ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vulga

   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vulga-, *vulga*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vulgar[ADJ] หยาบคาย, Syn. rude, obscene
vulgar[ADJ] ที่ขาดความประณีต, See also: ที่ขาดความละเอียด, Syn. gross, coarse
vulgar[ADJ] ที่เกี่ยวกับคนสามัญทั่วไป, Syn. ordinary, common, familiar
vulgar[ADJ] ที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
vulgar[N] คนสามัญ
Vulgate[N] คัมภีร์ไบเบิลภาษาละตินในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
vulgarly[ADV] อย่างมีคุณภาพต่ำลง
vulgarian[N] คนหยาบคาย, See also: คนต่ำช้า, Syn. boor, barbarian, churl, Ant. sophisticate, gallant
vulgarism[N] นิสัยหยาบคาย, See also: ความหยาบคาย, Syn. barbarism, obscenity
vulgarity[N] ความหยาบคาย, See also: ความต่ำช้า, Syn. coarseness, ribaldry, Ant. decency, modesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude
vulgarian(วัลแก'เรียน) n. คนหยาบคาย,คนต่ำช้า,คนสามหาว,คนธรรมดา ๆ
vulgarise(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser,vulgarizer n.
vulgarism(วัล'กะริสซึม) n. นิสัยหยาบคาย,ความหยาบคาย,ลักษณะธรรมดา ๆ ,คำหยาบ,คำพูดหยาบคาย, Syn. barbarism
vulgarity(วัลแก'ริที) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,สิ่งที่หยาบคาย,ภาษาหยาบคาย, Syn. coarseness, obscenity
vulgarize(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser,vulgarizer n.
divulgatevt. โฆษณา,เผยแพร่,เปิดเผย., See also: divulgator n. ดูdivulgate divulgater n. ดูdivulgate divulgation n. ดูdivulgate divulgatory adj. ดูdivulgate

English-Thai: Nontri Dictionary
vulgar(adj) หยาบคาย,ต่ำช้า,สามหาว,สามานย์
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ
vulgarize(vt) ทำให้ต่ำช้า,ทำให้หยาบคาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vulgaHe's misunderstood because of his vulgar language.
vulgaI am fed up with his vulgar jokes.
vulgaReject all its lies and vulgarity.
vulgaShe is extremely vulgar in her speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำหยาบ[N] vulgar language, Syn. คำหยาบคาย, Example: แม่ตำหนิลูกชายที่พูดคำหยาบต่อหน้าผู้ใหญ่, Count unit: คำ, Thai definition: คำพูดที่ไม่สุภาพ
หยาบช้า[ADJ] vulgar, See also: coarse, common, uncouth, Syn. หยาบคาย, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: ฆาตกรต่อเนื่องจะถูกสร้างให้มีลักษณะของความป่าเถื่อน หยาบช้า และชอบล่าเนื้อ
กักขฬะ[ADJ] rough, See also: vulgar, rude, Syn. ชั่ว, Ant. ดี, Example: ผู้ชายคนนั้นมีนิสัยกักขฬะ, Notes: บาลี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักขฬะ[adj.] (kakkhala) EN: rough ; vulgar ; rude   FR: grossier ; abject ; vulgaire
คำหยาบคาย[n.] (kham yāpkhāi) FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]
ขี้จาบ[adj.] (khījāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt   FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; risqué ; coarse ; rough ; rude ; vulgar   FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
นกเด้าดิน[n. exp.] (nok daodin) EN: Common Sandpaper   FR: Chevalier guignette [m] ; Guignette vulgaire [f] ; Petit Cul-blanc [m] ; Tringoïde [m]
นกแสก[n. exp.] (nok saēk) EN: Barn Owl   FR: Effraie des clochers [f] ; Chouette effraie [f] ; Effraye commune [f] ; Effraye vulgaire [f] ; Chat-huant moucheté [m] ; Chouette des clochers [f] ; Frésaie
เป็ดเชลดัก[n. exp.] (pet chēldak) EN: Common Shelduck   FR: Tadorne de Belon [m] ; Canard tadorne [m] ; Tadorne ordinaire [m] ; Tadorne vulgaire [m] ; Canard hollandais [m] ; Canard de Flandre [m] ; Ringan [m]
ผรุส[adj.] (pharut) EN: rude ; vulgar ; rough ; boorish   FR: grossier ; vulgaire
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language   FR: langage populaire [m] ; argot [m]
ภาษาหยาบ[n. exp.] (phāsā yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language   

