ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spook

S P UW1 K   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spook-, *spook*
English-Thai: Longdo Dictionary
spooky(adj colloq) น่ากลัว เช่น spooky movie, S. creepy,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spook[N] ผี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ภูตผีปีศาจ, Syn. ghost, specter
spook[N] นักสืบ (คำสแลง), See also: จารชน, สายลับ, Syn. detective, spy
spook[VT] หลอกให้ตกใจ, See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว, Syn. haunt, startle, terrorize
spook[VI] ตกใจกลัว, See also: ตกอกตกใจ, Syn. be frightened, scare
spooky[ADJ] น่ากลัว, Syn. ominous, weird, scary
spook at[PHRV] ตกใจกลัว, See also: ตกอกตกใจกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spook(สพูค) n. ภูติผีปีศาจ,คนประหลาด,นักจารกรรม,นักสืบ,คนผิวดำ. vt. ทำให้ตกใจ,ทำเป็นผี. vi. ตกใจ
spooky(สพู'คี) adj. เหมือนผี,เหมือนภูติผีปีศาจ,น่ากลัว,ตกใจง่าย., See also: spookily adv.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's-a my ambassador? Hello, Spook.ไหนล่ะทูตของฉัน สวัสดี ไอ้เปรต The Great Dictator (1940)
Here you are, Spook.เอานี่ ไอ้เปรต The Great Dictator (1940)
Hey, Spook, treaty.เฮ้ ไอ้เปรต สนธิสัญญา The Great Dictator (1940)
This is... kinda spooky, isn't it?ที่นี่มันเอ่อ... วังเวงอยู่นะ Phantasm (1979)
It's spooky sleeping out at night in the woods. You might see a bear.ไปค้างคืนในป่าข้างนอกมันน่ากลัว นายอาจเจอหมีก็ได้ Stand by Me (1986)
Yeah, but they shut it down because, um, a lot of spooky things happened there.ใช่, แต่พวกเค้าต้องปิดมันลงเพราะ, มันมีบางสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นที่นั่น. Hocus Pocus (1993)
Spooky Mulder.เขามีฉายาที่วิทยาลัยว่า Deep Throat (1993)
Statie gets real spooked.ทีนี้ ตำรวจงงหันรีหันขวางเป็นไก่ตาแตก Good Will Hunting (1997)
We're not gonna let a bunch of spooks kick us out.เราจะไม่ปล่อยให้พวกนั้น/เตะส่งเราแน่ American History X (1998)
I'm telling you, it's spooky. She knows more about you than you do.บอกไรให้ น่ากลัวจัง เธอรู้เรื่องนายดีกว่าตัวนายเองซะอีก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Well, it's spooky to see a dead body, isn't it?น่ากลัววะ ที่ต้องมาดูศพคนตาย จริงมั๊ย Failan (2001)
Tried to help him, got spooked.ฉันก็เลยพยายามจะช่วยเขา แต่แล้วเกิดกลัวขึ้นมา A Walk to Remember (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอน[V] haunt, See also: spook, scare, frighten, Syn. หลอกหลอน, Example: ภาพอุบัติเหตุหวนกลับมาหลอนเขาอีก, Thai definition: อาการที่ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอก[v.] (løk) EN: frighten ; spook   FR: effrayer
หลอน[v.] (løn) EN: spook ; haunt   
ผี[n.] (phī) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit   FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; démon [m] ; génie [m] ; spectre [m]
สาง[n.] (sāng) EN: ghost ; spirit ; spook (inf.) ; apparition ; spectre ; wraith   FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; spectre [m] ; apparition [f] ; revenant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOOK    S P UW1 K
SPOOKS    S P UW1 K S
SPOOKY    S P UW1 K IY0
SPOOKED    S P UW1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spook    (n) spˈuːk (s p uu1 k)
spooks    (n) spˈuːks (s p uu1 k s)
spooky    (j) spˈuːkiː (s p uu1 k ii)
spookier    (j) spˈuːkɪəʴr (s p uu1 k i@ r)
spookiest    (j) spˈuːkɪɪst (s p uu1 k i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
テングギンザメ[, tenguginzame] (n) Pacific spookfish (Rhinochimaera pacifica, species of deep water cartilaginous fish); deep-sea chimaera [Add to Longdo]
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
薄気味の悪い[うすぎみのわるい, usugiminowarui] (exp,adj-f) (See 薄気味悪い) eerie; spooky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spook \Spook\ (sp[=oo]k), n. [D. spook; akin to G. spuk, Sw.
   sp["o]ke, Dan. sp["o]gelse a specter, sp["o]ge to play,
   sport, joke, sp["o]g a play, joke.]
   1. A spirit; a ghost; an apparition; a hobgoblin. [Written
    also {spuke}.] --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The chimaera.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spook
   n 1: someone unpleasantly strange or eccentric [syn: {creep},
      {weirdo}, {weirdie}, {weirdy}, {spook}]
   2: a mental representation of some haunting experience; "he
     looked like he had seen a ghost"; "it aroused specters from
     his past" [syn: {ghost}, {shade}, {spook}, {wraith},
     {specter}, {spectre}]
   v 1: frighten or scare, and often provoke into a violent action;
      "The noise spooked the horse"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 spook /spok/
  ghost; phantom

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top