ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resemble

R IH0 Z EH1 M B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resemble-, *resemble*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resemble(vt) คล้าย, See also: คล้ายคลึง, เหมือน, Syn. look like, imitate
resemble in(phrv) ดูเหมือน, See also: เหมือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resemble(รีเซม'เบิล) vt. คล้ายคลึงกับ, เหมือนกับ, See also: resemblingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
resemble(vt) เหมือนกัน, คล้ายคลึง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the end, each inmate resembles the next:ในท้ายที่สุด ก็ต้องพบกับสิ่งเดียวกัน Night and Fog (1956)
It doesn't resemble any I've seen so far, and I've never seen a developmental speed or confiiguration like this.มันไม่คล้ายกับรูปแบบอื่นๆที่ผมเคยเห็น และผมก็ไม่เคยเห็นรูปร่าง ความเร็วหรือโครงสร้างแบบนี้มาก่อน Akira (1988)
It resembles the simulated ghost-line that occurs when a real ghost is copied.มันจะคล้ายๆกับมีการจำลองสัญญาณจิต ในขณะที่จิตตัวจริงเข้าระบบ Ghost in the Shell (1995)
We resemble each other's essence, mirror images of one another's psyche.เรามีความเหมือนในซึ่งกันและกัน; เหมือนภาพในกระจกเงา. Ghost in the Shell (1995)
- You do kind of resemble her.- เธอช่างคล้ายพระองค์ Anastasia (1997)
"while I fantasize about a life... that doesn't so closely resemble hell.""แล้วจินตนาการถึงชีวิต" "ที่ห่างไกลจากนรกนี่" American Beauty (1999)
One day she'll wake up and realise she's married to a man whose face closely resembles an antique can opener.เพียงแต่ว่า สักวันนึง เธอจะตื่นมาข้างเขา และพบว่าแต่งงานกับ ผู้ชายซึ่งหน้าเหมือนที่เปิดกระป๋องโบราณ Bicentennial Man (1999)
Look, Mr Ware, in your opinion does the cannon on this tie in any way resemble a...นี่ คุณแวร์ ในความเห็นของคุณ คุณว่าไอ้รูปปืนใหญ่เนี่ย มันเหมือน... Hope Springs (2003)
The tattoo on the victims resembles the Koga crest.รอยสักที่ข้อมือเหมือนกับ ตราประจำตระกูลโคกะ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
And the chalice resembles a cup or vessel or, more importantly..และ มันจะดูคล้ายกับถ้วย คนโทน้ำที่สำคัญกว่านั้น The Da Vinci Code (2006)
It resembles Schiele's work, 'Dead Mother'.มันเหมือนงานของ สไชล์ "แม่ที่ตายไปแล้ว" Arang (2006)
Only his face resembles to our om!แค่หน้าตาของเขาเท่านั้น ที่เหมือนโอมของเรา! Om Shanti Om (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resembleAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
resembleBill resembles his father in character.
resembleDo you think he resembles his father?
resembleEngland resembles Japan in many respects.
resembleHe closely resembles his father.
resembleHe doesn't resemble either of his parents.
resembleHe resembles his father in his way of talking.
resembleHe resembles his father very closely.
resembleHe resembles his father very much.
resembleHe resembles his grandfather.
resembleHe resembles his mother.
resembleHis character resembles his father's.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม้น(v) resemble, See also: look like, be similar to, Syn. เหมือน, เช่น, คล้าย
คลับคล้าย(v) vaguely remember, See also: resemble distantly, Syn. รางๆ, คลับคล้ายคลับคลา, Example: เขารู้สึกคลับคล้ายว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน, Thai Definition: จำได้บ้างไม่ได้บ้าง, เห็นไม่ถนัด
คลับคล้ายคลับคลา(v) vaguely remember, See also: resemble distantly, Syn. รางๆ, คลับคล้าย, Example: ฉันคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อน, Thai Definition: จำได้บ้างไม่ได้บ้าง, เห็นไม่ถนัด
คล้ายคลึง(v) resemble, See also: alike, look like, similar, be like, Syn. ละม้าย, คล้าย, Example: รูปภาพสองรูปนี้คล้ายคลึงกันมาก จนดูไม่ออกว่ารูปไหนรูปจริงรูปปลอม, Thai Definition: เกือบจะเหมือนกัน
คล้ายๆ(v) resemble, See also: look like, like, analogous, similar to, Syn. คลับคล้าย, คล้าย, Example: ผู้หญิงสองคนนี้คล้ายๆ กันตรงที่มีมุมมองในการใช้ชีวิตอย่างเดียวกัน, Thai Definition: เกือบจะเหมือนกัน
ละม้าย(v) resemble, See also: be similar to, be alike, look like, take after, be like, Syn. คล้าย, คล้ายคลึง, Example: เค้าหน้าของเขาละม้ายดาราละครคนหนึ่ง, Thai Definition: เกือบจะเหมือน
คล้าย(v) resemble, See also: similar, alike, look alike, Syn. ละม้าย, คล้ายคลึง, Ant. ต่าง, Example: เขาทั้งคู่คล้ายกันมากเหมือนเป็นพี่น้องกัน, Thai Definition: เกือบเหมือนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้าย[khlāi] (v) EN: resemble ; similar ; alike ; look alike ; look as if ; be likely  FR: ressembler
คล้าย ๆ[khlāi-khlāi] (v) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to
คล้ายคลึง[khlāikhleung] (v) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like  FR: être similaire ; être analogue
คลับคล้าย[khlapkhlāi] (v) EN: vaguely remember ; resemble distantly
คลับคล้ายคลับคลา[khlapkhlāikhlapkhlā] (n) EN: vaguely remember ; resemble distantly
ใกล้เคียง[klaikhīeng] (v) EN: be similar to ; look like ; resemble ; be alike ; approximate ; come close to
ละม้าย[lamāi] (v) EN: resemble ; be similar to ; be alike ; look like ; take after ; be like  FR: ressembler ; être semblable ; avoir la même apparence
ละม้ายคล้ายคลึง[lamāi khlāikhleung] (v, exp) EN: take after ; be alike ; resemble ; look like
เหมือน[meūoen] (v) EN: resemble ; be like ; be the same  FR: ressembler à

