Search result for

spucken

(61 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spucken-, *spucken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spucken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spucken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And when a dragon, even a small one, starts to breathe fire then we gotta stop it.Wenn ein Drache, selbst ein kleiner, anfängt, Feuer zu spucken, muss man ihn daran hindern. The Idol (1980)
Stop spitting on your hands!Hör auf in deine Hände zu spuckenEvery Man for Himself (1980)
Then spat on you, and let his ape stomp it dry?Dann euch bespucken und von seinem Affen trocken trampeln lassen? Any Which Way You Can (1980)
He could waggle his ears, spit 80 yards and blow smoke rings through his nose.Er konnte mit den Ohren wackeln, 70 Meter weit spucken und Rauchringe durch die Nase blasen. The Falls (1980)
- Come clean!- Spucken Sie's aus! Popeye (1980)
Spit it out.Kommen Sie, Bernard, spucken Sie es aus. Doing the Honours (1981)
We can't stab our partners in the back and spit in their face.Aber wir können unseren Partnern unmöglich in den Rücken fallen und ins Gesicht spuckenThe Devil You Know (1981)
You can't stab anyone in the back while spitting in their face.- Sie können niemandem in den Rücken fallen, während Sie ihm ins Gesicht spuckenThe Devil You Know (1981)
But if you spit, it's a 500-dollar fine.Aber für Spucken gibt es eine Strafe von $500. Arthur (1981)
Bill, don't give him the geography lesson, tell him to cough up.Bill, keinen Geographieunterricht. Er soll das Geld wieder ausspuckenGallipoli (1981)
People can spit in my face in the str eet.Das sieht man mir sogar an. Man kann mir auf der Straße ins Gesicht spuckenMephisto (1981)
They spit on it, shove it in the oven, then cook the shit out of it.Sie spucken drauf, schieben es in den Ofen und braten es durch. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
I am the inventor of rubber.Ihnen ins Gesicht spucken ... Fitzcarraldo (1982)
Our fathers would spit on us.Unsere Väter würden uns anspuckenMexican Slayride (1983)
You think you can spit on me?Ihr glaubt, ihr könnt mich anspuckenMexican Slayride (1983)
Now, you see, these computers kick out the names at random... and now it's your turn to be in the spotlight, so to speak.Die Computer spucken zufällig Namen aus. Und dieses Mal sind Sie an der Reihe. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
- Don't spit on it, please. - I won't.- Nicht drauf spuckenSteele's Gold (1983)
Also for insulting a policeman.Spucken Sie nur. Das erhöht die Strafe. Project A (1983)
How did I stop myself spitting on it?Ich weiß nicht, wie ich es über mich bringen soll, ihn nicht anzuspuckenOne Deadly Summer (1983)
You couldn't know me... 'cause I wouldn't stoop to spit on you.- Sie können mich nicht kennen, denn ich würde nicht mal auf Sie spuckenIn Plane Sight (1984)
Now start talking.Spucken Sie es aus. Say It with Bullets (1984)
I mean they're going up in flames... because they missed the Chris Thomas bust.Die Bosse spucken Feuer, weil die Chris-Thomas-Verhaftung misslang. The Maltese Cow (1984)
For the better part of nine months, I was a fire-breathing dragon.Ich war neun Monate lang ein Feuer spuckender Drachen. High Flying Steele (1984)
Spit out your cud and grab your glove.Spucken Sie das aus. Second Base Steele (1984)
Oh, you mean the spitting.Ach, Sie meinen das SpuckenBirdy (1984)
And every so often go crazy and run up the wall and spit!Und ab und zu sollten wir durchdrehen die verdammten Wände hochgehen und spuckenBirdy (1984)
I ought to spit in your hand!Spucken sollte ich drauf! The Cotton Club (1984)
I want to spit once on your head.Ich will dich einmal anspuckenDune (1984)
You're biting the hand that feeds you.So was nennt man: "Jemandem in die Suppe spucken". Rive droite, rive gauche (1984)
Come out, so I can spit in you ugly face!Komm her damit ich dir in dein falsches Gesicht spucken kann! Ronja Robbersdaughter (1984)
Spit it out, Amanda.Spucken Sie es aus, Amanda. Birds of a Feather (1985)
What are you gonna do, spit on him?Was wollen Sie denn tun, ihn anspuckenBless the Boys in Blue (1985)
~Und diese Kinder, die Sie bespucken..." The Breakfast Club (1985)
He's still going to cough up that dough.Er wird die Kohle ausspucken müssen. Summer Rental (1985)
Spit it out.Spucken Sie's aus. Year of the Dragon (1985)
Here, spew it up.Hier, spucken Sie es aus. Ginî piggu 4: Pîtâ no akuma no joi-san (1986)
Spew it up as much as you can.Spucken Sie soviel aus wie Sie können. Ginî piggu 4: Pîtâ no akuma no joi-san (1986)
lynn, want to spit out the window with me?Es liegt an dem Gesinge über Bier. Hey, Lynn, willst du mit mir aus dem Fenster spuckenOn the Road Again (1986)
it's easy... no!- Ich kann nicht spucken. - Komm, es ist einfach. (RÄUSPERT SICH) On the Road Again (1986)
What'd you want to use the money for? To buy football shoes.Deine Jungs spucken keine 50 Cent aus, damit du Sandwiches ablieferst! The Good Collar (1986)
You said spit.Ich sollte doch spuckenYear of Enlightment (1986)
They'll be crawling on all fours and we'll just spit on them.Sie werden auf allen Vieren kriechen, und wir werden auf sie spuckenKin-dza-dza! (1986)
Now spit!Jetzt ausspuckenLittle Shop of Horrors (1986)
He'll cough up 3,000 at least.Er wird mindestens 3.000 ausspucken, und zwar ruck, zuck! Pirates (1986)
Tell me where the money is that you took and you will live.Spucken Sie aus, wo das Geld ist, das Sie genommen haben, und Sie bleiben am Leben. Female Inquisitor (1987)
If I don't get some information, I'll loosen somebody's head.Wenn Sie was wissen, sollten Sie's lieber ausspuckenKnock Yourself Out (1987)
Now, spit it out, Rudy.Spucken Sie es aus, Rudy. The Hero (1987)
- Spit. - Sir?- AusspuckenHell Week (1987)
Spit, spit, spit!- Sir? Spucken Sie es aus. Hell Week (1987)
Personally, I would shy away from tunnelling under that fence because if you do, my dogs will hunt you down, chew you up and spit you out.Ich würde hier keinen Tunnel graben wollen. Wenn ihr das tut, werden meine Hunde euch jagen, in Stücke reißen und ausspuckenJack in the Box (1987)

German-Thai: Longdo Dictionary
ausspucken(n slang) จ่ายเงิน (ความหมายตรงตัวคือ คายออกมา เอาออกมา)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gift und Galle spuckento breathe fire and brimstone [Add to Longdo]
ausspucken | ausspuckendto disgorge | disgorging [Add to Longdo]
ausspucken | ausspuckendto spit out | spitting out [Add to Longdo]
spucken; ausspucken | spuckend; ausspuckend | gespuckt; ausgespucktto spit (out) {spat; spat} | spitting (out) | spat (out) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
吐き出す[はきだす, hakidasu] sich_uebergeben, ausspucken [Add to Longdo]
吐く[はく, haku] ausspucken, sich_erbrechen, sich_uebergeben, von_sich_geben [Add to Longdo]
吐血[とけつ, toketsu] Blut_spucken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  spucken [ʃpukən]
     to spit
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top