Search result for

prallen

(64 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prallen-, *prallen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prallen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prallen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let go, we're diving into Frigia.Wir prallen mit Frigia zusammen! Flash Gordon (1980)
You take the microwaves and you bounce 'em off a comsat.Du brauchst die mikrowellen nur auf ein komsat aufprallen zu lassen. Used Cars (1980)
Here we have two cultures that had fought for several centuries. Protestants.Ihre und unsere Kultur prallen seit Jahrhunderten aufeinander. Antonieta (1982)
Those bullets arejust bouncing off that windshield.!Die Kugeln prallen von der Scheibe ab. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
Our bullets are just bouncing off!Unsere Kugeln prallen einfach ab! Part One (1984)
We're gonna crash!Wir prallen auf! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
YEAH.(Batterien prallen auf) The Little Drummer Girl (1984)
But the bullets are just bouncing off.Aber die Kugel prallen einfach ab. Knight of the Juggernaut (1985)
Bullets ricochet around you their hot breath on your face.MANN (IM RADIO): Kugeln prallen um Sie herum ab. Sie spüren den heißen Wind im Gesicht. We're Off to See the Wizard (1985)
[Julian] We're gonna hit it! We're gonna hit it!(Julian) Wir werden direkt aufprallenMorons from Outer Space (1985)
It wouldn't show up on radar because no energy would bounce back, right?Dann würde das Radar nichts melden, weil die Energie nicht abprallen würde, richtig? Invaders from Mars (1986)
Does this stuff ever get to you?Mir? Kugeln prallen an mir ab. The Big Easy (1986)
They just bounce right off.Sie prallen einfach ab. Amazing Man (1987)
We're gonna hit it!Wir prallen auf ihn auf! Jaws: The Revenge (1987)
(nails ricochet)(Nägel prallen zurück) Mannequin (1987)
Our sensor signals just seem to bounce off.Unsere Sensorsignale scheinen abzuprallenEncounter at Farpoint (1987)
He built up speed and bounced her off the atmosphere.Bei dem Winkel musste er von der Atmosphäre abprallenComing of Age (1988)
I'm through with taking falls I'm bouncing off the wallsIch will nicht mehr fallen, und von der Wand abprallenWho Framed Roger Rabbit (1988)
Mind the posts!Und prallen Sie nicht gegen den Pfeiler! I Love, You Love (1989)
We are unfairly slandered, but rumours merely hit the wall of our indifference.Wir werden zu Unrecht verleumdet. aber die Gerüchte prallen einfach vom Gemäuer unserer Gleichgültigkeit ab. Marquis (1989)
Do you realize the incredible potential that could result from our taking a mutual dip in each other's respective gene pools?Ist dir eigentlich klar, welches Ergebnis es hervorbringen könnte, wenn unsere beiden Erbmassen je aufeinanderprallen sollten? Episode #1.6 (1990)
A reflective surface may bounce the ice beam away.Eine reflektierende Oberfläche kann den Eisstrahl abprallen lassen. Captain Cold (1991)
The big guys, the logos. the colorful helmets. The shine and the pads and the mouth guards.Die Spieler, die Logos, die bunten Helme, die Knieschoner, den Mundschutz, die Stollenschuhe, das Aufeinanderprallen, das Fluchen und das Schwitzen... Off Sides (1991)
Your words fall off me like water off a duck's quack.Deine Worte prallen an mir ab wie Wasser von einem Entenbürzel. Oldies But Young 'Uns (1991)
The power discharge. It's flowing backwards, sir.Die Stromstöße entladen sich und prallen zurück, Sir. Godzilla vs. Mechagodzilla II (1993)
A spinning ball repels other objects it touches, yet itself stands steady and firm.Ein wirbelnder Ball lässt alles abprallen, doch ruht er fest auf einem Punkt. Tai-Chi Master (1993)
Your bullets will Just bounce back and kill all you guys instead. Right.Eure Kugeln werden von uns abprallen und euch alle töten. Teenage Mutant Ninja Turtles III (1993)
When you get tired of bouncing off forcefields, we can talk.Wenn Sie es leid sind, von Kraftfeldern abzuprallen, können wir reden. Captive Pursuit (1993)
I don't know which pleases me more - your smiling face or your overflowing purse.Ihr Lächeln oder Ihren prallen Geldbeutel. Q-Less (1993)
- He bounced it!Er hat sie aufprallen lassen. Blown Away (1994)
- Bounced it?Aufprallen lassen? Blown Away (1994)
