Search result for

weather

(138 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weather-, *weather*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weather[N] สภาพอากาศ, See also: อากาศ, ภูมิอากาศ
weather[N] สภาพอากาศที่ไม่ดี, See also: สภาพอากาศที่เลวร้าย
weather[ADJ] ต้านลม (เกี่ยวกับการเดินเรือ)
weather[VT] รอดพ้นจากอุปสรรค, See also: รอดพ้นจากความยากลำบาก, Syn. endure, overcome
weatherly[ADJ] ต้านลมเล็กน้อย (การแล่นเรือ)
weatherize[VT] ป้องกันตึกหรืออาคารจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น
weatherman[N] ผู้พยากรณ์อากาศ, See also: ผู้รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ, Syn. meteorologist, weather forecaster
weather eye[N] ความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, See also: (คำไม่เป็นทางการ)
weather eye[N] การเฝ้ามองอย่างระวังต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
weathercast[N] การพยากรณ์อากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน์, Syn. weather forecast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weather(เวธ'เธอะ) n. สภาพบรรยากาศ (ลม,ผน,ฟ้า,อุณหภูมิ,ความชื้น,เมฆ,หมอก,ความกดดันเป็นต้น) ,อากาศ,ลมแรง,พายุ vi. มีการเปลี่ยนแปลง (เมื่อปล่อยให้ถูกอากาศ) ,ทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ. adj. ต้านลม,under the weather ไม่สบาย,ป่วย,สถานการณ์,สภาวะ,สภาพ
weather stationสถานีติดตั้งเครื่องมือตรวจสภาพอากาศและทำนายการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ,สถานีอุตุนิยมวิทยา
weather strippingn. แผ่นกันลาด, Syn. weather strip
weather vanen. กังหัน -S .vane
weather-beaten(เวธ'เธอะบีท'เทิน) adj. เสื่อมเสียเนื่องจากถูกอากาศ,สึกกร่อน,ผ่านการตากแดดตากฝน,คล้ำแดดคล้ำฝน
weather-bound(เวธ'เธอะเบาดฺ) adj. ทำให้ล่าช้าหรือถูกสกัดเพราะอากาศเลวร้าย
weather-strip(เวธ'เธอะสทริพ) vt. ใส่แผ่นกันสาด,n. แผ่นกันสาด
weatherboard(เวธ'เธอะบอร์ด) n. กันสาด,แผ่นไม้ชายคา,กราบเรือต้านลม vt. จัดให้มีกันสาดหรือแผ่นไม้ชายคาหรือกราบเรือต้านลม
weathercock(เวธ'เธอะคอค) n. กังหัน,สิ่งที่ลู่ตามลม,บุคคลที่ลู่ตามลม,บุคคลที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
weatherglass(เวธ'เธอะกลาส) n. เครื่องมือบอกสภาพของลมฟ้าอากาศ,บารอมิเตอร์, Syn. barometer,hygroscope

