ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

online

AO1 N L AY2 N   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -online-, *online*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
online[N] ออนไลน์, See also: การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์, Ant. offline
online[ADV] ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์

บรรณานุกรม (Bibliographic) หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุหรือไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

การค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามา หรือ รายการเข้าถึงแบบออนไลน์ (Online Public Access Catalog : OPAC) ข้อมูลบรรณานุกรมที่แสดง คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้การสืบค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ยังรวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทฐานข้อมูลบรรณานุกรม ที่แสดงผลเฉพาะข้อมูลบรรณานุกรม เช่น ฐานข้อมูล ISI : Web of Science หรือ ฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Online bibliographic searchingการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [TU Subject Heading]
Online chat groupกลุ่มสนทนาออนไลน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Online chat groupsกลุ่มสนทนาออนไลน์ [TU Subject Heading]
Online data processingการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online data processingการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์ [คอมพิวเตอร์]
Online data processingระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Online databaseฐานข้อมูลแบบออนไลน์

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้บริการของห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึงฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้จัดการฐานข้อมูลหรือสำนักพิมพ์สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา

ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ แบ่งตามเนื้อหาสารสนเทศที่ให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Databases) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง อาจมีสาระสังเขปเพื่อแนะนำผู้ค้นคว้าให้ไปอ่านรายละเอียดจากต้นฉบับจริง เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (Web OPAC) ฐานข้อมูล ISI : Web of Science ฐานข้อมูล Scopus โดยทั้งสองฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation Database) ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร ในสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการ (Research Performance Evaluation / Research Performance Measurement: RPM) ฐานข้อมูล DAO ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ฐานข้อมูล ERIC ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของหนังสือและบทความจากวารสารด้านการศึกษา เป็นต้น

2. ฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full-Text Databases) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศครบถ้วน เช่นเดียวกับต้นฉบับ เช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect, IEEE/IEE Electronic Library (IEL) หรือ ACM Digital Library เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Online databaseฐานข้อมูลแบบออนไลน์ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The four are online, the rest are tracking in.สี่ออนไลน์, ส่วนที่เหลือจะติดตามใน Contact (1997)
Her four are online, the rest are tracking in.เธอสี่ออนไลน์, ส่วนที่เหลือจะติดตามใน Contact (1997)
- We'll meet at the air tanks. - I'm ahead of you, sir. Bringing all thermal units online.ฉันลงมือไปก่อนแล้ว กำลังเปิดเครื่องทำความร้อนอยู่ Event Horizon (1997)
Well, I brought most primary systems online,-ผมให้ระบบพื้นฐานทำงานแล้ว Event Horizon (1997)
- Can I get online with this?- ต่อออนไลน์ได้มั้ย The Jackal (1997)
Uplinks in place. I'm bringing her back online.อัพลิ้งค์ ฉันให้เธอออนไลน์อีกครั้ง The Matrix Revolutions (2003)
- I want the system back online! - It's the dock.- ผมอยากให้ระบบกลับทำงาน The Matrix Revolutions (2003)
Evergreen Press an online printing systemEvergreen Press an online printing system Oldboy (2003)
Get us back online!ได้รับเรากลับมาออนไลน์! Cubeº: Cube Zero (2004)
You go online too much.นายเก่งจัง หาความรู้ทางเน็ทด้วย Go Go G-Boys (2006)
I looked it up online.ผมอ่านเจอในอินเตอร์เนทครับ Go Go G-Boys (2006)
Must be from the friend I met online.ต้องเป็นเพื่อนทางเน็ทของฉันแน่ๆเลย Go Go G-Boys (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
onlineI'm not good at posting stuff online.
onlineI searched at the pub for the person I had met online, but there was nobody who looked like that.
onlineLegal changes threaten online sales in digital commerce.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไดอารี่ออนไลน์[n. exp.] (daiārī ǿnlai) EN: online diary   
การจ่ายเงินออนไลน์[n. exp.] (kān jāi ngoen ǿnlai) EN: online payment   FR: paiement en ligne [m]
การสำรวจออนไลน์[n. exp.] (kān samrūat ǿnlai) EN: online survey   FR: enquête en ligne [f]
ออนไลน์[X] (ønlai) EN: online ; on line   FR: en ligne
ธนาคารออนไลน์[n. exp.] (thanākhān ønlai) EN: online banking   

