Search result for

kilted

(76 entries)
(0.0504 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kilted-, *kilted*, kilt, kilte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kilted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kilted*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kilt[N] กระโปรงสั้นพับจีบลายสก๊อตของชาวสก๊อตแลนด์
kilter[N] สภาพที่ทำงานได้ดี (ภาษาพูด), Syn. fettle, order, state
out of kilter[IDM] ไม่ทำงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kilt(คิลทฺ) n. กระโปรงสั้นพับจีบสำหรับผู้ชายสก๊อตนุ่ง,กระโปรงสั้นตาหมากรุกทั่วไป. vt. ถกกระโปรงขึ้น,พับเป็นรอยจีบตรง,เคลื่อนอย่างคล่องแคล่ว
kilted(คิล'ทิด) adj. นุ่งกระโปรงสั้นพับจีบ,รูดขึ้นไป,พับจีบ,เป็นรอยจีบตรง, Syn. pleated
kilter(คิล'เทอะ) n. สภาพที่ดี, Syn. order
kilting(คิล'ทิง) n. การพับเป็นรอยจีบตรง

English-Thai: Nontri Dictionary
kilt(n) กระโปรงตาสก๊อต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kilts!Kilts! The Angels' Share (2012)
So we got the bridal shower bachelorette, dress fittings, - The 'kilt'...เราต้องจัด งานเลี้ยงเจ้าสาว , งานสละโสด และก็ต้องลองชุด Made of Honor (2008)
- I'll do the 'kilt'."กระโปรง" กระโปรงเราทำเอง Made of Honor (2008)
Who I think you can all agree, is wearing a rather fetching mini-kilt.ใคร จะไปคิดว่าพวกคุณ จะใส่ กระโปรง อะไรแบบนี้ Made of Honor (2008)
Yeah,some hunchback prick in a kilt hit a rock with a stick.ใช่,คนหลังค่อมสวมกระโปรงพับจีบลายสก๊อต ตีลูกหินด้วยไม้ Hey! Mr. Pibb! (2009)
? Eakest Of her kilted cronies.ที่เธอทำให้เพื่อนรักเขาถูกไล่ออกละ? Carrnal Knowledge (2009)
# Through the streets in my kilt I'll go #พัดไปตามถนน จนกระโปรงสก็อตของผมปลิว ผมก็จะไป Adam Raised a Cain (2009)
# Through the streets in my kilt I'll go #พัดไปตามถนน จนกระโปรงสก็อตของผมปลิว ผมก็จะไป Adam Raised a Cain (2009)
- # Through the streets # - # Through the streets # - # in my kilt, I'll go # - # in my kilt, I'll go ## เดินไปตามถนนสวมกระโปรงฉันจะไป # Adam Raised a Cain (2009)
# Through the streets in my kilt, I'll go ## เดินไปตามถนนสวมกระโปรงฉันจะไป # Adam Raised a Cain (2009)
# Through the streets in my kilt, I'll go ## เดินไปตามถนนสวมกระโปรงฉันจะไป # Adam Raised a Cain (2009)
You know, the place right underneath your kilt-จุดที่อยู่ใต้กระโปรงเธอ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
A kilt.เรียกว่า คิลท์ Weekend at Bobby's (2010)
I'm just feeling very off-kilter these days.ไม่รู้ ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืน Wildfire (2010)
Little off-kilter, kind of dangerous.อยู่ในสภาพที่รุ่งริ่ง แล้วก็ออกจะเป็นอันตราย Brave New World (2010)
And kilts! ...กับกระโปรง.. I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
And, had I known, I would have worn a full kilt, so...ถ้าชั้นรู้ล่วงหน้าละก็ ชั้นจะใส่ชุดคิลท์เต็มยศ Prom-asaurus (2012)
Kilt's wounded. His leg needs binding.Kili ที่ได้รับบาดเจ็บ ขาของเขาต้องมีผลผูกพัน The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
No one will help us. Kilt's sick.ไม่มีใครจะช่วยเรา ป่วย Kili ของ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
The day someone finds pink pixie dust is the day I trade in my kilt for trousers.วันมีคนพบ ฝุ่นนางฟ้าสีชมพู เป็นวันที่ฉันค้าใน สก็อตของฉันสำหรับกางเกง The Pirate Fairy (2014)
In English it was Dorwell wears a kilt.ชื่อฝรั่งเศส ดอร์เวลนักสืบหัวเห็ด Swimming Pool (2003)
Dorwell wears a kilt. That's too funny!ดอร์เวลนักสืบหัวเห็ด ตลกจัง Swimming Pool (2003)
You wore your kilt.เธอใส่กระโปรงสก๊อตต์ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Lifting their kilts and shouting obscenities in battle.เปิดประโปรงและ ตะโกนคำหยาบในสนามรบ Faith Like Potatoes (2006)
Haven't you never seen a kilt?ไม่เคยเห็นคิลท์เหรอ Faith Like Potatoes (2006)
It's the order of things, Ian. It's off kilter.มันต้องเป็นแบบนั้นเอียน ไม่ใช่เรื่องดีไม่เข้าใจเหรอ Cassandra's Dream (2007)
Kilts, castles, haggis.ใครรู้อะไรเกี่ยวกับเอดินเบิร์กบ้าง Slumdog Millionaire (2008)
Listen, if we are going to be friends, you'll no more be calling this kilt a skirt.Na, was ist das? Hören Sie, wenn Sie sich mit mir anfreunden wollen, dann bezeichnen Sie nie mehr meinen Kilt als Rock, ist das klar? Bolero (1984)
Don't call the kilt a skirt!Bezeichnen Sie niemals einen Kilt als Rock. Bolero (1984)
It isn't a skirt. It's a kilt!Es ist kein Rock, es ist ein KiltBolero (1984)
I peed my kilt the first time I went into battle!Vor meiner ersten Schlacht habe ich mir vor Angst in den Kilt gemacht! Highlander (1986)
Ay, Angus pees his kilt all the time.Ja, Angus macht sich ständig in den KiltHighlander (1986)
No, Your Majesty. Scotsmen do not wear skirts. They wear kilts.Nein, Eure Majestät, Schotten tragen keine Röcke, sondern Kilts. The Last Emperor (1987)
- Kilts?- Kilts? The Last Emperor (1987)
- Kilts.- Kilts. The Last Emperor (1987)
" Kilt," Dad."Kilt", Dad. Buck the Stud (1991)
I should point out, Timmy, it's not a skirt. lt's a Scottish kilt.Das ist kein Rock, sondern ein schottischer KiltRites and Wrongs of Passage (1992)
The kilt!Der KiltRites and Wrongs of Passage (1992)
My kilt'll fly up, but I'll try...- Dann fliegt mein Kilt hoch, aber gerne... Braveheart (1995)
In case they get attacked by wine stewards with spinach in their teeth?Ich hoffe, Tim mag seinen Kimono. Er mag ihn sicher so sehr wie den Kilt vom letzten Jahr. Sisters and Brothers (1995)
How very sporting of you, clayton.Kaum unanständiger als ein Kilt. Sehr sportlich von Ihnen, Clayton. Gods and Monsters (1998)
It's not a dress, it's a kilt!Das ist kein Anzug, das ist ein KiltHow the Grinch Stole Christmas (2000)
I saw some of the chromosomes had little kilts on.Unter starker Vergrößerung sieht man, dass die Chromosomen kleine Kilts anhaben. Saving Grace (2000)
The Scots used to lift their kilts and flash the other side.Die Schotten hoben den Kilt hoch und zeigten dem Feind den Hintern. Mel Gibson's 'Braveheart': A Filmmaker's Passion (2000)
You look like you were swallowed by a kilt.Es sieht aus, als würdest du in dem Kilt versinken. Pilot (2000)
And try not shit your kilts.Und scheißt euch nicht die Kilts voll. To End All Wars (2001)
I hope you remembered to pick up your kilt.Hoffentlich hast du daran gedacht, deinen Kilt abzuholen. Just Say Yes (2001)
Seventeen-year-old Jeremy Hicks wore a Scottish bagpiper's outfit to his junior prom that included a plaid kilt, a feathered hat and a traditional knife known as a "skein dhu."Der 17-Jährige Jeremy Hicks trug zum Schulball eine schottische Tracht, zu der ein Kilt, ein Federhut und das traditionelle Sgian-Dubh-Messer gehören. Bowling for Columbine (2002)
It's a kilt.Sondern ein KiltI Can't Get Started (2002)
When Jackson came out holding that kilt, I felt for him.Als Jackson vorhin mit dem Kilt anrückte, da tat er mir Leid. I Can't Get Started (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kiltThe lamp on the desk had an out of kilter lampshade.

