ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unend

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unend-, *unend*, unen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unending[ADJ] ไม่มีที่สิ้นสุด, See also: ถาวร, อมตะ, Syn. eternal, incessant, perceptual, undying, endless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unending(อันเอน'ดิง) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่หยุด,ถาวร,อมตะ,ไม่มีขอบเขต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The human interest in the unending woe pouring from the wounded metropolis.ชั้นได้ยินเรื่องของคุณเยอะเลยจากแจอิน Hero (1992)
In the best of worlds, all I could bring her was unending grief and the need for constant reassurance that I wouldn't lose my mind.ในโลกนี้ ทุกสิ่งที่ผมนำมาให้เธอได้ ก็คือความเศร้าใจไม่จบไม่สิ้น แถมยังต้องทำให้แน่ใจให้ได้ว่า ผมจะไม่กลายเป็นคนบ้า Numb (2007)
- and her unending love.และความรักที่ไม่สิ้นสุดของเธอ Superhero Movie (2008)
It is a testament to my unending mercyนั่นคือหลักฐานความมีเมตตาอันไม่รู้จบของข้า Free to Be You and Me (2009)
♫ I wish that the unending dreams will one day conclude perfectly ♫Hate nai yume ga chanto Owari masu you ni สุดท้ายความฝันไม่มีวันจบสิ้น ก็ได้จบลงไป Hanamizuki (2010)
♫ so that the unending waves will stop properly ♫Hate nai nami ga chanto สุดท้ายเกลียวคลื่นใต้น้ำที่ไม่มีวันจบสิ้น Hanamizuki (2010)
♫ I wish that the unending dreams will one day conclude perfectly ♫Hate nai yume ga chanto Owari masu you ni สุดท้ายความฝันไม่มีวันจบสิ้น ก็ได้จบลงไป Hanamizuki (2010)
♫ so that the unending waves will stop perfectly ♫Hate nai nami ga chanto สุดท้ายเกลียวคลื่นใต้น้ำที่ไม่มีวันจบสิ้น Hanamizuki (2010)
The Hong Byuk Seo's aggression and killing are unending?การรุนแรงและการฆ่าคนของฮองบุคโซ ยังไม่จบใช่ไหม? Sungkyunkwan Scandal (2010)
which was first published in German under the title "Die Unendliche Geschichte."ขายครั้งแรกในเยอรมัน ภายใต้ชื่อ "จินตนาการไม่รู้จบ" Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Which means for the last 5 years, her only reality was his unending abuse.ซึ่งหมายถึงว่า กว่า 5 ปีแล้ว ความเป็นจริงเพียงอย่างเดียวของเธอ คือการถูกทำร้ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด The Company (2012)
In the face of unending pain and...ในการเผชิญกับความเจ็บปวดและไม่มีที่สิ้นสุด ... Monsters University (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNENDING    AH0 N EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unending    (j) ˈʌnˈɛndɪŋ (uh1 n e1 n d i ng)
unendingly    (a) ˈʌnˈɛndɪŋliː (uh1 n e1 n d i ng l ii)
unendurable    (j) ˌʌnɪndjˈuəʴrəbl (uh2 n i n d y u@1 r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] unending exertion, #810,454 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unendlichkeit {f}infinity [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}endlessness [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}everlastingness [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}incessancy [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}infiniteness [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}infinitude [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}limitlessness [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}unboundedness [Add to Longdo]
unendlich {adj} [math.] | unendliche Mengeinfinite | infinite quantity; infinity [Add to Longdo]
unendlich {adv}infinitely [Add to Longdo]
unendlich {adv}indefinitely [Add to Longdo]
unendlichnonfinite [Add to Longdo]
unendlichnonterminating [Add to Longdo]
unendlich {adv}unendingly [Add to Longdo]
unendlich-dimensional [math.]infinite-dimensional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
営業年度[えいぎょうねんど, eigyounendo] (n) fiscal year; financial year [Add to Longdo]
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp,adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all [Add to Longdo]
果てしのない[はてしのない, hateshinonai] (exp,adj-i) interminable; unending; endless; boundless [Add to Longdo]
学年度[がくねんど, gakunendo] (exp) the school year [Add to Longdo]
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible [Add to Longdo]
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P) [Add to Longdo]
昨年度[さくねんど, sakunendo] (n-adv) previous year (fiscal, academic, etc.); (P) [Add to Longdo]
昨年度の卒[さくねんどのそつ, sakunendonosotsu] (n) graduated last year [Add to Longdo]
事業年度[じぎょうねんど, jigyounendo] (n) fiscal year [Add to Longdo]
少年団[しょうねんだん, shounendan] (n) Boy Scouts [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top