CMU English Pronouncing Dictionary
VULGAR    V AH1 L G ER0
VULGAMORE    V AH1 L G AH0 M AO0 R
VULGARITY    V AH0 L G EH1 R IH0 T IY0
VULGARIZATION    V AH2 L G ER0 IH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vulgar    (j) vˈʌlgər (v uh1 l g @ r)
Vulgate    (n) vˈʌlgɛɪt (v uh1 l g ei t)
Vulgates    (n) vˈʌlgɛɪts (v uh1 l g ei t s)
vulgarly    (a) vˈʌlgəliː (v uh1 l g @ l ii)
vulgarian    (n) vˈʌlgˈɛəʳrɪəʳn (v uh1 l g e@1 r i@ n)
vulgarism    (n) vˈʌlgərɪzəm (v uh1 l g @ r i z @ m)
vulgarity    (n) vˈʌlgˈærɪtiː (v uh1 l g a1 r i t ii)
vulgarize    (v) vˈʌlgəraɪz (v uh1 l g @ r ai z)
vulgarians    (n) vˈʌlgˈɛəʳrɪəʳnz (v uh1 l g e@1 r i@ n z)
vulgarisms    (n) vˈʌlgərɪzəmz (v uh1 l g @ r i z @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低俗[dī sú, ㄉㄧ ㄙㄨˊ, ] vulgar; poor taste, #23,982 [Add to Longdo]
粗俗[cū sú, ㄘㄨ ㄙㄨˊ, ] vulgar, #34,088 [Add to Longdo]
粗话[cū huà, ㄘㄨ ㄏㄨㄚˋ, / ] vulgar language (esp. scatological insults); uncultured speech, #43,069 [Add to Longdo]
鄙俗[bǐ sú, ㄅㄧˇ ㄙㄨˊ, ] vulgar; philistine, #111,619 [Add to Longdo]
鄙吝[bǐ lìn, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˋ, ] vulgar; stingy; miserly; mean, #316,673 [Add to Longdo]
低俗之风[dī sú zhī fēng, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄓ ㄈㄥ, / ] vulgar style (used of items to be censored) [Add to Longdo]
低俗化[dī sú huà, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, ] vulgarization [Add to Longdo]
庸俗作品[yōng sú zuò pǐn, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] vulgar art, art in bad taste, kitsch [Add to Longdo]
粗俗的阶级[cū sú de jiē jí, ㄘㄨ ㄙㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] vulgar class [Add to Longdo]
鄙俚[bǐ lǐ, ㄅㄧˇ ㄌㄧˇ, ] vulgar; philistine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vulgarisierento vulgarize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]
ウルガタ;ヴルガータ[, urugata ; vuruga-ta] (n) Vulgate (Catholic Latin bible) (lat [Add to Longdo]
オレガノ[, oregano] (n) oregano (Origanum vulgare) [Add to Longdo]
スイスチャード[, suisucha-do] (n) (See 不断草) Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla); silverbeet [Add to Longdo]
フランス菊[フランスぎく;フランスギク, furansu giku ; furansugiku] (n) (uk) oxeye daisy (Leucanthemum vulgare); marguerite [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]
下等[げら, gera] (adj-na,n) inferior; base; vulgar; low grade; lower class; (P) [Add to Longdo]
下卑[げび, gebi] (n) vulgar; coarse [Add to Longdo]
下卑る[げびる, gebiru] (v1) to become vulgar; to coarsen [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卑語[ひご, higo] vulgaerer_Ausdruck, Slang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top