ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thoroughly

TH ER1 OW0 L IY0   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thoroughly-, *thoroughly*, thorough
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thoroughly[ADV] อย่างละเอียดถี่ถ้วน, See also: อย่างละเอียดรอบคอบ, Syn. carefully
thoroughly[ADV] อย่างสมบูรณ์, See also: อย่างแท้จริง, อย่างที่สุด, อย่างแน่นอน, โดยสิ้นเชิง, Syn. completely

English-Thai: Nontri Dictionary
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We need someone thoroughly unexpected. I told you never open your mouth that wide unless someone's paying you for it.เราเลยต้องการใครซักคนที่คาดไม่ถึง ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าอ้าปากกว้างขนาดนั้น Trompe L'Oeil (2016)
We'll look into them thoroughly and carefully, of course, but...เราดูพวกเขาอย่างถี่ถ้วน และระมัดระวังแล้ว แน่นอน The Blind Fortune Teller (2015)
Thoroughly repellant woman.หญิงน่ารังเกียจที่สุด Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
Well, raise your hand if you're thoroughly disenchanted with our little pleasant Earth vacation.ดียกมือของคุณ ถ้าคุณไม่แยแสให้สะอาดด้วย วันหยุดโลกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่น่าพอใจของเรา Transformers: Age of Extinction (2014)
Please be sure to thoroughly inspect your overly hormonal, acne-riddled bodies.ช่วยเชคฮอร์โมนที่รุนของเธอ ให้ละเอียดด้วย สิ้วเต็มตัว A Katy or a Gaga (2013)
I'll thoroughly investigate the politicians involved in the illegal contributions.พรุ่งนี้ ฉันจะไปสอบสวนนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ The After-Dinner Mysteries (2013)
She's here to thank you for being a thoroughly respectful fellow who's never once failed to address me as "my lord."เธอมาขอบใจเจ้า ที่เคารพข้ามาเสมอ เจ้าไม่เคยเรียกข้าอย่างอื่น นอกจาก "นายท่าน" เลย Walk of Punishment (2013)
I was told you were drunk, impertinent, and thoroughly debauched.ได้ยินมาว่าเจ้ามันขี้เมา ไร้ยางอาย แถมยังมั่วโลกีย์ Kissed by Fire (2013)
From here on in, we will thoroughly investigate their home, so break their front gate open!จากนี้ เราจะสืบค้นบ้านของพวกเจ้าอย่่างถี่ถ้วน เอาล่ะ พังประตูหน้าเข้าไปเดี๋ยวนี้ Episode #1.20 (2012)
And I thoroughly appreciate how much you have challenged me at every turn throughout the course of our spectacular failure of a marriage...ผมซาบซึ้งจริงๆ ที่คุณท้าทายผม ในทุกครั้งที่มีโอกาส ตลอดช่วงเวลาแห่ง ความล้มเหลวที่น่าประทับใจ ของชีวิตคู่... Grief (2012)
Make sure Mr. Northman and Mr. Compton are harnessed and thoroughly scanned.ให้แน่ใจว่าคุณนอร์ธแมน และคุณคอมพ์ตัน ได้ถูกควบคุม และติดตามอย่างรัดกุม Whatever I Am, You Made Me (2012)
After you've been thoroughly amazed.หลังจากที่พวกหนูทึ่งกันพอสมควรแล้วไงจ๊ะ The Shiny Trinket Maneuver (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thoroughlyAt any rate, if you learn English, study it thoroughly.
thoroughlyHe is a thoroughly dishonest character.
thoroughlyHe is thoroughly familiar with the business.
thoroughlyI arrived home, thoroughly worn out, after getting lost in the mountain paths.
thoroughlyI felt thoroughly lost in the crowded Ginza.
thoroughlyIf you learn English at all, learn it thoroughly.
thoroughlyI studied it thoroughly.
thoroughlyIt is impossible to enjoy idling thoroughly unless one has plenty of work to do.
thoroughlyShe grounded her students thoroughly in English grammar.
thoroughlyThe candidates thoroughly argued the point.
thoroughlyThe downside, well, it's how thoroughly work gets mixed up with my private life.
thoroughlyThe police thoroughly searched the house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่ายยาว[N] talk long in details, See also: thoroughly explain, Example: การแต่งร่ายยาวจะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได ้เป็นแต่ต้องเรียงคำให้คล้องจองกันตามข้อบังคับเท่านั้น, Thai definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
เต็มเปา[ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
มิดชิด[ADV] completely, See also: thoroughly, entirely, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด, Thai definition: มองไม่เห็น
ยิบ[ADV] thoroughly, See also: attentively, Syn. ยิ่ง, มาก, Example: ทนายเขียนเงื่อนไขของสัญญาไว้อย่างละเอียดยิบ, Thai definition: มักใช้ประกอบคำ ถี่ หรือ ละเอียด เป็น ถี่ยิบ ละเอียดยิบ
หมดจดเรียบร้อย[ADV] thoroughly, See also: neatly, Syn. สะอาดเรียบร้อย, Ant. สกปรก, Example: เขาทำงานของเขาหมดจดเรียบร้อย
ละเอียดละออ[ADV] thoroughly, See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. สะเพร่า, Example: นักการศึกษาได้ศึกษาสภาวะจิตใจในยามสงครามอย่างละเอียดลออ, Thai definition: ไม่ละเลยเรื่องเล็กน้อย
อย่างละเอียด[ADV] thoroughly, See also: perfectly, wholly, totally, completely, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ, Example: คณะกรรมสอบทานร่างสัญญาแล้วอย่างละเอียดก่อนจะส่งเข้าที่ประชุม
ละเอียดยิบ[ADV] thoroughly, See also: scrupulously, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: ประธานบริษัทแจกแจงปัญหาแต่ละประเด็นอย่างละเอียดยิบ
โดยตลอด[ADV] thoroughly, Syn. ถ้วนทั่ว, ครอบคลุม, กว้างขวาง, ทั่วถึง, ทั้งหมด, Example: เขามาเยี่ยมที่บ้านตอนที่ลาป่วยโดยตลอด
โดยละเอียด[ADV] in detail, See also: thoroughly, Syn. อย่างละเอียด, Ant. หยาบ, คร่าว, Example: โปรดอ่านคำสั่งโดยละเอียดก่อนลงมือทำข้อสอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously   FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
โดยตลอด[adv.] (dōi taløt) EN: thoroughly   
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly   FR: complètement ; intégralement ; entièrement
กราวรูด[adv.] (krāorūt) EN: thoroughly ; completely   
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly   FR: entièrement ; complètement ; totalement
เปียกโชก[v. exp.] (pīek chōk) EN: soak ; saturate ; drench ; wet thoroughly   FR: être trempé jusqu'aux os
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfang) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear   

