ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ระบบปิด*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ระบบปิด, -ระบบปิด-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบปิด(n) closed system, Example: การใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องจำกัดอยู่ในระบบปิดที่ไม่มีทางเชื่อม หรือระบายลงสู่แหล่งน้ำในชีวมณฑล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
system, closedระบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
services, closedหน่วยงานระบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed systemระบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed systemระบบปิด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
closed servicesหน่วยงานระบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
close systemระบบปิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banbury mixerเครื่องผสมยางแบบระบบปิดชนิดหนึ่ง ใช้ในการผสมยางกับสารเคมีต่างๆ ให้เข้ากัน [เทคโนโลยียาง]
Interlocking or Intermeshingลักษณะของโรเตอร์ในเครื่องผสมยางระบบปิดที่มีรัศมีการหมุนของโรเตอร์ ทั้งสองคาบเกี่ยวกัน [เทคโนโลยียาง]
Internal mixerเครื่องผสมยางระบบปิดเป็นเครื่องผสมยางที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เครื่องผสมยางระบบปิดมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนได้แก่ ห้องผสม (chamber) ตัวบดผสม (rotor) แท่งกด (ram) และระบบหล่อเย็น (cooling system) เครื่องผสมระบบปิดให้ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการผสมมากกว่าการใช้ Two-roll mill เพราะสารเคมีไม่ฟุ้งกระจายระหว่างการผสม ลดการสูญเสียสารเคมีขณะผสม และลดการผิดพลาดเนื่องจากการใช้แรงงานคนในการผสมสามารถผสมยางกับสารเคมีได้ ในปริมาณสูง เช่น 50-100 กิโลกรัม [เทคโนโลยียาง]
Non-interlocking or Non-intermeshingลักษณะของโรเตอร์ในเครื่องผสมยางระบบปิดที่มีรัศมีการหมุนของโรเตอร์ ทั้งสองไม่คาบเกี่ยวกัน [เทคโนโลยียาง]
Styrene-butadiene rubberยางเอสบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตโดยการเตรียมโคพอลิ เมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวทาไดอีนด้วยวิธีพอลิเมอไรเซชั่นแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) มีชื่อเรียกว่า Buna-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1) และ GR-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นยางที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ ยางเอสบีอาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติจะมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องบดยางให้นิ่มก่อนทำการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มา ให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่ไม่สูงมากนัก จึงมีความหนืดที่เหมาะสมทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ดี ไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูป มีแนวโน้มที่จะเกิดยางตายในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่า มีอัตราเร็วในการคงรูปช้ากว่าและถูกออกซิไดซ์ได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทำให้สามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ แม้ว่ายางเอสบีอาร์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายาง ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็สามารถทำให้ค่าดังกล่าวสูงใกล้ เคียงหรือต่ำกว่ายางธรรมชาติเพียงเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ และส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับ ยางชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอีน [เทคโนโลยียาง]
Close Systemระบบปิด [การแพทย์]
Closed Systemระบบปิด, แบบวงจรปิด, ระบบปิดหมด [การแพทย์]
Closed-Sterile Systemระบบปิดและปลอดเชื้อ [การแพทย์]
Closed systemระบบปิด [การจัดการความรู้]
reversible changeการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้, การเปลี่ยนแปลงของสารในระบบปิดที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า และการเปลี่ยนแปลง ย้อนกลับเกิดขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reversible reactionปฏิกิริยาผันกลับ, ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในระบบปิดที่มีทั้งปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับเกิดขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
closed systemระบบปิด, ระบบที่ควบคุมไม่ให้มีการถ่ายเทมวลระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม  แต่อาจจะมีการถ่ายเทพลังงานได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
