ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

today,

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -today,-, *today,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน The Great Dictator (1940)
- That's just the trouble with the world today, you see?นั่นเป็นเพียงปัญหาเกี่ยวกับโลก วันนี้ Pinocchio (1940)
Today, on the same tracks, the sun shines.ในวันนี้ บนทางรถไฟสายเดิม ตะวันก็ส่องแสง Night and Fog (1956)
# I think it's today, yehฉันคิดว่ามันคือวันนี้ ใช่ Help! (1965)
# I think it's today, yehฉันคิดว่ามันคือวันนี้ ใช่ Help! (1965)
# But as from today, well I've got somebody that's newแค่ในขณะที่ตั้งแค่วันนี้ ก็ฉันมีคนที่ใหม่ Help! (1965)
# But as from today, well I've seen somebody that's newก็ที่ฉันเคยเห็นคนที่ใหม่ Help! (1965)
# But as from today, well I've seen somebody that's newก็ที่ฉันเคยเห็นคนที่ใหม่ Help! (1965)
This is today, and I'm still alive today.นี่คือวันนี้และฉันยังมีชีวิตอยู่ใน วันนี้ How I Won the War (1967)
Today, Pepperland goes bluely!วันนี้ เปเปอแลนด ไปจะบลู Yellow Submarine (1968)
It was twenty years ago today, Sgt. Pepper taught the band to playมันคือยี่สิบปีที่ผ่านมาในวันนี้ จีที เปเปอสอนวงดนตรีที่จะเล่น Yellow Submarine (1968)
Larry, if we make an effort today, we might be able to save August.เเลร์รี่ ถ้าเราพยายามกันวันนี่ เราอาจจะช่วยเดือนสิงหาฯ ไว้ได้ Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
today, As I am off duty today, let's go to the beach.
today, As I didn't have time to go shopping today, I had to do with a sandwich for dinner.
today, As it is very hot today, I don't feel like studying.
today, As of today, we haven't had an answer from him.
today, At lunchtime today, our usual restaurant was closed because of a funeral in the family.
today, Because I am sick today, I want to absent myself from the company.
today, But today, a lot of young people are following her example.
today, Even today, however, women struggle against discrimination.
today, He was absent from school today, as is often the case with him.
today, He will be back a week from today, that is, on December 10.
today, I can't treat you today, but I'll make up for it next week.
today, I feel better today, but I am not well enough to work.

Japanese-English: EDICT Dictionary
を限りに[をかぎりに, wokagirini] (exp) (See 声を限りに) as of the end of (today, this month, etc.); to make (today, etc.) the last (day) [Add to Longdo]
富貴浮雲[ふうきふうん, fuukifuun] (exp) Riches and honors are as fleeting as floating clouds; Fortune and fame are here today, gone tomorrow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 To-day \To-day"\, adv. [AS. t[=o] d[ae]g. See {To}, prep., and
   {Day}.]
   On this day; on the present day.
   [1913 Webster]
 
      Worcester's horse came but to-day.    --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 To-day \To-day"\, n.
   The present day.
   [1913 Webster]
 
      On to-day
      Is worth for me a thousand yesterdays.  --Longfellow.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top