ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

And ( AH0 N D) so ( S OW1) we ( W IY1) find ( F AY1 N D) that ( DH AE1 T) the ( DH AH0) conditions ( K AH0 N D IH1 SH AH0 N Z) of ( AH1 V) war ( W AO1 R) and ( AH0 N D) of ( AH1 V) the ( DH AH0) warrior ( W AO1 R IY0 ER0) classes ( K L AE1 S AH0 Z) remained ( R IH0 M EY1 N D) fundamentally ( F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L IY0) unchanged ( AH0 N CH EY1 N JH D) in ( IH0 N) the ( DH AH0) 1, 500 years ( Y IH1 R Z) that ( DH AE1 T) separate ( S EH1 P ER0 EY2 T) the ( DH AH0) Trojan Wars ( T R OW1 JH AH0 N W AO1 R Z) from ( F R AH1 M) the ( DH AH0) battlefields ( B AE1 T AH0 L F IY2 L D Z) of ( AH1 V) Charlemagne ( SH AA1 R L AH0 M EY2 N).

 


 
And
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (conj) /ænd/ [OALD]
so
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n (count),adv,conj) /sɒu/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (pron) /wiː/ [OALD]
find
 • พบ (โดยบังเอิญ): เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ [Lex2]
 • หา: ค้นหา, ตามหา [Lex2]
 • สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ[Lex2]
 • พบ (ยังมีอยู่): ดำรงอยู่ [Lex2]
 • รู้สึก (ความพึงพอใจ): สัมผัสรู้, สำนึก [Lex2]
 • ตัดสิน (ในศาล): ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น [Lex2]
 • (ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น. ###SW. find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search [Hope]
 • (vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก [Nontri]
 • /F AY1 N D/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /f'aɪnd/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (adj,adv,pron,pron,conj) /ðæt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
conditions
 • /K AH0 N D IH1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /k'ənd'ɪʃənz/ [OALD]
  [condition]
 • ความเจ็บป่วย[Lex2]
 • เงื่อนไข[Lex2]
 • ปัจจัยแวดล้อม[Lex2]
 • สถานะภาพทางสังคม[Lex2]
 • สภาวะ[Lex2]
 • สุขภาพ[Lex2]
 • (คันดิช'เชิน) n. เงื่อนไข,สภาพ,สภาวะ,ฐานะ. vt. กำหนด,ตกลง,กำหนดเงื่อนไข,ทำให้ชินกับสิ่งแวดล้อม vi. กำหนดเงื่อนไข [Hope]
 • (n) ภาวะ,สภาพ,เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อจำกัด [Nontri]
 • (vt) วางเงื่อนไข,จำกัด,ตกลง [Nontri]
 • /K AH0 N D IH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /k'ənd'ɪʃən/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (prep) /ɒv/ [OALD]
war
 • สงคราม: สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง [Lex2]
 • ระยะเวลาที่ทำสงคราม: ช่วงเวลาระหว่างสงคราม [Lex2]
 • ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป[Lex2]
 • ทำสงคราม: ต่อสู้ [Lex2]
 • เป็น อยู่ คือ (คล้าย was ในภาษาอังกฤษ) [LongdoDE]
 • (วอร์) n. สงคราม,ภาวะสงคราม,การรบ vi. ทำสงครามรบ,ต่อสู้,ขัดแย้ง,ต่อต้าน adj. เกี่ยวกับสงคราม ###S. warfare,fight [Hope]
 • (n) สงคราม,การต่อสู้,การรบ [Nontri]
 • (vi) ทำสงคราม,ต่อสู้,สู้รบ,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ทำศึก [Nontri]
 • /W AO1 R/ [CMU]
 • (vi,n) /w'ɔːr/ [OALD]
warrior
 • นักรบในสงคราม: ผู้เชี่ยวชาญการรบ [Lex2]
 • (วอ'ริเออะ) n. นักรบ,ทหาร,ผู้เชี่ยวชาญการรบ,ผู้มีความกล้าหาญมาก ###S. fighter,soldier,combatant [Hope]
 • (n) นักรบ,ทหาร [Nontri]
 • /W AO1 R IY0 ER0/ [CMU]
 • /W AO1 R Y ER0/ [CMU]
 • (n (count)) /w'ɒrɪəʳr/ [OALD]
classes
 • /K L AE1 S AH0 Z/ [CMU]
 • /K L AE1 S IH0 Z/ [CMU]
 • (vt,n) /kl'aːsɪz/ [OALD]
  [class]
 • จัดแบ่งหมวดหมู่: จัดกลุ่ม [Lex2]
 • ชนชั้น[Lex2]
 • ชั้นเรียน[Lex2]
 • ที่ดีเยี่ยม[Lex2]
 • ประเภทหรือชนิด[Lex2]