Bullets slide off you. You play with them.Kugeln prallen von dir ab. Léon: The Professional (1994)
We're gonna hit that rock!- Wir prallen auf den Felsen! - Hoch! The River Wild (1994)
I saw her bounce.Hab sie aufprallen gesehen. Terminal Velocity (1994)
How many of us have drawn a tunnel on the side of a mountain only to watch our loved ones smash themselves into it?Wie viele von uns haben einen Tunnel an einen Berg gemalt... und unseren Lieben zugeschaut, wie sie dagegen prallenI Want My Psycho Dad: Part 2 (1994)
The bad guy shoots Superman a dozen times see the bullets bounce off, so they throw their guns at him.Der Bösewicht schießt ein Dutzend Mal auf Superman... sie sehen, dass die Kugeln abprallen und werfen ihre Waffen nach ihm. Sleepless in Chicago (1994)
The ship could only be coming from Orellius Minor if someone tried to fly it into the star.Das Schiff kann nur von Orellius Minor kommen, wenn es jemand auf den Stern aufprallen lassen wollte. Paradise (1994)
If they're too shallow, they'll ricochet off the atmosphere... like a rock skipping off a pond.Zu flach und sie prallen ab... von der Atmosphäre wie ein Stein über einem Teich. Apollo 13 (1995)
[Shots ricocheting softly][Schüsse prallen ab] Assassins (1995)
Maybe we can resonate a coherent polaron pulse off his hull.Wir könnten einen Impuls auf seiner Hülle abprallen lassen. Maneuvers (1995)
When I came in... I felt as though something hit me... bounced off me... then I saw the little girl moving right into you.Als ich reinkam, war mir, als würde mich irgendetwas treffen, von mir abprallen, dann sah ich das kleine Mädchen, das direkt in Sie reinflog. Persistence of Vision (1995)
The phaser beam would ricochet, possibly impacting our ship.Der Phaserstrahl würde abprallen und möglicherweise unser Schiff treffen. Phage (1995)
is postal for "throw hard against wall and bounce into bin".bedeutet: "wirf fest gegen die Wand und lass in Mülleimer abprallen. " Dear God (1996)
We're going to crash!Wir prallen zusammen! Speed 2: Cruise Control (1997)
Must be terrible trying to fly at night without running into entire planets.Muss schwer sein, in der dunkelheit nicht gegen PIaneten zu prallenRumors, Bargains and Lies (1997)
Look, you've got your priorities and I've got mine. Right now they mesh.Im Moment prallen unsere Prioritäten aufeinander. What's My Line?: Part 2 (1997)
You can see the moonlight bouncing off her head!Sie können das Mondlicht zu sehen abprallen ihrem Kopf! The One at the Beach (1997)
They're very sturdy in the clash.Sie sind sehr robust beim PrallenNemesis (1997)
And you, Chakotay, clashed beside us against the Kradin though you're a stranger to this sphere.Das war riskant. Sie prallen an unserer Seite, obwohl Sie ein Fremder auf dieser Kugel sind. Nemesis (1997)
He had them tied to stakes and left out in the direct sunlight.Er ließ sie in der prallen Sonne an Pfähle binden. The First Commandment (1997)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abprallen | abprallend | abgepralltto recoil | recoiling | recoiled [Add to Longdo]
abprallen | abprallendto ricochet | ricocheting [Add to Longdo]
abprallen; zurückprallento bounce back [Add to Longdo]
anprallen | anprallend | angepralltto crash into | crashing into | crashed into [Add to Longdo]
aufeinander prallen; aufeinanderprallen [alt]; aneinander prallento collide [Add to Longdo]
aufeinander prallend; aufeinanderprallend [alt]; kollidierendcolliding [Add to Longdo]
aufprallen lassen; prellen (Ball)to bounce [Add to Longdo]
dumpf aufschlagen; dröhnen; aufschlagen; aufprallento thud [Add to Longdo]
prallendrepercussive [Add to Longdo]
zurückprallen; abprallen | zurückprallend; abprallend | zurückgeprallt; abgeprallt | es prallt zurück; es prallt ab | es prallte zurück; es prallte ab | es ist/war zurückprallt; es ist/war abgepralltto rebound | rebounding | rebounded | it rebounds | it rebounded | it has/had rebounded [Add to Longdo]
zurückprallen; zurückspringento recoil [Add to Longdo]
zusammenprallen | zusammenprallend | zusammengepralltto hurtle | hurtling | hurtled [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
弾む[はずむ, hazumu] zurueckprallen;, angeregt_sein;, freigebig_sein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top