ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

message

M EH1 S AH0 JH   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -message-, *message*
Possible hiragana form: めっさげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
message[N] ข่าวสาร, See also: ข่าวคราว, ข้อความ, สาร, Syn. new, document, letter, note
message[N] ประเด็น, See also: เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
message(เมส'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์)
message boxกรอบแสดงข้อความหมายถึง ช่องหรือวินโดว์เล็ก ๆ ที่จะแสดงบนจอภาพ พร้อมด้วยข้อความบางอย่าง อาจเป็นคำถาม อาจเป็นข้อมูลให้เลือก หรืออาจเป็นคำเตือนก็ได้ คล้าย ๆ กับกรอบสนทนา (dialog box)

English-Thai: Nontri Dictionary
message(n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
messageสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
messageสาร, สาสน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
messageสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
messageสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
message, budgetสารนำเสนองบประมาณ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Message ข้อความ [คอมพิวเตอร์]
Messageสาร หรือข่าวสาร [การจัดการความรู้]
Messageสาร, ข่าวสาร [การแพทย์]
Message, Physiologicalข่าวสารทางสรีรวิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May I take a message?ท่านจะฝากข้อความถึงไหมครับ The Great Dictator (1940)
- It's a message. - What's it say?มันเป็นข้อความ มันเป็นสิ่งที่ พูด? Pinocchio (1940)
Are you absolutely sure you left those messages for Mr. De Winter?เเน่ใจนะว่าเธอฝากข้อความ ไว้ให้คุณเดอ วินเทอร์เเล้ว Rebecca (1940)
A message flutters to the ground. Will it be found?ข้อความที่ปลิวร่วงลงพื้นดิน จะมีใครได้อ่านหรือ? Night and Fog (1956)
-A Sicilian message.- ข้อความซิซิลี The Godfather (1972)
I'll get a message to that girlfriend when the time is right.ฉันจะได้รับข้อความถึงแฟนสาวว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม The Godfather (1972)
That is a deliberate mutilation of a public service message.มันเป็นการจงใจทําลาย การรณรงค์เพื่อสาธารณชน Jaws (1975)
You can do it, It's only one message.คุณทำได้แค่ 1 ข้อความเท่านั้น Oh, God! (1977)
And he wants you to give his message to the world?ท่านอยากให้คุณส่งข้อความให้ชาวโลก Oh, God! (1977)
You picked the wrong message boy.ท่านเลือกเด็กส่งข้อความผิดคน Oh, God! (1977)
I don't expect, I insist, that you print his message in your paper and give it the prominence it deserves.ไม่ใช่ ผมขอแนะนำให้นำข้อความนี้ พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของคุณ แล้วก็... ให้ผู้ที่นับถือได้อ่านกัน Oh, God! (1977)
I don't know if he'll show up again, but he gave me his message and--ผมไม่ทราบว่าท่านจะปรากฏอีกหรือไม่ แต่ท่านบอกข้อความของเขา Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
messageAre there any messages for me?
messageCan I leave a message?
messageCan I take a message?
messageComputers are used to send messages by e-mail.
messageDo you have any messages for me?
messageEmphasise the message in that paragraph.
messageERROR: No message body!
messageFlashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.
messageFor some reason the message text was corrupted, so I restored it before reading.
messageFrank left a message by means of a secret code.
messageFrom the menu-bar's "Reply" select "create follow-up message". The message you reply to is quoted.
messageGive him the message when he comes back.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาสน์[N] message, See also: letter, word, tidings, Syn. สาสน, Example: กองบัญชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิตรเอเชียอาคเนย์ได้ส่งสาสน์ให้ขบวนการเสรีไทยส่งคณะฑูตทหารออกไปเจรจาทางทหารที่ศรีลังกา, Thai definition: จดหมายของประมุขของประเทศ หรือประมุขสงฆ์ที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
ข่าวคราว[N] news, See also: message, information, Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, ข่าว, Example: เราไม่ได้ข่าวคราวจากทางบ้านมาหลายเดือนแล้ว, Count unit: เรื่อง, ข่าว, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องทุกข์สุขความเป็นไปของชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกฝาก[v. exp.] (bøk fāk) FR: laisser un message
เดินป้าย[v.] (doēnpāi) EN: deliver a document ; send messages   
ฝากข้อความ[v. exp.] (fāk khøkhwām) EN: leave a message   