CMU English Pronouncing Dictionary
ONLINE    AO1 N L AY2 N
ONLINE'S    AO1 N L AY2 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在线[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] online, #2,604 [Add to Longdo]
人民网[rén mín wǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄨㄤˇ, / ] online version of the People's Daily 人民日报 [Add to Longdo]
网上广播[wǎng shàng guǎng bō, ㄨㄤˇ ㄕㄤˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] online broadcast; webcast [Add to Longdo]
网店[wǎng diàn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] online shop [Add to Longdo]
网络广告[wǎng luò guǎng gào, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] online advertising [Add to Longdo]
网络游戏[wǎng luò yóu xì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] online game; abbr. to 網遊|网游 [Add to Longdo]
网游[wǎng yóu, ㄨㄤˇ ㄧㄡˊ, / ] online games; abbr. of 網絡遊戲|网络游戏 [Add to Longdo]
线上[xiàn shàng, ㄒㄧㄢˋ ㄕㄤˋ, 线 / ] online [Add to Longdo]
线上查询[xiàn shàng chá xún, ㄒㄧㄢˋ ㄕㄤˋ ㄔㄚˊ ㄒㄩㄣˊ, 线 / ] online search [Add to Longdo]
联机分析处理[lián jī fēn xī chǔ lǐ, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] online analysis processing OLAP [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Online...; online [comp.]online [Add to Longdo]
Online-Recherche {f}online search [Add to Longdo]
Online-Rechercheur {m}search analyst [Add to Longdo]
Online-Zugang {m}online computer access [Add to Longdo]
Online-Tagebuch {n}; Blogblog; weblog; online log [Add to Longdo]
rechnerabhängig {adj} | rechnerabhängiges Gerätonline | online peripheral device [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
インターネット調査[インターネットちょうさ, inta-netto chousa] (n) Internet survey; online survey [Add to Longdo]
ウィキペディア[, uikipedeia] (n) Wikipedia (free online encyclopedia) [Add to Longdo]
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online) [Add to Longdo]
オンラインの友人[オンラインのゆうじん, onrain noyuujin] (n) {comp} online buddy [Add to Longdo]
オンラインイベント[, onrain'ibento] (n) {comp} online event [Add to Longdo]
オンラインオークション[, onrain'o-kushon] (n) online auction [Add to Longdo]
オンラインゲーム[, onrainge-mu] (n) {comp} online game [Add to Longdo]
オンラインコンピューター;オンラインコンピュータ[, onrainkonpyu-ta-; onrainkonpyu-ta] (n) {comp} online computer [Add to Longdo]
オンラインコンピュータシステム[, onrainkonpyu-tashisutemu] (n) {comp} online computer system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンライン[おんらいん, onrain] online, on-line [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping [Add to Longdo]
オンラインストレージ[おんらいんすとれーじ, onrainsutore-ji] online storage [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
オンラインバンキング[おんらいんばんきんぐ, onrainbankingu] online banking [Add to Longdo]
オンラインヘルプ[おんらいんへるぷ, onrainherupu] online help [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
オンラインモード[おんらいんもーど, onrainmo-do] online mode [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 online \on"line`\, on-line \on"-line`\adj.
   1. 1 (Computers) connected by a communications line to a
    computer. Opposite of {off-line}.
 
   Syn: online, on line(predicate).
     [WordNet 1.5]
 
   2. [prenominal] being in progress now; ongoing; as, on-line
    editorial projects. [Colloq.]
 
   Syn: in progress(predicate), ongoing, on line(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 online
   adj 1: on a regular route of a railroad or bus or airline
       system; "on-line industries" [syn: {on-line}, {online}]
       [ant: {off-line}]
   2: connected to a computer network or accessible by computer;
     "an on-line database" [syn: {on-line}, {online}] [ant: {off-
     line}]
   3: being in progress now; "on-line editorial projects" [syn:
     {on-line(a)}, {online}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top