CMU English Pronouncing Dictionary
THOROUGHLY    TH ER1 OW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thoroughly    (a) θˈʌrəliː (th uh1 r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淋漓尽致[lín lí jìn zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, / ] thoroughly; vividly; with great eloquence, #14,357 [Add to Longdo]
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ, ] thoroughly cooked; well done (of steak) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grundehrlichthoroughly honest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっかり[, sukkari] (adv,adv-to) all; completely; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
とことん[, tokoton] (adv,n) (to) the end; thoroughly [Add to Longdo]
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n,vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area [Add to Longdo]
一洗[いっせん, issen] (n,vs) thoroughly wash away [Add to Longdo]
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
噛み締める;噛締める;かみ締める;噛しめる[かみしめる, kamishimeru] (v1,vt) (1) to chew thoroughly; (2) to reflect upon; to digest [Add to Longdo]
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part [Add to Longdo]
気分一新[きぶんいっしん, kibun'isshin] (n) complete change of mood; thoroughly refreshing one's spirits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thoroughly \Thor"ough*ly\, adv.
   In a thorough manner; fully; entirely; completely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thoroughly
   adv 1: in an exhaustive manner; "we searched the files
       thoroughly" [syn: {thoroughly}, {exhaustively}]
   2: completely and absolutely (`good' is sometimes used
     informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we
     beat him good" [syn: {thoroughly}, {soundly}, {good}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top