English-Thai: Nontri Dictionary
weather(n) ลมฟ้าอากาศ
weather(vt) ตากฝน,ตากลม,ผุกร่อน
WEATHER-weather-beaten(adj) คล้ำแดดคล้ำฝน,สึกกร่อน
weathercock(n) กังหัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weather insuranceการประกันภัยสภาพลมฟ้าอากาศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weather insuranceการประกันภัยลมฟ้าอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weatheringการผุพังอยู่กับที่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Weatherกาลอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weatherลมฟ้าอากาศ [TU Subject Heading]
weatherลมฟ้าอากาศ, สภาวะของบรรยากาศ ณ สถานที่ใดใด ในช่วงเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Weather broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพการพยากรณ์อากาศ [TU Subject Heading]
weather forecastการพยากรณ์อากาศ, การนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะลมฟ้าอากาศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลามาวิเคราะห์เพื่อคาดคะเนลักษณะอากาศในระยะต่อไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Weather forecastingพยากรณ์อากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weather forecastingพยากรณ์อากาศ [TU Subject Heading]
weather mapแผนที่อากาศ, แผนที่แสดงลมฟ้าอากาศมีทิศทางกระแสลมและหย่อมความกดอากาศเขียนขึ้นตามเวลาที่กำหนดเป็นระยะ ๆ และนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์อากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Weathering การผุพังสลายตัว [สิ่งแวดล้อม]
Weathering การผุพังอยู่กับที่
การที่หินผุพังทำลายลงด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ จากลมฟ้าอากาศกับน้ำฝน และรวมทั้งการกระทำของต้นไม้กับแบคทีเรีย ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร์ มีการเพิ่มอุณหภูมิ และลดอุณหภูมิสลับกัน เป็นต้น หากหินที่ผุพังเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ถูกพัดพากระจัดกระจายไปจากที่เดิมเรียกว่าการก [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
weathering (n vt adj adv ) การผุกร่อน (ตามสภาพดินฟ้าอากาศ) [โยธา] ; ลาดน้ำไหล, พื้นลาดเอียงระบายน้ำฝน [ช่างก่อสร้าง] ; การเปลี่ยนสภาพโดยลมฟ้าอากาศ[ป่าไม้]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're lucky not to be home during the bad weather, aren't we?แต่เราก็โชคดีที่ไม่ต้องอยู่บ้าน ตอนช่วงอากาศไม่ดี ใช่มั้ยคะ Rebecca (1940)
Good evening, Robert. Not very good weather for the ball.สวัสดี โรเบิร์ต อากาศไม่เหมาะกับจัดงานเต้นรําเลยนะ Rebecca (1940)
I called the Weather Bureau this morning.ฉันเรียกว่าสำนักสภาพอากาศในเช้าวันนี้ 12 Angry Men (1957)
They spoke about the currents... ... and the depths they'd drifted their lines at... ... and the steady, good weather and of what they had seen.และความลึกที่พวกเขาต้องการ ลอยสายของพวกเขาที่ และคงสภาพอากาศที่ดี และสิ่งที่พวกเขาได้เห็น The Old Man and the Sea (1958)
Which is why I always wear spurs, even in cold weather.แม้ในสภาพอากาศหนาวเย็น คำแนะนำของคุณ How I Won the War (1967)
Number 18, concerning the weather.จำนวน 18 เกี่ยวกับสภาพ อากาศ How I Won the War (1967)
What wretched, filthy, glorious, disappointing weather we are having.อะไรอนาถสกปรกรุ่งโรจน์ สภาพอากาศที่น่าผิดหวังที่เรามี How I Won the War (1967)
The weather's not bad and I still write to you.และฉันยังคงเขียนถึงคุณ คำพูดที่ดูเพื่อให้หนุ่มสาวบน กระดาษ How I Won the War (1967)
