ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zuschauen

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zuschauen-, *zuschauen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zuschauen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zuschauen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why I can't look at you and not feel hatred.Deshalb fällt es mir nicht leicht, dich anzuschauenTikhiy Don (1957)
...and I can already imagine a sense of grandeur on seeing Michelangelo's frescoes in the Sistine Chapel.Ich freue mich schon darauf, die Fresken Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle anzuschauenDip in the Pool (1958)
I suggest the following, after which I hope you'll rejoin me.Ich schlage folgendes vor... Ich hoffe, dass Sie mir danach wieder zuschauenThe Right Kind of House (1958)
Do you mean that in addition to everything else, I have to watch you eat bacon and eggs and all that muck?Denken Sie etwa, ich würde jetzt auch zuschauen, wie Sie Eier und Speck und was weiß ich verdrücken? On the Beach (1959)
Can I watch?Darf ich zuschauenThe 3 Worlds of Gulliver (1960)
- It's a joy to watch you drive, madam. - Really?Es ist ein Vergnügen, Ihnen beim Fahren zuzuschauen, Madame. Zazie dans le Métro (1960)
BEST OF LUCK, BOLI E. WE'LL BE WATCHING.Viel Glück, Bolie. Wir werden zuschauenThe Big Tall Wish (1960)
He asked me to say hello.Er bat mich vorbeizuschauenBlast of Silence (1961)
You better go to the window and watch.Du solltest lieber ans Fenster gehen und zuschauenDust (1961)
Such pain that you had to ride through the night and not look behind you?Solch einen Schmerz, dass Sie durch die Nacht reiten mussten, ohne sich umzuschauenDust (1961)
I'm tired of hiding you, feeding you, watching you,Ich bin müde, dich zu verstecken, zu füttern, anzuschauenLe combat dans l'île (1962)
You do arouse the pagan in me. Hum, you just touch me and I go as limp as a noodle.Du brauchst nur deine Arme um mich zu legen, brauchst mich nur anzuschauen und ich könnte willenlos zu deinen Füßen sinken. Lolita (1962)
When she returned from school, she invited me home and played my old mazurka. Badly, but it was a delight to watch her. Those black locks, those eyes, that skin, those breasts!Als erstes spielte sie eine alte Mazurka von mir, sie spielte miserabel, aber sie anzuschauen war eine Wonne, dieses Haar, diese Augen, diese Lippen und dann der Busen, oh! The Leopard (1963)
I tried to look him straight in the eye, but without seeing him.Ich versuchte ihn direkt anzuschauen, aber ohne ihn zu sehen. Life Upside Down (1964)
No, I can't even watch a man dying.Nein, ich kann noch nicht mal jemandem beim Sterben zuschauenRed Beard (1965)
"Son," Eddie told him, "all you paid was the looking price."Mein Sohn", sagte Eddie, "du hast nur fürs Zuschauen bezahlt. The Cincinnati Kid (1965)
Seeing him cut down to size like that.Zuzuschauen, wie er zurechtgestutzt wurde. King Rat (1965)
I've got something I wish to do in private without people looking.Ich habe hier etwas privates vor, ohne Leute, die zuschauenWhat's New Pussycat (1965)
Two of the Munsters have accepted our invitation, so this will give us a good chance to look them over.Zwei der Munsters haben unsere Einladung angenommen. Also haben wir eine gute Chance, sie uns anzuschauenCountry Club Munsters (1965)
Don't you just love to watch a fire?Liebt ihr es nicht auch, Feuer anzuschauenHerman's Happy Valley (1965)
Well, now, it certainly is good... to drop in on my favorite relatives!Es ist besonders gut bei meinen liebsten Verwandten vorbeizuschauenLove Comes to Mockingbird Heights (1965)
[Applause] I want you to take a good look at her, because she's not gonna be here long. [Laughing]Ich rate Ihnen, sie gut anzuschauen, denn lange wird sie nicht hier sein. Munster the Magnificent (1965)
Have a look, if only to kill time.Wollt ihr nicht zuschauenIrezumi (1966)
-Here we go. Wanna watch this?- Los geht's. Wollen Sie zuschauenThe Glass Bottom Boat (1966)
