Search result for

gp

(62 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gp-, *gp*
English-Thai: Longdo Dictionary
GPRS(abbrev ) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที
GPS(abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gpoabbr. general post office
gptabbr. glutamic pyruvic transaminase
bagpipe(แบก'ไพพฺ) n. ปี่สก๊อต, See also: bagpiper n.
eggplantn. ต้นมะเขือผลเป็นสีม่วง ขาวหรือเหลือง
fishingpoleไม้ตกปลาท -S.,fish pole
flagpolen. ไม้ที่ติดธง,เสาธง
gangplankn. สะพานขึ้นหรือลงเรือ., Syn. gangway
magpie(แมก'ไพ) n. นกกางเขน,นกจำพวก Pica pica
sgptคำย่อ ของ serum glutaminc-oxaloacetic transaminease (SGPT)

English-Thai: Nontri Dictionary
bagpipe(n) ปี่สก็อต
eggplant(n) มะเขือ
gangplank(n) สะพานลงเรือ,ทางเดินในเรือ
magpie(n) นกกางเขน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
GPI (general paralysis of the insane)จีพีไอ (โรคซิฟิลิสขึ้นสมอง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
GPS (global positioning system)จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
GP (abbrev ) แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (General Practitioner: A physician who practices 'general medicine', often an older physician who did not specialize in any field of medicine after graduation from medical school.)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Monica has a cellphone, and the battery emits a tiny gps signal.โมนิกามีมือถือ, และแบตจะส่งสัญญาณจีพีเอสอ่อนๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I've lost Agent Taylor, I need a GPS location on his cellular. -Copy that.ผมหาเทเลอร์ไม่เจอ,ผมต้องการ GPS บนมือถือผม-ทำตามนี้ Vantage Point (2008)
Those are GPS tracking bracelets.นั่นมันเครื่องติดตามตัวนี่ Death Race (2008)
These are GPS ankle monitors.นี่คืออจีพีเอสข้อเท้าบอกตำแหน่ง Breaking and Entering (2008)
I'm warning you, GP, my mom's tough.ฉันเตือนไว้ก่อน จีพี, แม่ฉันโหดนะ The Love Guru (2008)
I gotta get my girl back, GP.ฉันต้องเอาแฟนฉันคืนมา จีพี The Love Guru (2008)
Correction resync for 720p: gperiklisช่วยแปลหน่อยค๊าบ แบบ HD ผมจะเอามาทำ แทน Master ซะเลย ไม่ยอมออกซะที Bangkok Dangerous (2008)
We have a rocking GPA and our very own Korean manicurist.พวกเรามี GPA แล้วก็มีช่างแต่งเล็บชาวเกาหลี สวนตัวของพวกเรา The House Bunny (2008)
Theses are gps ankle monitors.นี่เป็นเครื่องติดตามจีพีเอสสำหรับติดข้อเท้า Shut Down (2008)
The latest fashion in gps technology.ไอเครื่องติดตาม gps อันมันสมัยนี่ The Price (2008)
His gps just went offline.gps ของเค้าหายไป The Price (2008)
When the GPS calls, you followเมื่อGPSเรียก ก็ไปตามนั้น Fast & Furious (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gpMay be distributed in accordance with the GPL.
gpI like a GP01Fb better than a GP02.
gpIn recent years, with a method called VLBI that uses quasar observations, and by GPS we have begun to understand the absolute movement of (tectonic) plates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จีพีเอ[N] GPA, See also: grade point average, Syn. คะแนนเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย[N] grade point average, See also: GPA

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจ อึ๊งภากรณ์ [n. prop.] (Jai Eungphakøn) EN: Giles Ji Ungpakorn   FR: Giles Ji Ungpakorn ; Giles Ungpakorn
จอน อึ๊งภากรณ์ [n. prop.] (Jøn Eungphakøn) EN: Jon Ungpakorn   FR: Jon Ungpakorn
กา[n.] (kā) EN: crow ; jay ; magpie   FR: corbeau [m]
ก๊าซ[n.] (kāt) EN: gas ; LPG   FR: gaz [m] ; GPL [m]
คอกหมู[n.] (khøk mū) EN: pigsty ; pigpen (Am.)   FR: porcherie [m]
คูน [n.] (khūn) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia   FR: Cassia fistula [m]
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ[n. prop.] (Køngthun Bamnet Bamnān Khārātchakān) EN: Government Pension Fund (GPF)   
เกรดเฉลี่ย[n. exp.] (krēt chalīa) EN: grade point average ; GPA   
มะเขือ[n.] (makheūa) EN: aubergine ; eggplant (am.)   FR: aubergine [f] ; morelle [f]
มะเขือขาว[n.] (makheūa khāo) EN: eggplant   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
GP    (n) (jh ii2 p ii1)
GP's    (n) (jh ii2 p ii1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
GPS : Globales Positionsbestimmungssystemเครื่องมือบอกพิกัด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Praktischer ArztGP : general practitioner [Add to Longdo]
GPS : Globales PositionsbestimmungssystemGPS : Global Positioning System [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッグプラント[, eggupuranto] (n) eggplant [Add to Longdo]
キングピン[, kingupin] (n) kingpin [Add to Longdo]
グラフィックスプロセシングユニット[, gurafikkusupuroseshinguyunitto] (n) {comp} graphics processing unit; GPU [Add to Longdo]
バグパイプ[, bagupaipu] (n) bagpipe [Add to Longdo]
バッグパイプ[, baggupaipu] (n) bagpipe [Add to Longdo]
位置情報[いちじょうほう, ichijouhou] (n) location information (as used by location-based services, e.g. GPS position) [Add to Longdo]
一般医[いっぱんい, ippan'i] (n) (See 専門医) general practitioner; GP [Add to Longdo]
一般開業医[いっぱんかいぎょうい, ippankaigyoui] (n) (See 開業医・かいぎょうい) general practitioner; GP [Add to Longdo]
一般保護違反[いっぱんほごいはん, ippanhogoihan] (n) {comp} general protection fault; GPF [Add to Longdo]
横梁[よこばり, yokobari] (n) horizontal beam; stringpiece; trave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 GP
   n 1: a physician who is not a specialist but treats all
      illnesses [syn: {general practitioner}, {GP}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GP
     Generative Programming
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top