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดข้อความไว้[v. exp.] (jot khøkhwām wai) EN: take a message   FR: prendre un message
ข่าวคราว[n.] (khāokhrāo) EN: news ; message ; information   FR: nouvelle [f] ; message [m] ; information [f]
ข่าวสาร[n.] (khāosān) EN: news ; information ; message   FR: nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; actualités [fpl] ; message [m]
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: subject ; case ; matter ; story ; gist ; substance ; message   FR: contenu [m] ; teneur [f] ; substance [f] ; message [m] ; important [m]
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: text ; wording ; context ; passage ; statement ; message ; clause ; matter   
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum   FR: messager [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MESSAGE    M EH1 S AH0 JH
MESSAGES    M EH1 S AH0 JH AH0 Z
MESSAGEPAD    M EH1 S AH0 JH P AE2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
message    (n) mˈɛsɪʤ (m e1 s i jh)
messages    (n) mˈɛsɪʤɪz (m e1 s i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贺词[hè cí, ㄏㄜˋ ㄘˊ, / ] message of congratulation, #38,301 [Add to Longdo]
音信[yīn xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] message, #46,904 [Add to Longdo]
音耗[yīn hào, ㄏㄠˋ, ] message, #487,858 [Add to Longdo]
讯息传递中介[xùn xī chuán dì zhōng jiè, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, / ] message transfer agent; MTA [Add to Longdo]
讯息处理系统[xùn xī chǔ lǐ xì tǒng, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] Message Handling System; MHS [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Botschaft {f} | eine Botschaft ausrichtenmessage | to deliver a message [Add to Longdo]
Gebührenzählung {f}message accounting [Add to Longdo]
Meldung {f} | Meldungen {pl}message | messages [Add to Longdo]
Speichervermittlung {f} (Telefon)message switching [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
インスタントメッセージ[, insutantomesse-ji] (n) instant message; IM [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[, inta-feisumesse-jipurosessa-] (n) {comp} Interface Message Processor; IMP [Add to Longdo]
エラーメッセージ[, era-messe-ji] (n) {comp} error message [Add to Longdo]
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[, ki-puaraibumesse-ji] (n) {comp} keep alive message [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message [Add to Longdo]
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message [Add to Longdo]
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program [Add to Longdo]
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]
ヘルプメッセージ[へるぷめっせーじ, herupumesse-ji] help message [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Message \Mes"sage\, v. t.
   To bear as a message. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Message \Mes"sage\, n. [OE., fr. OF. message, fr. LL.
   missaticus. See 1st {Message}.]
   A messenger. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Message \Mes"sage\ (?; 48), n. [F., fr. LL. missaticum, fr. L.
   mittere, missum, to send. See {Mission}, and cf.
   {Messenger}.]
   1. Any notice, word, or communication, written or verbal,
    sent from one person to another.
    [1913 Webster]
 
       Ehud said, I have a message from God unto thee.
                          --Judg. iii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specifically, an official communication, not made
    in person, but delivered by a messenger; as, the
    President's message.
    [1913 Webster]
 
   {Message shell}. See {Shell}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 message
   n 1: a communication (usually brief) that is written or spoken
      or signaled; "he sent a three-word message"
   2: what a communication that is about something is about [syn:
     {message}, {content}, {subject matter}, {substance}]
   v 1: send a message to; "She messaged the committee"
   2: send as a message; "She messaged the final report by fax"
   3: send a message; "There is no messaging service at this
     company"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 message /mɛsaʒ/ 
  errand; message

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top