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESEMBLE R IH0 Z EH1 M B AH0 L
RESEMBLE R IY0 Z EH1 M B AH0 L
RESEMBLED R IH0 Z EH1 M B AH0 L D
RESEMBLED R IY0 Z EH1 M B AH0 L D
RESEMBLES R IH0 Z EH1 M B AH0 L Z
RESEMBLES R IY0 Z EH1 M B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resemble (v) rˈɪzˈɛmbl (r i1 z e1 m b l)
resembled (v) rˈɪzˈɛmbld (r i1 z e1 m b l d)
resembles (v) rˈɪzˈɛmblz (r i1 z e1 m b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相像[xiāng xiàng, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] resemble; be similar #30,507 [Add to Longdo]
毕肖[bì xiào, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] resemble closely; be the very image of; to look very much like; to be the spitting image of #222,684 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
類似[るいじ, ruiji] (n, adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P) #3,232 [Add to Longdo]
酷似[こくじ, kokuji] (n, vs, adj-no) resemblance; resemble; (P) #10,411 [Add to Longdo]
コピー食品[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods) [Add to Longdo]
鬼子[おにご, onigo] (n) child born with teeth; child which does not resemble its parents [Add to Longdo]
似る[にる, niru] (v1, vi) (1) to resemble; to look like; to take after; (2) to be similar (in status, condition, etc.); to be close; to be alike; to be like; (P) [Add to Longdo]
似寄る[による, niyoru] (v5r, vi) to resemble [Add to Longdo]
似通う[にかよう, nikayou] (v5u, vi) to resemble closely; (P) [Add to Longdo]
小京都[しょうきょうと, shoukyouto] (n) little Kyoto; nick-name for towns that resemble Kyoto [Add to Longdo]
清朝体[せいちょうたい, seichoutai] (n) typeprint which resembles brush-stroke forms of characters [Add to Longdo]
泉熱[いずみねつ, izuminetsu] (n) Izumi fever (resembles scarlet fever) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resemble \Re*sem"ble\ (r?-z?m"b'l), v. t. [imp. & p. p.
   {Resembled} (-b'ld); p. pr. & vb. n. {Resembling} (-bl?ng).]
   [F. ressembler; pref. re- re- + sembler to seem, resemble,
   fr. L. similare, simulare, to imitate, fr. similis like,
   similar. See {Similar}.]
   1. To be like or similar to; to bear the similitude of,
    either in appearance or qualities; as, these brothers
    resemble each other.
    [1913 Webster]
 
       We will resemble you in that.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To liken; to compare; to represent as like. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The other . . .
       He did resemble to his lady bright.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To counterfeit; to imitate. [Obs.] "They can so well
    resemble man's speech." --Holland.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to imitate or be like. [R.] --H. Bushnell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resemble
   v 1: appear like; be similar or bear a likeness to; "She
      resembles her mother very much"; "This paper resembles my
      own work"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top