ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grouts

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grouts-, *grouts*, grout
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
groutstopgroutstop, วัสดุกั้นอัดฉีด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Grout, Grout CurtainExample: ซีเมนต์และทราย หรือวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการอุดรอยแยก หลุมต่างๆ เศษหินหรือปูนใช้ในการปิดรอบๆ หลุมฝังกลบเพื่อป้องกันชะซึม จากกองขยะ หรือแก๊สจากหลุมฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]
groutinggrouting, การอัดฉีด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
slush groutingslush grouting, การอัดฉีดฉาบผิว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bentonite groutingbentonite grouting, การอัดฉีดด้วยเบนทอไนต์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
jet groutingjet grouting, การอัดฉีดโดยการพ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
groutgrout, วัสดุอัดฉีด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
grouted riprapgrouted riprap, หินเรียงยาแนว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
grouting galleriesgrouting galleries, อุโมงค์เพื่อการอัดฉีด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grout(n) ปูน, See also: ซีเมนต์, Syn. cement
grout(vt) ยาปูน, See also: ฉาบปูน
grouty(adj) อารมณ์เสีย, See also: บูดบึ้ง, อารมณ์ไม่ดี, Syn. moodly, sulky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grout(เกราทฺ) n. ปูนสำหรับเทลงยึดก้อนหินหรือข้อต่ออื่น ๆ ของกำแพงหรือเขื่อน, กาก, ตะกอน vt. ตาปูนดังกล่าว., See also: grouter n.
grouty(เกรา'ที) adj. อารมณ์ไม่ดี, บูดบึ้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I've got enough grout out to bust through.ฉันว่าปูนมันน้อยลง พอที่จะเลาะก้อนอิฐนี้ออกได้แล้วล่ะ Cute Poison (2005)
We basically ghost-wrote the whole plan-- crossed the "t's," dotted the "i's," grouted the tiles.ทำสามแยก ทางตรง ฉาบปูนพื้นกระเบื้อง Pilot (2005)
I re-grouted your tub... free of charge.ผมยาแนวอ่างให้ใหม่ด้วย ฟรีครับ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
G, grout. H, hardware.(เครื่องใช้ทั่วไป) Hick (2011)
I need you to to grout the hallway floor as soon as they are done with the tile install.ผมอยากให้คุณเทปูนที่พื้นทางเข้า ทันทีที่พวกนั้นติดกระเบื้องเสร็จ Trust But Verify (2013)
The blood wouldn't come out of the grout, so I had to replace everything, which I did myself with a book.เลือดไม่ได้ออกมาจากยาแนวหรอกนะ แม่เลยต้องเปลี่ยนหมด, แม่ทำตาหนังสือ Uh... Oh... Ah... (2013)
Also, Alfred is on the 17th floor, grouting tiles in the second bathroom of the fifth master bedroom.อีกอย่าง อัลเฟรดอยู่ชั้น 17 ยาปูนกระเบื้องห้องน้ำห้องที่ 2 ของห้องนอนใหญ่ห้องที่ 5 The Lego Batman Movie (2017)
Now for the route.Nun zur Flugroute. Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
George... are you saying I've got to slug it out in those mountains... with heavy resistance? Just so you can make a bigger splash than Monty?George... heißt das, dass ich die mühsame Bergroute nehmen muss... damit du dem Monty eins auswischen kannst? Patton (1970)
We're on a prearranged flight program.Wir haben eine vorprogrammierte Flugroute. Moonraker (1979)
The flight path will take him directly over Arlington, Virginia.Die Flugroute führt ihn direkt über Arlington, Virginia. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
- Let's retrace their original flight plan. - Affirmative.- Folgen Sie der Flugroute. Final Approach (1986)
The remainder of their flight plan is over civilization, sir.Die Flugroute führt nun über bewohntes Gebiet. Final Approach (1986)
Falcon 1' you have deviated from your flightplan.Falcon 1, Sie sind von Ihrer Flugroute abgekommen. Iron Eagle (1986)
Our flight path takes us over Anaheim Azusa and the Mekong Delta to...Unsere Flugroute führt uns über Anaheim, Azusa und das Mekong-Delta bis nach... Air America (1990)
Hostilities between two factions on that planet have intensified, threatening an important Federation shipping route.Die Feindseligkeiten zwischen den Bevölkerungsgruppen nehmen in letzter Zeit zu und bedrohen eine wichtige Flugroute. Man of the People (1992)
We had your log, your flight pattern...Unnötig. Wir hatten Koordinaten und Flugroute... A Voice in the Wilderness: Part 2 (1994)
Ships log their flight paths through your console.Darüber laufen die FIugrouten aller Schiffe. Midnight on the Firing Line (1994)
Bok encrypted the probe's navigational systems so we would be unable to decipher its flight path.Bok hat die Navigationssysteme verschlüsselt, damit wir die Flugroute nicht entziffern können. Bloodlines (1994)
Okay, gentlemen, so here's the flight plan.Die Flugroute! Armageddon (1998)
--8000 feet when it veered off-course and began a steep descent--...2400 Meter, als es von der Flugroute abkam und einen steilen Abfall... Random Hearts (1999)
But the men that attacked us had access to our flight plan.Die Angreifer kannten unsere Flugroute. Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2003)