- Yes, sir. If you say so, sir.Der ganze weite Weg, um mir wertloses Zeug anzuschauenAlways on Sunday (1966)
I'm afraid you'll have to watch your father some other time.Ich fürchte, Sie müssen Ihrem Vater ein anderes Mal zuschauenThis Is Murder (1966)
It's not much fun being with you, watching you trying.Es macht keinen Spaß, dir zuzuschauen, wie du es versuchst. The Deadly Affair (1967)
Countess, perhaps you'd like to watch later.Vielleicht möchten Sie zuschauenJudy and the Thoroughbred (1967)
My Sultan, he's the one who dared gaze on the Princess twice.Der da hat's gewagt, die Prinzessin zweimal anzuschauen, der Große Sultan. Aladdin and His Magic Lamp (1967)
Let him walk the plank. But the girl, you save the girl for us, huh?Es ist so anstrengend, drei Filme im Fernsehen anzuschauenMy Master, the Pirate (1967)
Master, let us get out of here.Willst du mir bei der Arbeit zuschauen? Nein, ich möchte dir spannende Neuigkeiten erzählen. My Master, the Pirate (1967)
It was a little harder to watch what you did than it was for you to do what I was watching.Es war schwerer, dir zuzuschauen, als für dich, es zu machen. Du kannst dich nicht mal einen Abend lang entspannen. Barefoot in the Park (1967)
So good of you and your officers to drop in.Zu nett von Ihnen und Ihren Offizieren, vorbeizuschauenThe Squire of Gothos (1967)
Since you were obviously ducking my phone calls, I decided to see you personally.Da Sie offensichtlich meine Anrufe nicht annahmen, hab ich beschlossen, persönlich vorbeizuschauenHow to Escape from Prison Camp Without Really Trying (1968)
Major Hochstetter, how very nice of you to drop by.Major Hochstetter, wie nett von Ihnen vorbeizuschauenWar Takes a Holiday (1968)
Just to look at her.Sie einfach nur anzuschauenOnce Upon a Time in the West (1968)
I love to watch them so, and watching them often makes me weep because I envy his lady's happiness.Ich sehe ihnen so gerne zu, und beim Zuschauen muss ich oft weinen, denn ich beneide das Glück des Täubchens. Katerina Izmailova (1967)
Wanna watch a little.Willst a bisserl zuschauenDie Engel von St. Pauli (1969)
We can just watch.Zuschauen kann man immer. Kevade (1969)
Guy gets horny just looking at you. How much you want for that damn taxi?Dich nur anzuschauen, macht einen geil. Midnight Cowboy (1969)
They talked me into getting married, they brought me a bride you'd be frightened to look at.Haben mich überredet, zu heiraten, und eine Braut gebracht, die schrecklich anzuschauen ist. Pirosmani (1969)
You can't watch from in there!Ich hatte nur die eine. Ich verstehe nicht, dass ihr zum Zuschauen drinnen stehen könnt. A Swedish Love Story (1970)
She does exactly know we're watching her.Die weiß genau, dass wir ihr dabei zuschauenThe Brutes (1970)
" And seeing you... looking at you all beautiful... looking at you and kissing you."Und dich zu sehen in deiner Schönheit, dich anzuschauen und dich zu küssen." Roy Colt & Winchester Jack (1970)
You shouldn't watch people peeIhr solltet Leuten nicht beim Pinkeln zuschauenDon't Deliver Us from Evil (1971)
Ay, a bold one that dare look on that which might appal the devil.Ja, und ich habe Mut das anzuschauen, wovor der Teufel selbst erbleicht. Macbeth (1971)
All you can do is watch.Du kannst doch nur zuschauenDead Men Ride (1971)
You only have the courage to watch!Du hast nur den Mut zuzuschauenDead Men Ride (1971)
All these years you've blamed someone else, your son, your grandson because you didn't have courage enough to look at yourself.All die Jahre gabst du anderen die Schuld, deinem Sohn, deinem Enkel, weil du nicht genug Mumm hattest, dich selbst anzuschauenDark Angel (1972)
Oh, no. it's a privilege to watch you in action.Oh nein, es war ein Privileg, Ihnen zuzuschauenNjorl's Saga (1972)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zusehen; zuschauento watch [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
傍観[ぼうかん, boukan] das_Zuschauen, das_Zusehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top