ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mourn for

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mourn for-, *mourn for*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blessed are those who mourn for they will be comforted.สวดแด่ผู้ระทมทุกข์ ให้พวกเขาได้สบายใจ Agora (2009)
We have to mourn for 3 days.เราต้องไว้ทุกข์เป็นเวลา 3 วัน The Eyes Have It (2009)
I came to mourn for my wife.ผมมางานศพเมียตัวเอง Prosecutor Princess (2010)
Nobody will mourn for me, no one will pray for my soul.ไม่มีใครไปเศร้าอาลัยคุณ ไม่มีคนจะสวดภาวนาให้วิญญานของคุณ Gravity (2013)
Will you mourn for me?คุณจะเศร้าอาลัยฉันไหม? Gravity (2013)
You still mourn for Joffrey?เจ้ายังอาลัยเรื่องจอฟฟรีย์ Internment (2013)
You still mourn for Joffrey?ยังคงไว้ทุกข์ให้จอฟฟรีย์อยู่หรือ First of His Name (2014)
I will bury him. I will mourn for him.ข้าจะฝังศพเขา ไว้ทุกข์ให้เขา The House of Black and White (2015)

Japanese-English: EDICT Dictionary
弔う[とむらう(P);とぶらう, tomurau (P); toburau] (v5u,vt) to mourn for; to hold a memorial service for; to condole; (P) [Add to Longdo]
悲しむ(P);哀しむ[かなしむ, kanashimu] (v5m,vt) to be sad; to mourn for; to regret; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top