law of conservation of massกฎทรงมวล, กฎเกี่ยวกับมวลของสารซึ่งกล่าวว่า ผลรวมของมวลสารทั้งหมดภายในระบบปิดมีค่าคงตัวหมายความว่า มวลสารจะไม่สูญหายไปหรือเกิดขึ้นใหม่ ในปฏิกิริยาเคมี มวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาจะเท่ากับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
System shutdown.ระบบปิดตัว The Lawnmower Man (1992)
Automatic system shutdown.ระบบปิดตัวอัตโนมัติ The Lawnmower Man (1992)
A single wrong entry disables the system.กดผิดเพียงตัวเดียวระบบปิดตัวทันที The Da Vinci Code (2006)
Cab's pretty clean. System's offline.สะอาด ระบบปิด Wrecking Crew (2008)
It's a closed system.มันเป็นระบบปิด Water (2009)
I mean, it's a closed system.ผมหมายความว่า มันเป็นระบบปิด The Predator in the Pool (2010)
Walker, you're going to have to override the Castle lockdown.วอล์คเกอร์ เธอต้อง ยกเลิกระบบปิดล็อคของปราสาท Chuck Versus the Cubic Z (2010)
I didn't put the system into lockdown.ฉันไม่ได้ทำให้ เป็นระบบปิดล็อค Chuck Versus the Cubic Z (2010)
LOOKS LIKE OBFUSCATED CODE TO CONCEAL ITS TRUE PURPOSE.มันมีรหัสก่อกวนระบบปิดจุดประสงค์การทำงาน Skyfall (2012)
So it will remain a closed system, fully autonomous?หมายความว่ามันจะคงสภาพเป็นระบบปิด ทำงานอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ใช่มั้ย Super (2012)
That's what I mean, the gate sign-off.นั่นคือสิ่งที่ผมหมายถึงประตูเข้าสู่ระบบปิด Locke (2013)
You don't ask anybody else to check and sign off.คุณไม่ถามคนอื่นเพื่อตรวจสอบและเข้าสู่ระบบปิด Locke (2013)
Check everything. You've got the client sign-off?คุณได้มีลูกค้าเข้าสู่ระบบปิด? Locke (2013)
Yeah, yeah, and the client sign-off on the gates.ใช่ใช่และลูกค้าเข้าสู่ระบบปิดที่ประตู Locke (2013)
- Yes, but I need a sign-off.- ใช่ แต่ฉันต้องการเข้าสู่ระบบปิด Locke (2013)
- Yes, but I need a sign-off.- ใช่ แต่ฉันต้องการเข้าสู่ระบบปิด Locke (2013)
I made sure the machine was impenetrable black box.ให้แมชชีนเป็นระบบปิดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ Nothing to Hide (2013)
No one knows how he broke into that closed system!ไม่มีใครรู้ว่า เขาเจาะระบบปิด แบบนั้นได้อย่างไร! The Grey Hat (2014)
Put the safety doors on manual override.ตั้งระบบปิดประตุเป็นบังคับด้วยมือ Godzilla (2014)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
System shutdown.ระบบปิดตัว The Lawnmower Man (1992)
Automatic system shutdown.ระบบปิดตัวอัตโนมัติ The Lawnmower Man (1992)
A single wrong entry disables the system.กดผิดเพียงตัวเดียวระบบปิดตัวทันที The Da Vinci Code (2006)
Cab's pretty clean. System's offline.สะอาด ระบบปิด Wrecking Crew (2008)
It's a closed system.มันเป็นระบบปิด Water (2009)
I mean, it's a closed system.ผมหมายความว่า มันเป็นระบบปิด The Predator in the Pool (2010)
Walker, you're going to have to override the Castle lockdown.วอล์คเกอร์ เธอต้อง ยกเลิกระบบปิดล็อคของปราสาท Chuck Versus the Cubic Z (2010)
I didn't put the system into lockdown.ฉันไม่ได้ทำให้ เป็นระบบปิดล็อค Chuck Versus the Cubic Z (2010)
LOOKS LIKE OBFUSCATED CODE TO CONCEAL ITS TRUE PURPOSE.มันมีรหัสก่อกวนระบบปิดจุดประสงค์การทำงาน Skyfall (2012)
So it will remain a closed system, fully autonomous?หมายความว่ามันจะคงสภาพเป็นระบบปิด ทำงานอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ใช่มั้ย Super (2012)
That's what I mean, the gate sign-off.นั่นคือสิ่งที่ผมหมายถึงประตูเข้าสู่ระบบปิด Locke (2013)
You don't ask anybody else to check and sign off.คุณไม่ถามคนอื่นเพื่อตรวจสอบและเข้าสู่ระบบปิด Locke (2013)
Check everything. You've got the client sign-off?คุณได้มีลูกค้าเข้าสู่ระบบปิด? Locke (2013)
Yeah, yeah, and the client sign-off on the gates.ใช่ใช่และลูกค้าเข้าสู่ระบบปิดที่ประตู Locke (2013)
- Yes, but I need a sign-off.- ใช่ แต่ฉันต้องการเข้าสู่ระบบปิด Locke (2013)
- Yes, but I need a sign-off.- ใช่ แต่ฉันต้องการเข้าสู่ระบบปิด Locke (2013)
I made sure the machine was impenetrable black box.ให้แมชชีนเป็นระบบปิดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ Nothing to Hide (2013)
No one knows how he broke into that closed system!ไม่มีใครรู้ว่า เขาเจาะระบบปิด แบบนั้นได้อย่างไร! The Grey Hat (2014)
Put the safety doors on manual override.ตั้งระบบปิดประตุเป็นบังคับด้วยมือ Godzilla (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบปิด[rabop pit] (n, exp) EN: closed system  FR: système fermé [ m ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top