-Change the weather.เปลี่ยนอากาศ Oh, God! (1977)
You're approaching rough weather. Please climb to 42,000 feet.คุณกำลังจะบินถึงสภาพอากาศเลวร้าย กรุณาไต่ระดับไปที่ 42,000 ฟุต Airplane! (1980)
- Shall I check the weather?- ให้ผมตรวจสอบสภาพอากาศมั้ย Airplane! (1980)
How's the weather?สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weatherAccording to the weather forecast, it will clear up tomorrow.
weatherAccording to the weather forecast, it will rain tomorrow.
weatherAccording to the weather forecast, it will snow tomorrow.
weatherAccording to the weather forecast, the rainy season will set in before long.
weatherAccording to the weather forecast, the rainy season will set in next week.
weatherAccording to the weather forecast, there'll be more rain on the way.
weatherAccording to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.
weatherAccording to the weather forecast the typhoon is likely to approach the coast.
weatherAccording to the weather report, it will snow tonight.
weatherAccording to the weather reports, it will snow tomorrow.
weatherA fair weather friend.
weatherAfter a succession of warm days, the weather became cold.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายงานอากาศ[N] weather report
ภูมิอากาศ[N] weather, See also: climate, Syn. อากาศ
ลมฟ้าอากาศ[N] weather, See also: climate, condition, Syn. ดินฟ้าอากาศ, อากาศ, Example: ลมฟ้าอากาศของประเทศร้อนย่อมมีอุณหภูมิและความชื้นของอากาศสูง
อากาศ[N] climate, See also: weather, Syn. ภูมิอากาศ, Example: กล้วยไม้พันธุ์นี้ชินกับอากาศของประเทศไทย, Thai definition: สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วๆ ไป
ภูมิอากาศ[N] climate, See also: weather conditions, atmospheric conditions, Syn. สภาพอากาศ, ดินฟ้าอากาศ, ลมฟ้าอากาศ, Example: ปรากฏการณ์เอลนิโนทำให้ภูมิอากาศในภาคอีสานเลวร้ายหนักเข้าไปอีก, Thai definition: สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วๆ ไป
สภาพภูมิอากาศ[N] weather atmosphere, Syn. สภาพอากาศ, ลักษณะภูมิอากาศ, Example: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเช้าวานนี้
สภาพอากาศ[N] weather, Syn. สภาพภูมิอากาศ, Example: การตัดไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบถึงสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในประเทศไทย
การพยากรณ์อากาศ[N] weather forecast, See also: forecast, weather prediction, Example: กรมอุตุนิยมวิทยาของเรามีความเชี่ยวชาญในการพยากรณ์อากาศมากพอสมควร
ดินฟ้าอากาศ[N] climate, See also: weather, Syn. อากาศ, สภาพอากาศ, ภูมิอากาศ, ลมฟ้าอากาศ, Example: กรมอุตุนิยมเป็นกรมที่มีหน้าที่ในการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศในแต่ละวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather   FR: la météo est médiocre
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศร้อน[n. exp.] (ākāt røn) EN: hot weather   FR: il fait chaud ; temps chaud [m]
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather   FR: il fait frais ; temps frais [m]
ดินฟ้าอากาศ[n.] (dinfā-akāt) EN: climate ; weather ; elements   FR: temps [m] ; climat [m] ; éléments (climatiques) [mpl]
ฟ้าหลัว[n.] (fālūa) EN: dim weather   
ฝนฟ้า[n. exp.] (fon fā) EN: rain ; weather   
ฝนฟ้าอากาศ[n. exp.] (fon fā akāt) EN: weather   

