Search result for

palet

(51 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palet-, *palet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palette[N] จานผสมสีของจิตรกร, See also: แผ่นผสมสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paletot(แพล'ลิโท แพล'โท) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ
palette(แพล'ลิท) n. แผ่นผสมสี
palette knifeมีดบางที่ใช้ปรับหรือผสมสีหรือทาบนผ้าสำหรับวาดสี
color paletteบัญชรสีหมายถึง วินโดว์ที่มีสีต่าง ๆ ให้เลือกกด บางทีก็มีแต่ชื่อสี บางทีก็มีตัวอย่างสีให้เห็น หรือบางทีก็มีให้ทั้งสองอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
palette(n) จานสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palet; paleaกาบบน [ดอกหญ้า] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palette knifeเกรียงผสมสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palette เมนูสี [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I get my palette from the sky.ผมมีจานสีจากท้องฟ้า New York, I Love You (2008)
Our room. And I couldn't agree more. The palette in here is totally unflattering to your skin tone.ห้องเรา ฉันเห็นด้วย สีมันไม่เข้ากับผิวนาย Theatricality (2010)
I am going to put together a palette that expresses who you are and who I want you to be- who you want to be.ฉันจะหาสี ที่แสดงตัวตนของนาย ที่ฉันอยากให้เป็น - ที่นายอยากเป็น Theatricality (2010)
I need your palette's advice.ฉันอยากได้คำแนะนำเรื่องสีสัน Chuck Versus the Fake Name (2010)
They share a spice palette.พวกสมุนไพรก็เป็นแบบเดียวกัน The Agreement Dissection (2011)
This is consistent with the period where his dark palette gave way to bold colors.มันสอดคล้องกับช่วงนั้นดี เกรียงสีเข้มของเขา ทอดทางให้สีจัด Countdown (2011)
Do you know, when you're not in the office, all you talk about are backsplashes and color palettes?คุณรู้อะไรมั๊ย ตอนที่คุณไม่อยู่ในที่ทำงาน คุณก็เอาแต่พูดถึง กระเบื้องติดผนังและจานสี Til Death (2012)
Key holders only... You taste like spiced cocoa on my palette.ต้องมีกุญแจเท่านั้น คุณรสชาติเหมือนโกโก้เผ็ดของผม Faes Wide Shut (2013)
She spent the summer designing the color palette for her dorm room while Tyler's been away helping some wolf pack in Tennessee.แคร์โรไลน์ใช้เวลาทั้งซัมเมอร์ดีไซน์สี สำหรับหอพักของเธอ ในช่วงที่ไทเลอร์ไม่อยู่ ไปช่วยเพื่อนหมาป่าที่เทนเนซซี I Know What You Did Last Summer (2013)
How does the red, the blue... the astonishing palette of nature's colors... how do they happen?จานสีของสีที่น่า อัศจรรย์ของธรรมชาติ วิธีที่พวกเขาเกิดขึ้น? คลื่นแสงของความยาวที่ แตกต่างกันจากดวงอาทิตย์ Hiding in the Light (2014)
How do we build a color palette?จะสร้างสีสัน This Beautiful Fantastic (2016)
I wanted to pick something that was gender-neutral until we get the baby and then we can add a more decisive palette.ฉันอยากเลยอะไรที่มันกลางๆ ใช้ได้ทั้งสองเพศ ได้ลูกแล้วค่อยเลือกเพิ่มอีกที Juno (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paletWith the colour key program system all colours are divided into two palettes, the "cool palette" and the "warm palette".

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จานสี[n.] (jān sī) EN: palette (painter's ~)   FR: palette (de peintre) [f]
โกงกาง[n.] (kōngkāng) EN: mangrove   FR: mangrove [f] ; palétuvier [m]
นกจับแมลงป่าโกงกาง[n. exp.] (nok jap malaēng pā kōngkāng) EN: Mangrove Blue Flycatcher   FR: Gobemouche des mangroves [m] ; Cyornis des palétuviers [m]
นกปากช้อนหน้าขาว[n. exp.] (nok pāk chøn nā khāo) EN: Eurasian Spoonbill ; White Spoonbill   FR: Spatule blanche [f] ; Spatule d'Europe [f] ; Bec en cuillère [m] ; Palette [f]
นกแต้วแล้วป่าชายเลน[n. exp.] (nok taēolaēo pā chāilēn) EN: Mangrove Pitta   FR: Brève des palétuviers [f]
นกแต้วแล้วป่าโกงกาง[n. exp.] (nok taēolaēo pā kōng kāng) EN: Mangrove Pitta   FR: Brève des palétuviers [f]
นกยางทะเล[n. exp.] (nok yāng thalē) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret   FR: Aigrette sacrée [f] ; Aigrette des récifs (de l’est) [f] ; Héron des palétuviers [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PALETTE    P AE1 L AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palette    (n) (p a1 l i t)
palettes    (n) (p a1 l i t s)
palette-knife    (n) - (p a1 l i t - n ai f)
palette-knives    (n) - (p a1 l i t - n ai v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palette {f} (Farb-) | Paletten {pl}palette | palettes [Add to Longdo]
Palette {f}pallet [Add to Longdo]
Paletten-Doktorfisch {m} (Paracanthurus hepatus) [zool.]blue tang [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスタムパレット[, kasutamuparetto] (n) {comp} custom palette [Add to Longdo]
ナンヨウハギ;ドリー;パレット・サージャン;パレット・サージョン;パレットサージョン;パレットサージャンフィッシュ;パレットサージョンフィッシュ;ブルー・タン;ブルータン[, nanyouhagi ; dori-; paretto . sa-jan ; paretto . sa-jon ; parettosa-jon ; parettosa] (n) palette surgeonfish (Paracanthurus hepatus, species of Indo-Pacific tang); palette surgeon; blue surgeonfish; blue tang [Add to Longdo]
ナンヨウハギ属[ナンヨウハギぞく, nanyouhagi zoku] (n) Paracanthurus (genus in the family Acanthuridae whose sole member is the palette surgeonfish) [Add to Longdo]
パレット[, paretto] (n) palette; pallet; (P) [Add to Longdo]
パレットナイフ[, parettonaifu] (n) palette knife [Add to Longdo]
フローティングパレット[, furo-teinguparetto] (n) {comp} floating palette [Add to Longdo]
モンスズメダイ[, monsuzumedai] (n) paletail chromis (Chromis xanthura) [Add to Longdo]
絵皿[えざら, ezara] (n) decorative plate; palette [Add to Longdo]
調色板[ちょうしょくばん, choushokuban] (n) palette [Add to Longdo]
木枠[きわく, kiwaku] (n) crate; palette; wooden frame; wooden flask [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パレット[ぱれっと, paretto] palette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palet \Pal"et\, n. [See {Palea}.] (Bot.)
   Same as {Palea}.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 palet [palɛt]
   palet
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 palette
 
 1. palet, ressamların boyalarını karıştırmak için kullandıkları levha
 2. bir ressam özgü renkler.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top