 • (คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด [Hope]
 • (n) ประเภท,ขั้น,จำพวก,วรรณะ,ชนิด,ชั้นเรียน,ท่าทาง [Nontri]
 • (vt) แบ่งประเภท,จัดพวก,แบ่งชั้น [Nontri]
 • /K L AE1 S/ [CMU]
 • (vt,n) /kl'aːs/ [OALD]
remained
 • /R IH0 M EY1 N D/ [CMU]
 • /R IY0 M EY1 N D/ [CMU]
 • (vi,vi) /r'ɪm'ɛɪnd/ [OALD]
  [remain]
 • ยังเหลืออยู่: เหลืออยู่, คงอยู่ [Lex2]
 • พักอยู่: รออยู่ [Lex2]
 • ยังเหมือนเดิม: ยังเป็นอยู่ [Lex2]
 • (รีเมน') vi. ยังคง,ยังอยู่,เหลือ,ค้าง,พักอย่,n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่, ###SW. remains บทประพันธ์ของผู้ตายที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์,ลักษณะที่เหลืออยู่,ซากศพ,ซากสัตว์หรือพืช,เศษ,เศษอา-หาร ###S. stay behind,survive, [Hope]
 • (n) ซากศพ,เศษอาหาร [Nontri]
 • (vi) คงอยู่,อยู่,ค้าง,เหลืออยู่,พักอยู่,รอนแรม [Nontri]
 • /R IH0 M EY1 N/ [CMU]
 • /R IY0 M EY1 N/ [CMU]
 • (vi) /r'ɪm'ɛɪn/ [OALD]
fundamentally
 • โดยเป็นรากฐาน: โดยพื้นฐาน [Lex2]
 • /F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L IY0/ [CMU]
 • /F AH2 N D AH0 M EH1 N AH0 L IY0/ [CMU]
 • (adv) /fˌʌndəm'ɛntəliː/ [OALD]
unchanged
 • ที่ไม่เปลี่ยนแปลง: ที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม [Lex2]
 • /AH0 N CH EY1 N JH D/ [CMU]
 • (adj) /'ʌntʃ'ɛɪnʤd/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n (count),adv,prep) /ɪn/ [OALD]
years
 • นาน: นานมาก [Lex2]
 • อายุ: ช่วงระยะเวลา [Lex2]
 • เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต[Lex2]
 • ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต[Lex2]
 • /Y IH1 R Z/ [CMU]
 • /Y ER0 Z/ [CMU]
 • (n (count)) /j'ɜːʳz/ [OALD]
  [year]
 • เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 365.5 วัน[Lex2]
 • ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม[Lex2]
 • ระยะเวลาหนึ่งปี: รอบปี [Lex2]
 • ระยะเวลาของกิจกรรมในหนึ่งปีเช่น ปีการศึกษา, ปีงบประมาณ[Lex2]
 • อายุ: ขวบ, ปี [Lex2]
 • (เยียร์) n. ปี,อายุ,ขวบ -Phr. (year in and year out ตลอดปีตลอดไป) -Phr. (year after year ทุกปี) [Hope]
 • (n) ปี,อายุ,เวลา,ขวบ,ปีการศึกษา [Nontri]
 • /Y IH1 R/ [CMU]
 • (n (count)) /j'ɜːʳr/ [OALD]
separate
 • แยก: จับแยก, แบ่งแยก [Lex2]
 • บอกความแตกต่าง: แยกแยะ, วินิจฉัย [Lex2]
 • แยกทาง: แตกกัน, แยกกัน, ถอนตัว [Lex2]
 • ซึ่งแยกออกจากกัน[Lex2]
 • ซึ่งแบ่งออก: ซึ่งแตกต่างกัน [Lex2]
 • ซึ่งไม่ต่อเนื่อง: ซึ่งไม่เชื่อมกัน [Lex2]
 • เด่นชัด: ชัดเจน [Lex2]
 • ีซึ่งเป็นอิสระ: ีซึ่งไม่ขึ้นกับใคร, เฉพาะบุคคล [Lex2]
 • สิ่งที่แยกออก[Lex2]
 • เสื้อผ้าสตรีที่ไม่เป็นชุดเดียวกัน[Lex2]
 • (เซพ'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกัน,แบ่งสรร,แยกแยะ,วินิจฉัย,สกัด,กระจายออก,ไม่ต่อเนื่อง,เด่นชัด,ชัดเจน,กระจาย,โดดเดี่ยว,อิสระ,เฉพาะบุคคล,เอกเทศ,เดียวดาย, (วิญญาณ) หลุดออกจากกาย n. สิ่งที่แยกออก,ลูกหลาน. ###SW. separateness n. [Hope]
 • (vi,vt) แบ่งแยก,แยก,แยกย้าย,สกัด,กระจายออก [Nontri]
 • /S EH1 P ER0 EY2 T/ [CMU]
 • /S EH1 P ER0 IH0 T/ [CMU]
 • /S EH1 P R AH0 T/ [CMU]
 • (v) /s'ɛpərɛɪt/ [OALD]
 • (n (count),adj) /s'ɛprət/ [OALD]
Trojan Wars
  [trojan war]
 • สงครามในนิทานกรีกโบราณ[Lex2]
 • n. (นิยายกรีกโบราณ) สงครามสิบปีระหว่างทหารกรีกกับทหารกรุงทรอยภายใต้การนำทัพของAgamemnon [Hope]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (prep) /frɒm/ [OALD]
battlefields
 • /B AE1 T AH0 L F IY2 L D Z/ [CMU]
 • (n (count)) /b'ætlfiːldz/ [OALD]
  [battlefield]
 • สนามรบ: แนวรบ, สมรภูมิ [Lex2]
 • n. สนามรบ [Hope]
 • (n) สมรภูมิ,สนามรบ [Nontri]
 • /B AE1 T AH0 L F IY2 L D/ [CMU]
 • (n (count)) /b'ætlfiːld/ [OALD]
Charlemagne
 • /SH AA1 R L AH0 M EY2 N/ [CMU]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top