต์งาน, สถานที่เกิดเหตุการณ์ [Lex2]
 • จัดตั้งขึ้นในสถานที่[Lex2]
 • (ไซทฺ) n. ตำแหน่ง,สถานที่,จุด,ที่ตั้ง,แหล่งที่ตั้ง,แปลงที่ดิน,ที่ทำเล,สถานที่เกิดเหตุ vt. ตั้งอยู่,ประจำอยู่,ติดตั้ง,เอาไปตั้งไว้. ###S. perch [Hope]
 • (n) แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,จุด,ทำเล,ที่เกิดเหตุ [Nontri]
 • /S AY1 T/ [CMU]
 • (vi,n (count)) /s'aɪt/ [OALD]
make it
 • สามารถไปถึง: ทำได้สำเร็จ [Lex2]
 • มีเพศสัมพันธ์ (กับเพศตรงข้าม) (คำสแลง)[Lex2]
look
 • การค้นหา: การตรวจสอบ [Lex2]
 • การมอง: การดู, การมองดู [Lex2]
 • ค้นหา: มองหา [Lex2]
 • ดู: แล, มอง, มองดู, เพ่ง [Lex2]
 • ตัดสิน[Lex2]
 • เผชิญหน้า: เผชิญหน้า [Lex2]
 • พิจารณา: ให้ความสนใจ, เอาใจใส่ [Lex2]
 • มีท่าทาง: ดูเหมือน, ปรากฏ, ดูราวกับว่า [Lex2]
 • มีแนวโน้ม: โน้มเอียง [Lex2]
 • รูปร่างท่าทาง: รูปร่างหน้าตา, ลักษณะท่าทาง, ลักษณะ, ท่าทาง [Lex2]
 • สมัยนิยม: แบบ, แฟชั่น [Lex2]
 • สีหน้า[Lex2]
 • แสดงออก: แสดงท่าทาง [Lex2]
 • (ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรากฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้า vt. ดู,มอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวัง,พิจารณา,ตรวจสอบ. n. การดู,การมอง,การเห็น,การชำเลือง,การค้นหา,ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู,ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม) [Hope]
 • (n) การมอง,การดู,การเห็น,รูปร่าง,ท่าทาง,ลักษณะ [Nontri]
 • (vi) มองดู,เพ่ง,ดูเหมือน,ดูคล้าย,สนใจ,หันหน้า,เผชิญหน้า [Nontri]
 • /L UH1 K/ [CMU]
 • (v,n (count)) /l'uk/ [OALD]
much
 • มาก: เยอะ, ไม่น้อย, หนัก, ใหญ่ [Lex2]
 • อย่างมาก: อย่างใหญ่หลวง, อย่างมากมาย [Lex2]
 • เกือบจะ: โดยประมาณ [Lex2]
 • บ่อย: ถี่ [Lex2]
 • จำนวนมาก: ปริมาณที่มาก [Lex2]
 • สิ่งที่สำคัญมาก: สิ่งที่ยิ่งใหญ่ [Lex2]
 • (มัชฺ) n. จำนวนมาก,ปริมาณที่มาก,สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก,หลาย,ใหญ่,นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก,อย่างใหญ่,เกือบจะ,โดยประมาณ ###S. great ###A. little [Hope]
 • (adj) มาก,ใหญ่,หลาย,ไม่น้อย [Nontri]
 • (adv) อย่างมาก,อย่างใหญ่ [Nontri]
 • (n) จำนวนมาก,ปริมาณมาก [Nontri]
 • /M AH1 CH/ [CMU]
 • (n (count),adj,adv) /m'ʌtʃ/ [OALD]
more
 • มากกว่า[Lex2]
 • มากกว่า: ยิ่งกว่า [Lex2]
 • จำนวนที่มากกว่า: จำนวนที่มากขึ้น [Lex2]
 • นานขึ้น: นานกว่า, มากกว่า, บ่อยขึ้น [Lex2]
 • (โมรฺ,มอรฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือจาก,อีก,ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ) ###S. greater,extra [Hope]
 • (adj) มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือไปกว่า,เพิ่มขึ้น [Nontri]
 • (adv) อีก,มากกว่า,ต่อไป,นอกเหนือจาก,ยิ่งกว่า [Nontri]
 • /M AO1 R/ [CMU]
 • (n (uncount),adj,adv) /m'ɔːr/ [OALD]
high
 • (ภูเขา, ตึก) สูง[Lex2]
 • (สระ) เสียงสูง[Lex2]
 • ก้าวหน้า[Lex2]
 • เกียร์สูง[Lex2]
 • ซึ่งอยู่สูง[Lex2]
 • ดี[Lex2]
 • ที่สูง: เนินสูง [Lex2]
 • แพง[Lex2]
 • เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง)[Lex2]
 • ร่าเริง: เบิกบาน [Lex2]
 • รุนแรง (ลม): จัด [Lex2]
 • (ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา. ###S. lofty [Hope]
 • (adj) สูง,สำคัญ,เลิศ,รุนแรง,เต็มที่,ยิ่ง,เป็นหัวหน้า [Nontri]
 • (adv) สูง,อย่างยิ่ง,อย่างแรง,อย่างเต็มที่,แพง,หรูหรา [Nontri]
 • /HH AY1/ [CMU]
 • (adj,adv) /h'aɪ/ [OALD]
class
 • จัดแบ่งหมวดหมู่: จัดกลุ่ม [Lex2]
 • ชนชั้น[Lex2]
 • ชั้นเรียน[Lex2]
 • ที่ดีเยี่ยม[Lex2]
 • ประเภทหรือชนิด[Lex2]
 • (คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด [Hope]
 • (n) ประเภท,ขั้น,จำพวก,วรรณะ,ชนิด,ชั้นเรียน,ท่าทาง [Nontri]
 • (vt) แบ่งประเภท,จัดพวก,แบ่งชั้น [Nontri]
 • /K L AE1 S/ [CMU]
 • (vt,n) /kl'aːs/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top