CMU English Pronouncing Dictionary
WEATHER    W EH1 DH ER0
WEATHERS    W EH1 DH ER0 Z
WEATHERLY    W EH1 DH ER0 L IY0
WEATHERED    W EH1 DH ER0 D
WEATHERBY    W EH1 DH ER0 B IY0
WEATHER'S    W EH1 DH ER0 Z
WEATHERWAX    W EH1 DH ER0 W AE2 K S
WEATHERMAN    W EH1 DH ER0 M AE2 N
WEATHERALL    W EH1 DH ER0 AO2 L
WEATHERMEN    W EH1 DH ER0 M EH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weather    (v) (w e1 dh @ r)
weathers    (v) (w e1 dh @ z)
weathered    (v) (w e1 dh @ d)
weathering    (v) (w e1 dh @ r i ng)
weatherman    (n) (w e1 dh @ m a n)
weathermen    (n) (w e1 dh @ m e n)
weather-map    (n) - (w e1 dh @ - m a p)
weathercock    (n) (w e1 dh @ k o k)
weather-maps    (n) - (w e1 dh @ - m a p s)
weather-ship    (n) - (w e1 dh @ - sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天气[tiān qì, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, / ] weather, #1,339 [Add to Longdo]
天气预报[tiān qì yù bào, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ ㄩˋ ㄅㄠˋ, / ] weather forecast, #13,526 [Add to Longdo]
气象局[qì xiàng jú, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄩˊ, / ] weather bureau; meteorological office, #17,926 [Add to Longdo]
气象卫星[qì xiàng wèi xīng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] weather satellite, #48,385 [Add to Longdo]
饱经风霜[bǎo jīng fēng shuāng, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄥ ㄈㄥ ㄕㄨㄤ, / ] weather-beaten; having experienced the hard ship of life, #72,107 [Add to Longdo]
气象站[qì xiàng zhàn, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄢˋ, / ] weather office; meteorological desk [Add to Longdo]
风化作用[fēng huà zuò yòng, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] weathering (of rocks); erosion (by wind etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wetter {n}; Witterung {f} | Witterungen {pl} | bei schönem Wetter | unstetes Wetterweather | weathers | if the weather is kind | dodgy weather [Add to Longdo]
Wetteransage {f}weather outlook [Add to Longdo]
Wetteransager {m} | Wetteransager {pl}weather outlook announcer | weather outlook announcers [Add to Longdo]
Wetterbedingungen {pl} | widrige Wetterbedingungenweather conditions | adverse weather conditions [Add to Longdo]
Wetterbeobachtung {f} | Wetterbeobachtungen {pl}weather observation | weather observations [Add to Longdo]
Wetterbericht {m}; Wettervorhersage {f} | Wetterberichte {pl}; Wettervorhersagen {pl}weather forecast | weather forecasts [Add to Longdo]
Wetterdienst {m} | Wetterdienste {pl}weather service | weather services [Add to Longdo]
Wetterfahne {f}; Windfahne {f} | Wetterfahnen {pl}; Windfahnen {pl}weather vane; vane | weather vanes; vanes [Add to Longdo]
Wetterkarte {f} | Wetterkarten {pl}weather chart | weather charts [Add to Longdo]
Wetterlage {f}weather situation [Add to Longdo]
Wettermeldung {f} | Wettermeldungen {pl}weather report | weather reports [Add to Longdo]
Wetterphänomen {n}weather phenomenon [Add to Longdo]
Wetterprophet {m} | Wetterpropheten {pl}weather prophet | weather prophets [Add to Longdo]
Wettersatellit {m} [meteo.]weather satellite [Add to Longdo]
Wetterscheide {f}weather divide [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW [Add to Longdo]
お天気;御天気[おてんき, otenki] (n) (1) (pol) (See 天気) weather; (2) temper; mood [Add to Longdo]
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]
ウエザー;ウェザー;ウェザ[, ueza-; ueza-; ueza] (n) weather [Add to Longdo]
ウエザーコック[, ueza-kokku] (n) weathercock [Add to Longdo]
ウエザーマーチャンダイジング[, ueza-ma-chandaijingu] (n) weather merchandising [Add to Longdo]
ウエストモール[, uesutomo-ru] (n) weatherstrip molding; weatherstrip moulding [Add to Longdo]
オールウェザー[, o-ruueza-] (adj-no) all-weather [Add to Longdo]
オールウェザーコート[, o-ruueza-ko-to] (n) all-weather coat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weather \Weath"er\, n. [OE. weder, AS. weder; akin to OS. wedar,
   OFries. weder, D. weder, we[^e]r, G. wetter, OHG. wetar,
   Icel. ve[eth]r, Dan. veir, Sw. v[aum]der wind, air, weather,
   and perhaps to OSlav. vedro fair weather; or perhaps to Lith.
   vetra storm, Russ. vieter', vietr', wind, and E. wind. Cf.
   {Wither}.]
   [1913 Webster]
   1. The state of the air or atmosphere with respect to heat or
    cold, wetness or dryness, calm or storm, clearness or
    cloudiness, or any other meteorological phenomena;
    meteorological condition of the atmosphere; as, warm
    weather; cold weather; wet weather; dry weather, etc.
    [1913 Webster]
 