Whoever attacked us had access to our flight plan.Sie kannten unsere Flugroute. Day 2: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2003)
It's about 10 hours off our flight path.Es ist nur 10 Stunden abseits unserer Flugroute. Horizon (2003)
Their flight path took them over lower Maryland.Ihre Flugroute führte sie über den Süden von Maryland. The Curse (2003)
The flight path to Bear Island is always the same.Die Flugroute nach Bear Island ist immer gleich. Reveille (2004)
Travis, plot an intercept course.Travis, ermitteln Sie eine Abfangroute. United (2005)
Now thanks to Jace and some of the computers that we borrowed from the Genii, we've been able to figure out the exact flight path of one of their hive ships.Und dank Jace und den geliehenen Genii-Computern... konnten wir die Flugroute einer ihrer Hive-Schiffe ermitteln. The Lost Boys (2005)
They should be gone by now, winging south along the pacific flyways.Sie hätten längst weg sein sollen, Richtung Süden, entlang den pazifischen Vogelflugrouten. Duck, Duck Goose (2007)
I just modified a military design to track migration patterns.Ich modifizierte 'n militärischen Entwurf, um die Vogelflugrouten nachzuvollziehen. Duck, Duck Goose (2007)
The plane found itself outside the approved corridor.Das Flugzeug befand sich außerhalb der genehmigten Flugrouten. Pyramiden (2007)
I'll see if the faa has a flight path, find out where he was going.Ich werde sehen, ob die Flugaufsicht eine Flugroute hat, finde heraus, wo er hinwollte. Re-Entry (2009)
The receivers run the fly route downfield And then block as the play develops, okay?Die Rückschläger rennen die Flugroute runter... und dann blocken sie je nachdem, wie das Spiel läuft, ok? Vitamin D (2009)
Your flight path is a straight shot southwest over the river, and the 12th Precinct has confirmed that their helipad is clear and operational.Deine Flugroute ist eine gerade Linie nach Südwesten über den Fluss und das 12te Revier hat bestätigt, dass ihre Landezone frei ist und in Betrieb. Day 8: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2010)
That´s not the flight path, man!Das sind niemals die Flugrouten! What in the World Are They Spraying? (2010)
Proceed to the highlighted route.(Hoho) Folgen Sie der Flugroute. Arthur Christmas (2011)
Proceed to the highlighted route.(Hoho) Folgen Sie der Flugroute. Arthur Christmas (2011)
MICHAEL There's a C-141 fueling up at McGuire right now with a flight plan to Ramstein.Eine C-141 tankt gerade auf dem McGuire mit Flugroute nach Ramstein. Covenant (2011)
It may well be possible, but it is ATC or weather changes...Theoretisch geht es, aber wenn sich die Flugroute ändert oder das Wetter... A Hijacking (2012)
A map, in German, outlining proposed Lufthansa airline flights between Mexico and the USA.Eine Landkarte in Deutsch, in der geplante Flugrouten für Lufthansamaschinen zwischen Mexiko und den USA verzeichnet sind. Restless (2012)
Air routeFLUGROUTE Margarita (2012)
Balvinder, we're taking the mountain route.Wir gehen die Bergroute. Commando (2013)
The girl's with him so, he won't take the mountain route.Mit dem Mädchen wird er kaum die Bergroute nehmen. Commando (2013)
Yeah, and if we run it against FAA flight logs from the time of the recording, we could have our flight path.Ja, und wenn wir es mit den Flugplänen vergleichen zu der Zeit der Aufnahme, könnten wir die Flugroute bekommen. The Devil and D.B. Russell (2013)
Flight route...Flugroute... Flight 7500 (2014)
Charlle 1581, you are approaching our flight path.Charlie 1581, Sie befinden sich auf unserer Flugroute. Left Behind (2014)
Charlie 1581, you are in our airspace.Charlie 1581, Sie sind auf unserer Flugroute. Left Behind (2014)
Ian can monitor the flight paths.Ian kann die Flugrouten überwachen. 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2014)
I'm already in the air, and I was headed from Dallas, but I can divert.Ich bin schon in der Luft und auf dem Weg nach Dallas, aber ich kann die Flugroute ändern. Shady Lane (2014)
There's any judge and God on high would forgive the killing, and I won't mention a word of it.Der Mann hieß Charlie Grout, stand in Diensten von Captain Slotter. Other Powers (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GROUT G R AW1 T
GROUTING G R AW1 T IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fugenkitt { m }; Vergussmaterial { n }grout [Add to Longdo]
Mörtelschlamm { m }grout [Add to Longdo]
Verpressung { f }grouting [Add to Longdo]
fugen; ausfugen; abdichten; verstreichento grout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラウチング[gurauchingu] (n) grouting [Add to Longdo]
グラウト[gurauto] (n) grout; grouting (cement between tile squares) [Add to Longdo]
塗り固める;塗固める[ぬりかためる, nurikatameru] (v1) to coat a surface with something that adheres strongly when hardened (i.e. grout, plaster, lacquer) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top