ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

till then

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -till then-, *till then*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Remember to look on the bright side till then #จงมองทุกอย่างในแง่ดี An American Tail (1986)
Till then I am working on an exciting new projectช่วงนี้ผมก็กำลังอยู่ในระหว่างสร้างโปรเจคใหม่ Mr. Bean's Holiday (2007)
Till then it doesn't matter that muchก่อนถึงวันนั้นมันไม่มีความหมายอะไร I Love You, Beth Cooper (2009)
Rehearsal 9PM sharp tonight, that's how long you have till then to learn it.ซ้อม 3 ทุ่มคืนนี้ เพราะฉนั้น ไปเรียนรู้มา ให้ดีก่อนคืนนี้ Whiplash (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
till thenI hope this good weather will hold till then.
till thenNot till then did I realize the danger of the situation.
till thenThe food supplies will not hold out till then.

Japanese-English: EDICT Dictionary
其れまで;それ迄;其れ迄;其迄(io)[それまで, soremade] (exp) (1) (uk) until then; till then; up to that time; (2) (uk) to that extent; (3) (uk) the end of it; all there is to it [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Then \Then\ ([th][e^]n), adv. [Originally the same word as than.
   See {Than}.]
   1. At that time (referring to a time specified, either past
    or future).
    [1913 Webster]
 
       And the Canaanite was then in the land. --Gen. xii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Now I know in part; but then shall I know even as
       also I am known.           --1 Cor. xiii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. Soon afterward, or immediately; next; afterward.
    [1913 Webster]
 
       First be reconciled to thy brother, and then come
       and offer thy gift.          --Matt. v. 24.
    [1913 Webster]
 
   3. At another time; later; again.
    [1913 Webster]
 
       One while the master is not aware of what is done,
       and then in other cases it may fall out to be own
       act.                 --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {By then}.
    (a) By that time.
    (b) By the time that. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         But that opinion, I trust, by then this
         following argument hath been well read, will be
         left for one of the mysteries of an indulgent
         Antichrist.            --Milton.
      [1913 Webster]
 
   {Now and then}. See under {Now}, adv.
 
   {Till then}, until that time; until the time mentioned.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Then is often used elliptically, like an adjective, for
      then existing; as, the then administration.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Till \Till\, prep. [OE. til, Icel. til; akin to Dan. til, Sw.
   till, OFries. til, also to AS. til good, excellent, G. ziel
   end, limit, object, OHG. zil, Goth. tils, gatils, fit,
   convenient, and E. till to cultivate. See {Till}, v. t.]
   To; unto; up to; as far as; until; -- now used only in
   respect to time, but formerly, also, of place, degree, etc.,
   and still so used in Scotland and in parts of England and
   Ireland; as, I worked till four o'clock; I will wait till
   next week.
   [1913 Webster]
 
      He . . . came till an house.       --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Women, up till this
      Cramped under worse than South-sea-isle taboo.
                          --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      Similar sentiments will recur to every one familiar
      with his writings -- all through them till the very
      end.                   --Prof.
                          Wilson.
   [1913 Webster]
 
   {Till now}, to the present time.
 
   {Till then}, to that time.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top