       Not amiss to cool a man's stomach this hot weather.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fair weather cometh out of the north. --Job xxxvii.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   2. Vicissitude of season; meteorological change; alternation
    of the state of the air. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Storm; tempest.
    [1913 Webster]
 
       What gusts of weather from that gathering cloud
       My thoughts presage!         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A light rain; a shower. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   {Stress of weather}, violent winds; force of tempests.
 
   {To make fair weather}, to flatter; to give flattering
    representations. [R.]
 
   {To make good weather}, or {To make bad weather} (Naut.), to
    endure a gale well or ill; -- said of a vessel. --Shak.
 
   {Under the weather}, ill; also, financially embarrassed.
    [Colloq. U. S.] --Bartlett.
 
   {Weather box}. Same as {Weather house}, below. --Thackeray.
 
   {Weather breeder}, a fine day which is supposed to presage
    foul weather.
 
   {Weather bureau}, a popular name for the signal service. See
    {Signal service}, under {Signal}, a. [U. S.]
 
   {Weather cloth} (Naut.), a long piece of canvas of tarpaulin
    used to preserve the hammocks from injury by the weather
    when stowed in the nettings.
 
   {Weather door}. (Mining) See {Trapdoor}, 2.
 
   {Weather gall}. Same as {Water gall}, 2. [Prov. Eng.]
    --Halliwell.
 
   {Weather house}, a mechanical contrivance in the form of a
    house, which indicates changes in atmospheric conditions
    by the appearance or retirement of toy images.
    [1913 Webster]
 
       Peace to the artist whose ingenious thought
       Devised the weather house, that useful toy!
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   {Weather molding}, or
 
   {Weather moulding} (Arch.), a canopy or cornice over a door
    or a window, to throw off the rain.
 
   {Weather of a windmill sail}, the obliquity of the sail, or
    the angle which it makes with its plane of revolution.
 
   {Weather report}, a daily report of meteorological
    observations, and of probable changes in the weather;
    esp., one published by government authority.
 
   {Weather spy}, a stargazer; one who foretells the weather.
    [R.] --Donne.
 
   {Weather strip} (Arch.), a strip of wood, rubber, or other
    material, applied to an outer door or window so as to
    cover the joint made by it with the sill, casings, or
    threshold, in order to exclude rain, snow, cold air, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weather \Weath"er\, v. i.
   To undergo or endure the action of the atmosphere; to suffer
   meteorological influences; sometimes, to wear away, or alter,
   under atmospheric influences; to suffer waste by weather.
   [1913 Webster]
 
      The organisms . . . seem indestructible, while the hard
      matrix in which they are imbedded has weathered from
      around them.               --H. Miller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weather \Weath"er\, a. (Naut.)
   Being toward the wind, or windward -- opposed to lee; as,
   weather bow, weather braces, weather gauge, weather lifts,
   weather quarter, weather shrouds, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Weather gauge}.
   (a) (Naut.) The position of a ship to the windward of
     another.
   (b) Fig.: A position of advantage or superiority; advantage
     in position.
     [1913 Webster]
 
        To veer, and tack, and steer a cause
        Against the weather gauge of laws.  --Hudibras.
     [1913 Webster]
 
   {Weather helm} (Naut.), a tendency on the part of a sailing
    vessel to come up into the wind, rendering it necessary to
    put the helm up, that is, toward the weather side.
 
   {Weather shore} (Naut.), the shore to the windward of a ship.
    --Totten.
 
   {Weather tide} (Naut.), the tide which sets against the lee
    side of a ship, impelling her to the windward. --Mar.
    Dict.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weather \Weath"er\, v. t. [imp. & p. p. {Weathered}; p. pr. &
   vb. n. {Weathering}.]
   [1913 Webster]
   1. To expose to the air; to air; to season by exposure to
    air.
    [1913 Webster]
 
       [An eagle] soaring through his wide empire of the
       air
       To weather his broad sails.      --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       This gear lacks weathering.      --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to sustain the trying effect of; to bear up against
    and overcome; to sustain; to endure; to resist; as, to
    weather the storm.
    [1913 Webster]
 
       For I can weather the roughest gale. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
       You will weather the difficulties yet. --F. W.
                          Robertson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To sail or pass to the windward of; as, to weather
    a cape; to weather another ship.
    [1913 Webster]
 
   4. (Falconry) To place (a hawk) unhooded in the open air.
    --Encyc. Brit.
    [1913 Webster]
 
   {To weather a point}.
    (a) (Naut.) To pass a point of land, leaving it on the lee
      side.
    (b) Hence, to gain or accomplish anything against
      opposition.
 
   {To weather out}, to encounter successfully, though with
    difficulty; as, to weather out a storm.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weather
   adj 1: towards the side exposed to wind [syn: {upwind},
       {weather(a)}]
   n 1: the atmospheric conditions that comprise the state of the
      atmosphere in terms of temperature and wind and clouds and
      precipitation; "they were hoping for good weather"; "every
      day we have weather conditions and yesterday was no
      exception"; "the conditions were too rainy for playing in
      the snow" [syn: {weather}, {weather condition},
      {conditions}, {atmospheric condition}]
   v 1: face and withstand with courage; "She braved the elements"
      [syn: {weather}, {endure}, {brave}, {brave out}]
   2: cause to slope
   3: sail to the windward of
   4: change under the action or influence of the weather; "A
     weathered old hut"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top