หรือคุณหมายถึง willingneß?
Search result for

willingness

(29 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -willingness-, *willingness*, willingnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
willingness[N] ความเต็มใจ, See also: ความสมัครใจ, ความเต็มอกเต็มใจ, Syn. voluntariness, Ant. reluctance, involuntariness

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Willingness to payความเต็มใจที่จะจ่าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, he was a perfect gentleman, except, of course, his willingness to be bought.ไม่ เขาเป็นสุภาพบุรุษ เว้นแต่เขาเต็มใจที่จะถูกซื้อ Look What He Dug Up This Time (2009)
If I can't even demonstrate a willingness to trust them In turn?ถ้าฉันทำลายความเชื่อใจของพวกนั้น โดยไม่เชื่อใจกลับเนี่ยนะ? Incursion: Part 2 (2010)
It's his willingness to murder that attracts her.เขาจงใจหลอกอ่อยเหยื่อ ให้เธอหลงเข้ามาถูกฆ่า Episode #1.3 (2010)
Our willingness to communicate.ว่ามีความตั้งใจในการติดต่อกับมันแค่ไหน The Innkeepers (2011)
He's okay with your willingness to argue any point with anyone even if they outrank you.เขาโอเค กับความพอใจของเธอ ที่โต้แย้งบางประเด็น กับบางคน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีตำแหน่งสูงกว่าเธอ Last Temptation (2011)
For bravery and the rather thickheaded willingness to sacrifice himself for his fellow man,สำหรับความกล้าหาญและค่อนข้าง ความตั้งใจ thickheaded ที่จะเสียสละตัวเอง สำหรับการเพื่อนชายของเขา One Chance (2013)
Well, I appreciate your willingness to soldier on, folks.ผมซาบซึ้งใจที่พวกคุณตั้งใจ จะอยู่พร้อมหน้ากัน Truth: Part 1 (2013)
While I admire your willingness to extend an olive branch,ผมชื่นชมในความตั้งใจของคุณ ที่พยายามจะสร้างสันติของคุณนะ Visionary (2013)
When the gods see this willingness to suffer... to sacrifice, they pay attention.เมื่อเทพยาดาเห็นมัน แล้วอยากจะทนทุกข์ทรมาน เมื่อบูชายัญ พวกท่านจะให้ความสนใจ The Replacements (2013)
But your unpredictability, your willingness to hurt others make you as dangerous as ever.แต่ความคาดเดาไม่ได้ ความตั้งใจทำร้ายผู้อื่นของคุณ ยังทำให้คุณเป็นภัย เหมือนเช่นเคย The Perfect Mark (2013)
Sir, I admire your willingness... to sacrifice yourself in order to resolve this situation.ท่านครับ ผมชื่นชมความมุ่งมั่นของท่าน ที่จะยอมสละตนเองเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2014)
You told me you lost your duel with Ra's despite your willingness to kill him because you hesitated.นายบอกว่านายแพ้ตอนดวลกับลาซ ถึงแม้ว่านายจะมีความตั้งใจที่จะฆ่าเขาก็ตาม แต่เพราะนายลังเล The Return (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
willingnessDick showed a willingness to help us.
willingnessWillingness to take responsibility is a sign of maturity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสมัครใจ[N] willingness, See also: voluntary, Syn. ความพร้อมใจ, ความเต็มใจ, Ant. การบังคับ, Example: อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นผู้กระทำและผู้รับผลการกระทำมีความสมัครใจที่จะร่วมกันประกอบอาชญากรรมขึ้น
ความเต็มใจ[N] willingness, See also: contention, satisfaction, Syn. ความสมัครใจ, ความยินดี, Ant. ความไม่เต็มใจ, Example: รัฐบาลมีความเต็มใจในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น, Thai definition: มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness   FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความพอใจ [n.] (khwām phøjai) EN: contentment ; satisfaction ; willingness   FR: satisfaction [f] ; contentement [m]
วัดใจ[v.] (watjai) EN: test one's willingness   

CMU English Pronouncing Dictionary
WILLINGNESS    W IH1 L IH0 NG N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
willingness    (n) (w i1 l i ng n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompromissbereitschaft {f}willingness to compromise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
止む無く;已む無く;止むなく;已むなく[やむなく, yamunaku] (adv) reluctance; unwillingness; unavoidably; out of necessity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情愿[qíng yuàn, ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] willingness; would rather (agree to X than Y) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Willingness \Will"ing*ness\, n.
   The quality or state of being willing; free choice or consent
   of the will; freedom from reluctance; readiness of the mind
   to do or forbear.
   [1913 Webster]
 
      Sweet is the love which comes with willingness.
                          --Dryden.
   [1913 Webster] Williwaw

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 willingness
   n 1: cheerful compliance; "he expressed his willingness to help"
      [ant: {involuntariness}, {unwillingness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top