ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-encephalitis-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encephalitis-, *encephalitis*, encephaliti
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encephalitis(n) ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส, See also: การอักเสบของสมองโดยการติดเชื้อไวรัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encephalitis(เอนเซฟฟะไล'ทิส) n. สมองอักเสบ, See also: encephalitic adj. ดูencephalitis

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encephalitisสมองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encephalitisสมองอักเสบ [TU Subject Heading]
Encephalitisโรคสมองอักเสบ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, ไข้สมองอักเสบ, เอนเซฟาไลติส, สมองอักเสบ, การอักเสบของสมอง [การแพทย์]
Encephalitis of Dawson, Subacute Inclusionซับอคิวท์อินคลูชันเอนเซฟาไลติสของดอร์สัน [การแพทย์]
Encephalitis virusesไวรัสสมองอักเสบ [TU Subject Heading]
Encephalitis Virusesสมองอักเสบ, ไวรัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, my best guess is that this was either meningitis or encephalitis and with encephalitis, we're in the dark a lot of the time.ผมหมายความว่า/N ถ้าให้ผมคาดเดา/มันน่าจะเป็นโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบหรือไม่ก็โรคไข้สมองอักเสบ และหากเป็นโรคไข้สมองอักเสบ/N สาเหตุของมันนั้นเรารู้น้อยมาก Contagion (2011)
So, you discount the encephalitis he was suffering as a cause?แล้ว คุณไม่นับอาการสมองอักเสบว่าเป็นสาเหตุด้วยเหรอ Hassun (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
encephalitis

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encephalitis

Japanese-English: EDICT Dictionary
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
ウイルス性脳炎[ウイルスせいのうえん, uirusu seinouen] (n) viral encephalitis [Add to Longdo]
亜急性硬化性全脳炎[あきゅうせいこうかせいぜんのうえん, akyuuseikoukaseizennouen] (n) (See SSPE) subacute sclerosing panencephalitis [Add to Longdo]
日本脳炎[にほんのうえん, nihonnouen] (n) Japanese encephalitis [Add to Longdo]
脳炎[のうえん, nouen] (n, adj-no) brain inflammation; encephalitis; nephritis; (P) [Add to Longdo]
流行性脳炎[りゅうこうせいのうえん, ryuukouseinouen] (n) epidemic encephalitis [Add to Longdo]
嗜眠性脳炎[しみんせいのうえん, shiminseinouen] (n) encephalitis lethargica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encephalitis \En*ceph`a*li"tis\, n. [NL., from Gr. 'egke`falos
   the brain + -itis.] (Med.)
   Inflammation of the brain. -- {En`ceph*a*lit"ic}, a.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encephalitis
   n 1: inflammation of the brain usually caused by a virus;
      symptoms include headache and neck pain and drowsiness and
      nausea and fever (`phrenitis' is no longer in scientific
      use) [syn: {encephalitis}, {cephalitis}, {phrenitis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top