CMU English Pronouncing Dictionary
KILT    K IH1 L T
KILTS    K IH1 L T S
KILTY    K IH1 L T IY0
KILTER    K IH1 L T ER0
KILTON    K IH1 L T AH0 N
SKILTON    S K IH1 L T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kilt    (n) (k i1 l t)
kilts    (n) (k i1 l t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschäumer {m} | Kombination aus Abschäumer und Filterskimmer | skilter [Add to Longdo]
Schottenrock {m}; Kilt {m} | Schottenröcke {pl}; Kilts {pl}kilt | kilts [Add to Longdo]
gute Konditionkilter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キルト[, kiruto] (n) (1) quilt; (2) kilt [Add to Longdo]
狂わす[くるわす, kuruwasu] (v5s) (1) to drive mad; to make insane; (2) to cause a malfunction; to put out of order; to throw out of kilter; (3) to derail (a plan, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kilt \Kilt\, v. t. [imp. & p. p. {Kilted}; p. pr. & vb. n.
   {Kilting}.]
   To tuck up; to truss up, as the clothes. [Scot.] --Sir W.
   Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kilted \Kilt"ed\, a.
   1. Having on a kilt.
    [1913 Webster]
 
   2. Plaited after the manner of kilting.
    [1913 Webster]
 
   3. Tucked or fastened up; -- said of petticoats, etc.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top