ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

online

AO1 N L AY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -online-, *online*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
online(n) ออนไลน์, See also: การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์, Ant. offline
online(adv) ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์, Example: <p>บรรณานุกรม (Bibliographic) หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุหรือไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ <p>การค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามา หรือ รายการเข้าถึงแบบออนไลน์ (Online Public Access Catalog : OPAC) ข้อมูลบรรณานุกรมที่แสดง คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้การสืบค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ยังรวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทฐานข้อมูลบรรณานุกรม ที่แสดงผลเฉพาะข้อมูลบรรณานุกรม เช่น ฐานข้อมูล ISI : Web of Science หรือ ฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online bibliographic searchingการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [TU Subject Heading]
Online chat groupกลุ่มสนทนาออนไลน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Online chat groupsกลุ่มสนทนาออนไลน์ [TU Subject Heading]
Online data processingการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online data processingการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์ [คอมพิวเตอร์]
Online data processingระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Online databaseฐานข้อมูลแบบออนไลน์, Example: <p>ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้บริการของห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึงฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้จัดการฐานข้อมูลหรือสำนักพิมพ์สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา <p>ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ แบ่งตามเนื้อหาสารสนเทศที่ให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ <p>1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Databases) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง อาจมีสาระสังเขปเพื่อแนะนำผู้ค้นคว้าให้ไปอ่านรายละเอียดจากต้นฉบับจริง เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (Web OPAC) ฐานข้อมูล ISI : Web of Science ฐานข้อมูล Scopus โดยทั้งสองฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation Database) ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร ในสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการ (Research Performance Evaluation / Research Performance Measurement: RPM) ฐานข้อมูล DAO ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ฐานข้อมูล ERIC ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของหนังสือและบทความจากวารสารด้านการศึกษา เป็นต้น <p>2. ฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full-Text Databases) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศครบถ้วน เช่นเดียวกับต้นฉบับ เช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect, IEEE/IEE Electronic Library (IEL) หรือ ACM Digital Library เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online databaseฐานข้อมูลแบบออนไลน์ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Can I get online with this?- ต่อออนไลน์ได้มั้ย The Jackal (1997)
Evergreen Press an online printing systemEvergreen Press an online printing system Oldboy (2003)
You go online too much.นายเก่งจัง หาความรู้ทางเน็ทด้วย Go Go G-Boys (2006)
Online banking is where the business is heading.ธนาคารออนไลน์อยู่ที่ไหน ธุรกิจก็อยู่ที่นั่น Firewall (2006)
- You racked up 95 grand in online wagers.-คุณจ่ายมัน 95, 000 เหรียญ ในพนันออนไลน์เหรอ Firewall (2006)
- Somebody compromised my identity and ran up $95, 000 worth of online gambling debt.-มีบางคนมาประณีประนอมให้... ...และจ่ายถึง $95, 000 กับเงินที่เล่นพนันออนไลน์ Firewall (2006)
You never know with these online screen names.คุณไม่ได้รู้จักกับชื่อออนไลน์พวกนี้นะ The Astronaut Farmer (2006)
You can book tickets online now, there's no need to queueนายสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องมายืนต่อคิว Eternal Summer (2006)
I MEAN, GO ONLINE TO THAT-- THAT WEB SITE YOU LIKE.ผมหมายถึง ให้คุณไปเล่นอินเตอร์เน็ต เปิดเว็บที่คุณชอบ Betty's Wait Problem (2007)
Fucking bay harbor butcher is butchering my online social life.ไอ้จอมสับบ้า สับชีวิตในเน็ตฉันเละหมด An Inconvenient Lie (2007)
He was in some online geek flame war With a guy calling himself "corndude."เขากำลังเล่นเกมสงครามออนไลน์ กับชายที่เรียกตัวเองว่า "คอร์นดู๊ด" The Dark Defender (2007)
Actually, Morgan met her online in this kind of chat room.- สวย มอร์แกนเจอเธอในแช็ตรูมน่ะ Pilot (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
onlineI'm not good at posting stuff online.
onlineI searched at the pub for the person I had met online, but there was nobody who looked like that.
onlineLegal changes threaten online sales in digital commerce.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไดอารี่ออนไลน์[daiārī ǿnlai] (n, exp) EN: online diary
การจ่ายเงินออนไลน์[kān jāi ngoen ǿnlai] (n, exp) EN: online payment   FR: paiement en ligne [ m ]
การสำรวจออนไลน์[kān samrūat ǿnlai] (n, exp) EN: online survey  FR: enquête en ligne [ f ]
ออนไลน์[ønlai] (x) EN: online ; on line  FR: en ligne
ธนาคารออนไลน์[thanākhān ønlai] (n, exp) EN: online banking

