Search result for

herse

(45 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herse-, *herse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herself[PRON] ตัวเธอเอง, See also: ตัวเธอเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herself(เฮอร์เซลฟฺ') pron. ตัวเธอเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
herself(pro) ตัวเธอเอง,ตัวหล่อนเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which she has to do because she has to work to support herself.เธอต้องทำ เพราะว่าเธอมีงานที่ต้องทำเพื่อเลี้ยงตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
Oh, no. She's gonna be here by herself all nightโอ้ ไม่ เธอกำัลังจะมาอยู่ที่นี่คนเดียวคืนนี้ There Might be Blood (2008)
Eleanor's going to kill herself after tonight.- เอลานอร์ต้องฆ่าตัวตายแน่ๆหลังจากคืนนี้ There Might be Blood (2008)
Chloe is barely legal, and she is getting herself hitched to the first guy who's shown her any attention, present company excepted.แต่ก็ยังพยายามที่จะทำให้มันราบรื่นที่สุดเพื่อผู้ชา ѧзѹҺ蹷شͼ áʹ㹵, ˹Фա Committed (2008)
Girl who taught herself to read in a Louisiana swamp house, got into Harvard at 15, goes deep-sea diving in her spare time.เด็กหญิงที่สอนตัวเองให้เข้าใจการแบกรับภาระบ้านที่หลุยเซียน่า เข้า ฮาวาร์ด ตอนอายุ 15 ใช้เวลาว่างดำน้ำ Odyssey (2008)
I found her in the clinic giving herself IV fluids.ฉันพบเธอในคลีนิค ฉันให้น้ำเกลือเธอ Lucky Thirteen (2008)
Niki's not always quite herself.นิกิไม่ค่อยเป็นตัวเองซักเท่าไหร่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
She went out by herself. Why do I have to go find her?หล่อนออกไปเองนะ ทำไมฉันต้องออกไปตามหาหล่อนด้วย Beethoven Virus (2008)
This pearl was given to us by mother nature herself!ไข่มุกนี้ถูกส่งมาให้เรา... ..จากต้นกำเนิดธรรมชาติ ! The Secret of Moonacre (2008)
Miss Heliotrop is beside herself with worried...มิสเฮเลียตทร็อป วิตกกังวลมาก The Secret of Moonacre (2008)
Maria are you telling us that the Moon Princess herself took the Moon pearls?มาเรีย เธอกำลังจะบอกเราว่า.. เจ้าหญิงจันทราเป็นผู้ที่นำไข่มุกพระจันทร์มาให้ อย่างนั้นหรือ ? The Secret of Moonacre (2008)
And leave their declawed cat behind to fend for herself!และทิ้งให้แมวตัวนึงอยู่อย่างลำพัง ปล่อยให้เผชิญชะตากรรมอยู่ตัวเดียว Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herseAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
herseAfter her husband's death she reared four children by herself.
herseAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
herseAmerica will solve her problems for herself.
herseBaby cried herself to sleep.
herseBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
herseBetty cannot keep any secret to herself for a long time.
herseBetty laid herself on the bed.
herseBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
herseCatherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car; she hoped that she would be able to drive it herself.
herseCathy devoted herself to her sick mother.
herseCould she make herself understood in French in Paris?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
คราด[n.] (khrāt) EN: harrow ; rake ; curry-comb   FR: rateau [m] ; ratissoire [f] ; herse [f]
คราด[v.] (khrāt) EN: harrow   FR: ratisser ; herser
ขวาก[n.] (khwāk) EN: spike ; thorns ; obstacles ; caltrop ; caltrap   FR: épieu [m] ; herse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERSEY    HH ER1 S IY0
HERSELF    HH ER0 S EH1 L F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
herself    (prp) (h @@1 s e1 l f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hersehento look here [Add to Longdo]
hersehendlooking here [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ自身;其れ自身[それじしん, sorejishin] (pn) (See 彼女自身・かのじょじしん) itself; himself; herself [Add to Longdo]
御自身;ご自身[ごじしん, gojishin] (n) himself; yourself; herself [Add to Longdo]
自分[じぶん, jibun] (pn,adj-no) (1) myself; yourself; oneself; himself; herself; (2) I; me; (P) [Add to Longdo]
女自身[おんなじしん, onnajishin] (n) herself [Add to Longdo]
彼女自身[かのじょじしん, kanojojishin] (pn) herself; she herself [Add to Longdo]
僕女[ぼくおんな, bokuonna] (n) (See 僕・ぼく・1) woman who uses boku to refer to herself [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
她自己[tā zì jǐ, ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] herself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herse \Herse\ (h[~e]rs), n. [F. herse harrow, portcullis, OF.
   herce, LL. hercia, L. hirpex, gen. hirpicis, and irpex, gen.
   irpicis, harrow. The LL. hercia signifies also a kind of
   candlestick in the form of a harrow, having branches filled
   with lights, and placed at the head of graves or cenotaphs;
   whence herse came to be used for the grave, coffin, or chest
   containing the dead. Cf. {Hearse}.]
   1. (Fort.) A kind of gate or portcullis, having iron bars,
    like a harrow, studded with iron spikes. It is hung above
    gateways so that it may be quickly lowered, to impede the
    advance of an enemy. --Farrow.
    [1913 Webster]
 
   2. See {Hearse}, a carriage for the dead.
    [1913 Webster]
 
   3. A funeral ceremonial. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herse \Herse\, v. t.
   Same as {Hearse}, v. t. --Chapman.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top