ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solidify

S AH0 L IH1 D AH0 F AY2   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solidify-, *solidify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solidify[VI] กลายเป็นของแข็ง, Syn. become solid
solidify[VT] ทำให้เป็นของแข็ง, See also: ทำให้แข็งตัว, Syn. set, thicken, crystallize
solidify[VT] รวมกันเป็นปึกแผ่น, See also: ทำให้เป็นปึกแผ่น, Syn. consolidate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solidify(ซะลิด'ดะไฟ) vt.,vi. ทำให้เป็นของแข็ง,กลายเป็นของแข็ง,, See also: solidifiable adj. solidification n. solidifier n., Syn. harden

English-Thai: Nontri Dictionary
solidify(vi) เป็นปึกแผ่น,แข็ง,เป็นผลึก
solidify(vt) ทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ทำให้แข็ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's very fulfilling helping to solidify the bond between husband and wife.นี่ครับ Committed (2008)
Solidify the bond between husband and wife.ไม่รู้สิ. เขาพูดถึงความสำคัญของ Committed (2008)
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง Home (2009)
She's solidifying her cartel pipeline.เครือข่ายค้ายาเสพติด Spider and the Fly (2010)
Just solidifying the details of my internship.แค่รวมตัวเม้าท์ เรื่องฝึกงานของหนูน่ะค่ะ The Kids Are Not All Right (2011)
I can't give Thomas the opportunity to solidify his power over them.ฉันจะให้โธมัสมีอำนาจ เหนือพวกเขาไม่ได้ A Message Back (2011)
I found the perfect girl to solidify our hold in the North.ข้าพบตัวหญิงสาวทีเหมาะ แก่การช่วยรักษาที่มั่นเราในตอนเหนือ High Sparrow (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solidifyQuickly stop the flow of milk, leave to stand for approximately 30 minutes for the milk to solidify.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคงแข็งแรง[V] strengthen, See also: solidify, firm, Example: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง, Thai definition: แน่นและทนทาน
แข็ง[V] solidify, See also: harden, be set, Ant. เหลว, นิ่ม, Example: คุณต้องรอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งกว่านี้อีกถึงจะลงสีได้, Thai definition: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLIDIFY    S AH0 L IH1 D AH0 F AY2
SOLIDIFYING    S AH0 L IH1 D AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solidify    (v) sˈəlˈɪdɪfaɪ (s @1 l i1 d i f ai)
solidifying    (v) sˈəlˈɪdɪfaɪɪŋ (s @1 l i1 d i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強化[きょうか, kyouka] (n,vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P) [Add to Longdo]
固まる[かたまる, katamaru] (v5r,vi) (1) to harden; to solidify; (2) to become firm; to become certain; (3) to gather (together); to assemble; to huddle together; (P) [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solidify \So*lid"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Solidified}; p. pr.
   & vb. n. {Solidifying}.] [Solid + -fy: cf. F. solidifier.]
   To make solid or compact.
   [1913 Webster]
 
      Every machine is a solidified mechanical theorem. --H.
                          Spencer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solidify \So*lid"i*fy\, v. i.
   To become solid; to harden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solidify
   v 1: make solid or more solid; cause to solidify
   2: become solid; "The metal solidified when it cooled"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top