Search result for

indigenou

(36 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indigenou-, *indigenou*
Possible hiragana form: いんぢげのう
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indigenous[ADJ] เกี่ยวกับชนพื้นเมือง, See also: ซึ่งเป็นของดั้งเดิม, ซึ่งเป็นของท้องถิ่น, Syn. domestic, native, original
indigenous[ADJ] โดยธรรมชาติ (คำทางการ), See also: โดยกำเนิด, Syn. inborn, innate, natural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indigenous(อินดิจ' จะเนิส) adj. ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด., See also: indigenous- ly adv. indigenousness, indigenity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
indigenous(adj) โดยกำเนิด,เป็นของพื้นเมือง,เป็นของพื้นบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indigenousเฉพาะถิ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
indigenous-พื้นเมือง, -เกิดในถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indigenousพื้นเพดั้งเดิม, พื้นเมือง, เกิดในถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indigenous cropผักพื้นบ้าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Indigenous Effects ผลกระทบที่เกิดจากตัวแร่
การทำเหมืองแร่บางประเภทที่เปิดดำเนินการ ได้แก่ แร่ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส โครเมียม เป็นต้น ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากการสะสมของธาตุต่าง ๆ เกินเกณฑ์มาตรฐาน [สิ่งแวดล้อม]
indigenous peopleชนพื้นเมืองดั้งเดิม [การทูต]
Indigenous peoplesชนพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Indigenous peoples in literatureชนพื้นเมืองในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, there's so much activity at this location that we have exhausted the station's indigenous-appearing manpower.มันมีอะไรให้ตามดูเยอะแยะแถวนั้น เราใช้คนของเราเกลี้ยง โดยเฉพาะพวกอาหรับ Body of Lies (2008)
They've identified the pathogen as a prion variant indigenous to the East Congo.พวกเขาได้ยืนยัน เชื้อโรคที่พบคือ prion variant ถิ่นกำเนิดอยู่ที่คองโกตะวันออก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
If they're indigenous to this part of the universe, they might be willing to trade.ถ้าพวกเค้าเปนชนพื้นเมือง ของจักวาลนี้ละ บางทีพวกเค้าอาจต้องการทำการค้า Justice (2009)
If I'm not mistaken, your country eradicated it's indigenous Indian population and practiced institutionalized slavery for over 250 years.ถ้าผมจำไม่ผิดประเทศของคุณ ถอดรากถอดโคน ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ชาวอินเดียแดง เกือบสิ้นเผ่าพันธุ์ และยังปฏิบัติการ ค้าแรงงานทาสถึง 250 ปี 137 Sekunden (2009)
Have the indigenous fauna accepted you as one of their own?ยอมรับนายเข้าฝูงรึยัง ขยิบตา ปิ๊งๆ The Cornhusker Vortex (2009)
We have an indigenous population of humanoids called the Na'vi.เรามีกลุ่มสิ่งมีชีวิต ซึ่งไม่ใช่มนุษย์ เรียกว่า พวกนาวี Avatar (2009)
Relations with the indigenous are only getting worse.ยิ่งนานวันความสัมพันธ์ยิ่งห่วยแตก Avatar (2009)
Killing the indigenous looks bad, but there's one thing that shareholders hate more than bad press, and that's a bad quarterly statement.ถ้าเราฆ่าชาวพื้นเมือง คงถูกมองไม่ดี แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผู้ถือหุ้น เกลียดกว่าการถูกมองว่าไม่ดี และมันคือผลตอบแทนที่ต่ำ ฉันไม่สนกฎ แค่ฉันพบบางสิ่ง Avatar (2009)
I'll do it with minimal casualties to the indigenous.ฉันจะทำโดยเสียเลือดเนื้อน้อยที่สุดสำหรับชาวพื้นเมือง Avatar (2009)
If they're indigenous to this part of the universe,ถ้าพวกเขาเป็นเอเลี่ยน ที่อาศัยอยู่ในส่วนนี้ของจักรวาล Lost (2010)
It's not indigenous to the United States, but the bones are available online.ไม่ใช่สัตว์ประจำถิ่น ของสหรัฐอเมริกา แต่กระดูกสัตว์พวกนี้ สั่งซื้อได้ตามเน็ต The Witch in the Wardrobe (2010)
By analyzing the healing progression of Lopez's various bug bites, which range from a Virginia chigger to a mosquito that's indigenous to the Everglades, I was able to track his movements for four months.จากการวิเคราะห์รอยแผลจากแมลงต่างๆ ที่กัดโลเปซ ไล่ไปตั้งแต่ตัวไรอ่อนเวอร์จิเนีย Spider and the Fly (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[N] folk wisdom, See also: indigenous knowledge, Syn. ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, Example: มีบางฝ่ายกล่าวว่าการทำเหล้าของชาวบ้านเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่อีกฝ่ายมีข้อโต้แย้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน, Thai definition: ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[n. exp.] (phūmpanyā pheūnbān) EN: folk wisdom ; indigenous knowledge   FR: sagesse populaire [f]
สมุนไพร[n.] (samunphrai) EN: herb ; medicinal herbs ; indigenous medicinal herb   FR: plante médicinale [f] ; herbe médicinale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIGENOUS    IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S
INDIGENOUSLY    IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indigenous    (j) (i1 n d i1 jh i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンダーバード[, sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P) [Add to Longdo]
現地語[げんちご, genchigo] (n) indigenous language; local language; vernacular; native tongue [Add to Longdo]
国人[くにびと, kunibito] (n) indigenous person; inhabitant of a country; (P) [Add to Longdo]
先住民[せんじゅうみん, senjuumin] (n,adj-no) former inhabitant; indigenous people; aborigines [Add to Longdo]
土着[どちゃく, dochaku] (n,adj-no) aboriginal; indigenous [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原住民[yuán zhù mín, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ, ] indigenous peoples; aborigine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top