Search result for

meant

(56 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meant-, *meant*
English-Thai: Longdo Dictionary
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, S. meanwhile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meant[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ mean
meant[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ mean
meantime[N] เวลาในระหว่างนั้น, Syn. interim, while
meantime[ADV] ในระหว่างนั้น, Syn. for the time being, meanwhile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meant(เมนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ mean
meantime(มีน'ไทมฺ) n. เวลาแทรก,เวลาในระหว่างนั้น. adv. ในเวลาระหว่างนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
meant(vt) pt และ pp ของ mean
meantime(adv) ในระหว่างนั้น,บัดนั้น,ในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the meantime, I suggest you talk with your brother.ช่วงเวลานี้มีความหมายนะ ฉันว่าเธอไปคุยกับน้องเถอะ Chuck in Real Life (2008)
Dearly beloved, we are gathered here today to find out if these two were truly meant to be.คงงั้นหล่ะ ที่นี่ที่ใหน? สวัสดีคู่รัก, วันนี้เรามีชุมนุมกัน Committed (2008)
Not everyone is meant to be married.มันไม่ใช่การทรมาน. ผมกำลังช่วยพวกคุณต่างหาก. Committed (2008)
You know how much you meant to me.รวมไปถึงความสัมพันธ์ของเราด้วย. Committed (2008)
Because we're meant to be together.ถ้าหากฉันนั่งอยู่ตรงนั้นกับคนอื่น Committed (2008)
I wouldn't have said yes if I didn't know it was meant to be.แต่เชื่อสิ Committed (2008)
He meant taking away your powers. How are we gonna get out of here?เขาคงหมายถึงการดึงพลังออก แล้วเราจะออกจากที่ีนี่ได้อย่างไร? Odyssey (2008)
I meant I don't just want to do her.ฉันหมายถึงฉันไม่ได้ต้องการแค่จะทำกับเธอ Adverse Events (2008)
I meant I did research.ฉันหมายถึงฉันหาข้อมูล Adverse Events (2008)
I meant she's a minor and daddy has a conflict, so we're gonna need Cuddy's signoff.ฉันหมายถึงเธอเป็็นผู้เยาว์และพ่อของเธอ ก็ติดกฎการขัดกันของผลประโยชน์ ดังนั้นเราต้องให้คัดดี้เซ็นต์อนุมัติ Joy (2008)
You were hiding it from me means it meant something to you.นายปิดฉัน หมายความว่ามันมีควา่มหมายกับนาย The Itch (2008)
I meant it must be hard.ฉันหมายถึงมันลำบากมาก Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meantAfter I asked him a question, what he meant was clarified.
meantAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
meantDid I hurt your feeling? I meant no harm.
meantEdward looked Kathy in the eye and asked her if she really meant what she said.
meantFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
meantHe had no idea what these words meant.
meantHe'll be back in two hours; in the meantime let's prepare dinner.
meantHer son meant everything to her.
meantHe showed what he meant.
meantHe was reluctant to reveal what he really meant.
meantI could not make out what he meant.
meantI couldn't figure out what he meant.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขณะ[conj.] (khana) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while   FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะเดียวกัน[conj.] (khana dīokan) EN: at the same time ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime   FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ในระหว่างนี้[adv.] (nai rawāng nī) EN: in the meantime   FR: en attendant
พลาง[X] (phlāng) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile   FR: en ; tout en ; en attendant
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether   FR: en même temps ; simultanément ; en choeur
ระหว่าง[adv.] (rawāng) EN: during ; while ; meanwhile ; in the meantime ; in the time of ; in the course of   FR: pendant ; durant
ระหว่างนั้น[adv.] (rawāng nan) EN: meanwhile ; meantime ; in the meantime   FR: entre-temps

CMU English Pronouncing Dictionary
MEANT    M EH1 N T
MEANTIME    M IY1 N T AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meant    (v) (m e1 n t)
meantime    (n) (m ii1 n t ai m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
既にして[すでにして, sudenishite] (conj) in the meantime; meanwhile [Add to Longdo]
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan) [Add to Longdo]
中全音律[ちゅうぜんおんりつ, chuuzen'onritsu] (n) meantone temperament [Add to Longdo]
当面[とうめん, toumen] (adj-no,n-t) (1) current; urgent; pressing; impending; (vs) (2) to confront (an issue); to face (up to something); (adv) (3) for the meantime; at present; (P) [Add to Longdo]
陽動[ようどう, youdou] (n) (See 陽動作戦) diversion (action meant to attract attention away from the real objective); feint [Add to Longdo]
話変わって[はなしかわって, hanashikawatte] (exp) meanwhile; in the meantime; on the other hand [Add to Longdo]
媚笑[びしょう, bishou] (n) charming, enticing smile; smile meant to catch a man's attention [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mean \Mean\ (m[=e]n), v. t. [imp. & p. p. {Meant} (m[e^]nt); p.
   pr. & vb. n. {Meaning}.] [OE. menen, AS. m[=ae]nan to recite,
   tell, intend, wish; akin to OS. m[=e]nian to have in mind,
   mean, D. meenen, G. meinen, OHG. meinan, Icel. meina, Sw.
   mena, Dan. mene, and to E. mind. [root]104. See {Mind}, and
   cf. {Moan}.]
   1. To have in the mind, as a purpose, intention, etc.; to
    intend; to purpose; to design; as, what do you mean to do?
    [1913 Webster]
 
       What mean ye by this service ?    --Ex. xii. 26.
    [1913 Webster]
 
       Ye thought evil against me; but God meant it unto
       good.                 --Gen. 1. 20.
    [1913 Webster]
 
       I am not a Spaniard
       To say that it is yours and not to mean it.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To signify; to indicate; to import; to denote.
    [1913 Webster]
 
       What mean these seven ewe lambs ?   --Gen. xxi.
                          29.
    [1913 Webster]
 
       Go ye, and learn what that meaneth.  --Matt. ix.
                          13.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meant \Meant\,
   imp. & p. p. of {Mean}.
   [1913 Webster] Meantime

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top