Search result for

widely

(44 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -widely-, *widely*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
widely    [ADV] อย่างกว้างขวาง, Syn. broad, extensively, vastly, Ant. narrowly

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Widely scattered rain or showersฝนเป็นแห่ง ๆ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
widelyThe cousins are similar in appearance but widely different in character.
widelyThat novel was widely read.
widelyThe impact of Emmet's theory on physics has been widely discussed, but this is not my concern in this paper.
widelyThis magazine circulates widely.
widelyThis magazine is widely read.
widelyThese insects are widely distributed.
widelyThis book has become widely read in our country.
widelyIt includes widely varying organizations, people, and ideas.
widelyThese two are widely different from each other.
widelyYears ago this principle was widely recognized.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
widely(ไวดฺ'ลี) adv. กว้างขวาง,กว้าง,กินเนื้อที่มาก,แพร่หลาย,หลากหลาย,หลายกรณี,มากมาย, Syn. broadly,amply

English-Thai: Nontri Dictionary
widely(adv) อย่างกว้างขวาง,แพร่หลาย,มากมาย,หลากหลาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างกว้างขวาง    [ADV] widely, See also: broadly, Syn. อย่างมากมาย, Ant. อย่างจำกัด, Example: มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย
เกลื่อน    [ADV] widely, See also: fully, normally, gluttingly, Syn. เกลื่อนกลาด, ดาษดา, Ant. บางตา, เบาบาง, Example: ทุกวันนี้เราเห็นสินค้า และอาหารมากมายวางขายเกลื่อน ในขณะที่ผู้ต้องการสินค้าหรืออาหารนั้นก็ยังมีอีกมาก, Thai definition: เรี่ยรายหรือกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
เผล่ [ADV] broadly, See also: widely, expansively, Example: ดวงนั่งยิ้มเผล่ให้พี่ตุ่มถ่ายรูปอย่างมีความสุข, Thai definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ, อาการที่ยิ้มมากๆ
เผล่ [ADV] broadly, See also: widely, expansively, Example: เขาเดินยิ้มเผล่ขึ้นมากราบแม่ที่ตักด้วยกิริยาละมุนละไม, Thai definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ
กว้าง    [ADV] widely, See also: broadly, Example: ในการมองชนบทไทยควรจะมองให้กว้าง เพราะเป็นแหล่งชนบทที่สำคัญของโลกที่เราหลงลืมกันไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
กระฉ่อน[v.] (krachǿn) EN: spread far and wide ; noise abroad ; go around ; circulate widely   FR: répercuter tous azimuts
เล่าลือ[v.] (laoleū) EN: rumor ; be rumored ; be widely spoken   
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely   FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
ในวงกว้าง[adv.] (nai wong kwāng) EN: broadly ; widely   FR: largement

CMU English Pronouncing Dictionary
WIDELY    W AY1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
widely    (a) (w ai1 d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vielgereist {adj}widely travelled [Add to Longdo]
weitverzweigt {adj}widely ramified [Add to Longdo]
verbreitet (Zeitung) {adj}widely read [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
ベンガルオオトカゲ[, bengaruootokage] (n) Bengal monitor (Varanus bengalensis, species of carnivorous monitor lizard found widely distributed over South Asia); common Indian monitor [Add to Longdo]
右と言えば左[みぎといえばひだり, migitoiebahidari] (exp) widely spoken [Add to Longdo]
音に聞く[おとにきく, otonikiku] (exp,v5k) to be widely known; to be famous [Add to Longdo]
学生会[がくせいかい, gakuseikai] (n) student council (details vary widely but a body of students that takes part in overseeing student behaviour or student activities) [Add to Longdo]
喧伝[けんでん, kenden] (n,vs) spreading around (news, etc.); talking about widely [Add to Longdo]
現す(P);表す(P);現わす(P);表わす(P);顕す[あらわす, arawasu] (v5s,vt) (1) (esp. 現す, 現わす) to reveal; to show; to display; (2) (esp. 表す, 表わす) (See 言い表す) to express; (3) (esp. 表す, 表わす) to represent; to signify; to stand for; (4) (esp. 顕す) to make widely known; (P) [Add to Longdo]
呼び声が高い[よびごえがたかい, yobigoegatakai] (exp) (See 呼び声の高い) being widely talked about as a prominent prospect (for) [Add to Longdo]
呼び声の高い[よびごえのたかい, yobigoenotakai] (adj-i) (See 呼び声が高い) widely viewed as a prominent prospect (for) [Add to Longdo]
股に掛ける;股にかける[またにかける, matanikakeru] (exp,v1) to travel all over; to be active in places widely apart [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传诵[chuán sòng, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] widely known; on everyone's lips [Add to Longdo]
盛传[shèng chuán, ㄕㄥˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] widely spread; widely rumored; stories abound; (sb's exploits are) widely circulated [Add to Longdo]
迥然不同[jiǒng rán bù tóng, ㄐㄩㄥˇ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, ] widely different; utterly different [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Widely \Wide"ly\, adv.
   1. In a wide manner; to a wide degree or extent; far;
    extensively; as, the gospel was widely disseminated by the
    apostles.
    [1913 Webster]
 
   2. Very much; to a great degree or extent; as, to differ
    widely in opinion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 widely
   adv 1: to a great degree; "her work is widely known"
   2: to or over a great extent or range; far; "wandered wide
     through many lands"; "he traveled widely" [syn: {wide},
     {widely}]
   3: so as to leave much space or distance between; "widely
     separated"

Are you satisfied with the result?

Go to Top