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ONLINE AO1 N L AY2 N
ONLINE'S AO1 N L AY2 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在线[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] online #2,604 [Add to Longdo]
人民网[rén mín wǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄨㄤˇ, / ] online version of the People's Daily 人民日报 [Add to Longdo]
网上广播[wǎng shàng guǎng bō, ㄨㄤˇ ㄕㄤˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] online broadcast; webcast [Add to Longdo]
网店[wǎng diàn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] online shop [Add to Longdo]
网络广告[wǎng luò guǎng gào, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] online advertising [Add to Longdo]
网络游戏[wǎng luò yóu xì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] online game; abbr. to 網遊|网游 [Add to Longdo]
网游[wǎng yóu, ㄨㄤˇ ㄧㄡˊ, / ] online games; abbr. of 網絡遊戲|网络游戏 [Add to Longdo]
线上[xiàn shàng, ㄒㄧㄢˋ ㄕㄤˋ, 线 / ] online [Add to Longdo]
线上查询[xiàn shàng chá xún, ㄒㄧㄢˋ ㄕㄤˋ ㄔㄚˊ ㄒㄩㄣˊ, 线 / ] online search [Add to Longdo]
联机分析处理[lián jī fēn xī chǔ lǐ, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] online analysis processing OLAP [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Online...; online [ comp. ]online [Add to Longdo]
Online-Recherche { f }online search [Add to Longdo]
Online-Rechercheur { m }search analyst [Add to Longdo]
Online-Zugang { m }online computer access [Add to Longdo]
Online-Tagebuch { n }; Blogblog; weblog; online log [Add to Longdo]
rechnerabhängig { adj } | rechnerabhängiges Gerätonline | online peripheral device [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
直結[ちょっけつ, chokketsu] (n, vs, adj-no) direct connection; online; on-line #11,476 [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) { comp } 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
インターネット調査[インターネットちょうさ, inta-netto chousa] (n) Internet survey; online survey [Add to Longdo]
ウィキペディア[uikipedeia] (n) Wikipedia (free online encyclopedia) [Add to Longdo]
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online) [Add to Longdo]
オンラインの友人[オンラインのゆうじん, onrain noyuujin] (n) { comp } online buddy [Add to Longdo]
オンラインイベント[onrain'ibento] (n) { comp } online event [Add to Longdo]
オンラインオークション[onrain'o-kushon] (n) online auction [Add to Longdo]
オンラインゲーム[onrainge-mu] (n) { comp } online game [Add to Longdo]
オンラインコンピューター;オンラインコンピュータ[onrainkonpyu-ta-; onrainkonpyu-ta] (n) { comp } online computer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンライン[おんらいん, onrain] online, on-line [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping [Add to Longdo]
オンラインストレージ[おんらいんすとれーじ, onrainsutore-ji] online storage [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
オンラインバンキング[おんらいんばんきんぐ, onrainbankingu] online banking [Add to Longdo]
オンラインヘルプ[おんらいんへるぷ, onrainherupu] online help [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
オンラインモード[おんらいんもーど, onrainmo-do] online mode [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top